Wysokość oraz szczegółowe warunki i tryb wypłaty wynagrodzenia za wykonywanie czynności zleconych wykraczających poza zwykłe... - Dz.U.2000.90.1004 - OpenLEX

Wysokość oraz szczegółowe warunki i tryb wypłaty wynagrodzenia za wykonywanie czynności zleconych wykraczających poza zwykłe obowiązki służbowe żołnierzy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.90.1004

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 10 października 2000 r.
w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu wypłaty wynagrodzenia za wykonywanie czynności zleconych wykraczających poza zwykłe obowiązki służbowe żołnierzy.

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy (Dz. U. z 1992 r. Nr 5, poz. 18, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 7, poz. 44 i Nr 139, poz. 647, z 1997 r. Nr 80, poz. 496, Nr 106, poz. 678 i Nr 141, poz. 943 i 944 oraz z 1999 r. Nr 50, poz. 500 i Nr 110, poz. 1255) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa wysokość oraz szczegółowe warunki i tryb wypłaty wynagrodzenia za wykonywanie czynności zleconych wykraczających poza zwykłe obowiązki służbowe żołnierzy, a w szczególności:
1)
czynności zlecone wykraczające poza zwykłe obowiązki służbowe żołnierzy, uprawniające do dodatkowego wynagrodzenia,
2)
maksymalne stawki dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie czynności zleconych,
3)
szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania dodatkowego wynagrodzenia,
4)
terminy płatności dodatkowego wynagrodzenia.
Do czynności zleconych wykraczających poza zwykłe obowiązki służbowe żołnierzy, za które przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, zwanych dalej "czynnościami", zalicza się:
1)
zajęcia dydaktyczne oraz dodatkowe zajęcia należące do obowiązków nauczycieli akademickich, wykonywane przez żołnierzy zawodowych będących wojskowymi nauczycielami akademickimi w rozumieniu ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o wyższym szkolnictwie wojskowym (Dz. U. z 1992 r. Nr 10, poz. 40, z 1996 r. Nr 7, poz. 44, z 1997 r. Nr 96, poz. 590, Nr 107, poz. 688, Nr 115, poz. 741 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668), zwanych dalej "wojskowymi nauczycielami akademickimi", w godzinach przekraczających wymiar ustalonego dla nich pensum,
2)
dyżury medyczne pełnione w utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej zakładach opieki zdrowotnej przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowego udzielania świadczeń zdrowotnych,
3)
pozostawanie poza zakładem opieki zdrowotnej utworzonym przez Ministra Obrony Narodowej w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych,
4)
zajęcia dydaktyczne organizowane w ramach szkolenia i doskonalenia zawodowego,
5)
wykonywanie lotów próbnych samolotem lub śmigłowcem oraz wykonywanie prac przygotowawczych do tych lotów,
6)
wykonywanie doświadczalnych lub próbnych skoków ze spadochronem, wykonywanie skoków z katapultowaniem oraz prób sprzętu wysokościowego w powietrzu,
7)
nurkowanie przy użyciu sprzętu prototypowego, sprawdzanie pod wodą prototypowych technologii nurkowań oraz wykonywanie prac podwodnych i prac doświadczalnych w komorze dekompresyjnej,
8)
uczestniczenie w próbach okrętów, kutrów lub innych jednostek pływających nawodnych lub podwodnych, prowadzonych na morzu.
1.
Jeżeli dalsze przepisy nie stanowią inaczej, uprawnionym do zlecania czynności jest dowódca jednostki wojskowej, zajmujący stanowisko służbowe dowódcy batalionu lub równorzędne albo wyższe, zwany dalej "dowódcą".
2.
Stanowiska służbowe dowódcy jednostki wojskowej równorzędne dowódcy batalionu i wyższe określa § 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie określenia równorzędnych stanowisk służbowych przełożonych dyscyplinarnych oraz stanowisk służbowych równorzędnych lub wyższych od stanowisk żołnierzy, w stosunku do których może być wszczęte postępowanie dyscyplinarne (Dz. U. z 1999 r. Nr 3, poz. 15).
3.
Decyzję o zleceniu żołnierzowi czynności z określeniem wysokości dodatkowego wynagrodzenia, a także określeniem terminu wykonania lub wykonywania tych czynności, ogłasza się w rozkazie jednostki wojskowej.
4.
Zlecanie czynności za dodatkowym wynagrodzeniem ze środków budżetowych Ministerstwa Obrony Narodowej jest możliwe wyłącznie w jednostkach wojskowych, które prowadzą gospodarkę finansową w formach określonych w art. 18-20 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136 i Nr 48, poz. 550).
1.
Stawki dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie czynności, o ile dalsze przepisy nie stanowią inaczej, są określone w rozporządzeniu w relacji procentowej do uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego w stopniu wojskowym plutonowego z wysługą do 2 lat, pełniącego służbę na stanowisku służbowym zaszeregowanym do 32 grupy uposażenia, zwanego dalej "uposażeniem bazowym".
2.
Stawki, o których mowa w ust. 1, ustala się odrębnie dla żołnierzy objętych i nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym, na podstawie stawek uposażenia bazowego, odpowiednich dla danej grupy żołnierzy.
1.
Wojskowemu nauczycielowi akademickiemu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za zajęcia dydaktyczne wykonane ponad wymiar pensum, ustalony zgodnie z ustawą z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 5, poz. 34 i Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 590, Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 50, poz. 310, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115 i 1118).
2.
Wojskowi nauczyciele akademiccy otrzymują dodatkowe wynagrodzenie za zajęcia dydaktyczne wykonane ponad ustalony wymiar pensum, obliczone według stawek określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
3.
Stawki dodatkowego wynagrodzenia, o których mowa w ust. 2, mogą być w uzasadnionych przypadkach podwyższone, nie więcej niż o 35%.
Do dodatkowych zajęć należących do obowiązków wojskowych nauczycieli akademickich, za które przysługuje im dodatkowe wynagrodzenie, zalicza się:
1)
uczestniczenie w pracach komisji rekrutacyjnych,
2)
pełnienie funkcji kierownika lub opiekuna praktyk zawodowych,
3)
recenzowanie rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, opracowywanie ocen dorobku naukowego związanych z przewodami habilitacyjnymi oraz sporządzanie recenzji i ocen całokształtu dorobku naukowo-badawczego, artystycznego lub dydaktyczno-wychowawczego w sprawach o nadanie tytułu naukowego, a także opracowywanie opinii na wniosek Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych.
1.
Za udział w pracach uczelnianej komisji rekrutacyjnej wojskowym nauczycielom akademickim przysługuje dodatkowe wynagrodzenie zależne od liczby kandydatów:
1)
do 2.000 osób - do 18%,
2)
od 2.001 do 4.000 osób - do 22%,
3)
ponad 4.000 osób - do 27%

- uposażenia bazowego.

2.
Dla sekretarza uczelnianej komisji rekrutacyjnej może być ustalone dodatkowe wynagrodzenie, wyższe od stawek, o których mowa w ust. 1, nie więcej niż o 50%.
3.
Za udział w pracach wydziałowej komisji rekrutacyjnej wojskowym nauczycielom akademickim przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości:
1)
przewodniczącemu - 4% uposażenia bazowego za każdych 50 kandydatów,
2)
sekretarzowi komisji - przy liczbie kandydatów:
a)
do 200 osób - do 32%,
b)
od 201 do 400 osób - do 38%,
c)
ponad 400 osób - do 51%

- uposażenia bazowego,

3)
pozostałym członkom komisji - do 1,7% uposażenia bazowego za każdych 50 kandydatów.
4.
Dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 i 3, oblicza się na podstawie liczby kandydatów, którzy przystąpili do postępowania kwalifikacyjnego, zaokrąglając ją w górę lub w dół do najbliższej liczby dzielącej się przez 50.
5.
Za przeprowadzenie jednego egzaminu ustnego lub rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem egzaminator otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości do 0,4% uposażenia bazowego. Wynagrodzenie to przysługuje tylko egzaminatorowi prowadzącemu egzamin ustny z danego przedmiotu lub rozmowę kwalifikacyjną, niezależnie od liczby członków komisji egzaminacyjnej.
6.
Za sprawdzenie pracy pisemnej jednego kandydata egzaminator otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości do 0,4% uposażenia bazowego. W razie potrzeby sprawdzenia jednej pracy pisemnej przez kilku egzaminatorów, ich łączne dodatkowe wynagrodzenie nie może być większe od 0,8% uposażenia bazowego. Wynagrodzenie to przysługuje im w częściach równych.
7.
Egzaminator biorący udział równocześnie w pracach uczelnianej i wydziałowej komisji rekrutacyjnej otrzymuje tylko jedno, wyższe z dodatkowych wynagrodzeń, o których mowa w ust. 1-3.
8.
Za przeprowadzenie jednej próby sprawnościowej każdego kandydata, wchodzącej w skład postępowania kwalifikacyjnego z wychowania fizycznego, członkowie komisji egzaminacyjnej otrzymują jedno łączne dodatkowe wynagrodzenie w wysokości do 0,4% uposażenia bazowego, niezależnie od liczby jej członków. Wynagrodzenie przysługuje członkom komisji egzaminacyjnej w częściach równych.
1.
Kierownik praktyki zawodowej otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości nie większej niż 70% uposażenia bazowego miesięcznie.
2.
Opiekun praktyki zawodowej otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości nie większej niż 50% uposażenia bazowego miesięcznie.
3.
Dodatkowe wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 i 2, nie przysługują, jeżeli senat wyższej szkoły wojskowej obniżył wojskowym nauczycielom akademickim wymiar ich pensum z tytułu pełnienia funkcji kierownika lub opiekuna praktyki zawodowej.
Zasady wynagradzania i wysokość dodatkowego wynagrodzenia za recenzowanie rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, opracowywanie ocen dorobku naukowego związanych z przewodami habilitacyjnymi oraz sporządzanie recenzji i ocen całokształtu dorobku naukowo-badawczego, artystycznego lub dydaktyczno-wychowawczego w sprawach o nadanie tytułu naukowego, a także opracowywanie opinii na wniosek Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych określają odrębne przepisy.
1.
Wysokość dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w § 5-8, ustala rektor wyższej szkoły wojskowej, w ramach stawek określonych w tych przepisach.
2.
Dodatkowe wynagrodzenie za czynności wykonywane przez wojskowych nauczycieli akademickich w godzinach przekraczających wymiar ustalonego dla nich pensum wypłaca się, po rozliczeniu pensum, raz w roku, po zakończeniu roku akademickiego, z tym że rektor wyższej szkoły wojskowej może zarządzić rozliczanie tych czynności w krótszych okresach.
3.
Dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, oblicza się na podstawie uposażenia bazowego obowiązującego w ostatnim dniu okresu, którego dotyczy rozliczenie pensum; dodatkowe wynagrodzenie wypłacone za okresy krótsze niż rok akademicki nie podlega przeliczeniu.
1.
Żołnierzowi zawodowemu - lekarzowi oraz innemu żołnierzowi zawodowemu posiadającemu wyższe wykształcenie i wykonującemu zawód medyczny, któremu komendant (kierownik, dyrektor) zakładu opieki zdrowotnej zlecił czynności polegające na pełnieniu dyżuru medycznego, za każdą godzinę takiego dyżuru pełnionego poza normalnymi godzinami służby przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 6, dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 0,7% stawki uposażenia zasadniczego według stanowiska służbowego, określonej dla grupy uposażenia zajmowanego przez żołnierza stanowiska służbowego.
2.
Wysokość dodatkowego wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, może być podwyższona przez komendanta (kierownika, dyrektora) zakładu opieki zdrowotnej, nie więcej niż o 0,3% stawki.
3.
Wysokość dodatkowego wynagrodzenia, obliczoną zgodnie z ust. 1 i 2, zwiększa się:
1)
o 25% - za każdą godzinę dyżuru medycznego pełnionego pomiędzy godzinami 2200 a 600,
2)
o 50% - za każdą godzinę dyżuru medycznego pełnionego w niedziele i święta oraz w dni dodatkowo wolne od służby, bez względu na porę pełnienia dyżuru.
4.
W razie zbiegu zwiększeń wysokości dodatkowego wynagrodzenia z tytułów, o których mowa w ust. 3, żołnierzowi zawodowemu przysługuje jedno, wyższe dodatkowe wynagrodzenie.
5.
Liczba dyżurów medycznych pełnionych przez żołnierza, o którym mowa w ust. 1, nie może przekraczać dwóch tygodniowo i ośmiu miesięcznie.
6.
Dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje żołnierzom zawodowym - lekarzom stażystom.
1.
Żołnierzowi zawodowemu, o którym mowa w § 11 ust. 1, zobowiązanemu przez komendanta (kierownika, dyrektora) zakładu opieki zdrowotnej do pozostawania poza zakładem opieki zdrowotnej w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych, przysługuje za każdą godzinę pozostawania w tej gotowości dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 50% stawki określonej w § 11 ust. 1.
2.
W przypadku wezwania do zakładu opieki zdrowotnej żołnierzowi zawodowemu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, jak za pełnienie dyżuru medycznego, za cały czas pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych w danym dniu.
1.
Żołnierzowi, któremu zlecono czynności polegające na przeprowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach:
1)
prowadzonego przez jednostki wojskowe dla żołnierzy i pracowników szkolenia lub doskonalenia zawodowego w formach pozaszkolnych oraz szkolenia wewnętrznego,
2)
szkolenia organizowanego przez wojskowe instytucje kultury i placówki oświatowe,
3)
prowadzonej przez szkoły wojskowe oraz etatowe ośrodki szkolenia działalności dydaktycznej

- przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, dodatkowe wynagrodzenie.

2.
Stawki dodatkowego wynagrodzenia za przeprowadzenie zajęć dydaktycznych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
3.
Stawki dodatkowego wynagrodzenia określone pod lp. 1, 2 i 4 załącznika nr 2 do rozporządzenia mogą być podwyższone, nie więcej niż:
1)
o 25% - za zajęcia dydaktyczne przeprowadzone w dniu ustawowo wolnym od pracy,
2)
o 50% - za przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w całości w języku obcym, z wyjątkiem zajęć z języka obcego.
4.
Stawki dodatkowego wynagrodzenia określone pod lp. 1 i 4 załącznika nr 2 do rozporządzenia podlegają obniżeniu o 50% w razie:
1)
powtórzenia tematu zajęć dydaktycznych u tego samego zleceniodawcy,
2)
przeprowadzenia zajęć dydaktycznych na podstawie materiału przygotowanego przez inną osobę,
3)
nieprzeprowadzenia zajęć dydaktycznych z przyczyn niezależnych od prowadzącego te zajęcia.
5.
Dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje za zajęcia dydaktyczne przeprowadzone:
1)
w szkołach wojskowych oraz etatowych ośrodkach szkolenia przez wojskowych nauczycieli akademickich,
2)
w ramach odpraw i szkoleń organizowanych przez jednostki wojskowe, przez żołnierzy pełniących służbę w tych jednostkach wojskowych albo w jednostkach nadrzędnych lub zaopatrujących.
6.
Wysokość dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, ustala dowódca jednostki wojskowej w ramach stawek wynikających z ust. 2-4.
1.
Żołnierzowi, któremu zlecono czynności polegające na wykonaniu lotu próbnego samolotem lub śmigłowcem albo na wykonaniu prac przygotowawczych do takiego lotu, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
2.
Stawki dodatkowego wynagrodzenia określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
3.
W razie wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1, o szczególnym stopniu trudności lub niebezpieczeństwa, stawki dodatkowego wynagrodzenia określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia mogą być podwyższone przy zastosowaniu mnożników określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
4.
Dodatkowe wynagrodzenie w pełnej wysokości przysługuje za wykonanie wszystkich czynności przewidzianych w programie lotu próbnego albo pełnego zakresu prac przygotowawczych do takiego lotu. W razie niepełnego wykonania tych czynności lub prac z przyczyn niezależnych od żołnierza, wysokość dodatkowego wynagrodzenia jest proporcjonalna do zakresu ich wykonania.
5.
Wysokość dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie lotu próbnego wynosi:
1)
dla pierwszego pilota (dowódcy załogi) - 100%,
2)
dla innego członka załogi - 75%,
3)
dla pozostałych żołnierzy wykonujących w czasie lotu próbnego

na statku powietrznym czynności przewidziane w programie tego lotu - 50%

- stawki obliczonej zgodnie z przepisami ust. 2 i 3.

Żołnierzowi, któremu zlecono czynności polegające na wykonaniu doświadczalnego lub próbnego skoku ze spadochronem lub skoku z katapultowaniem albo próby sprzętu wysokościowego w powietrzu, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości do 20% stawki uposażenia bazowego za każdy wykonany skok lub wykonaną próbę.
Żołnierzowi, któremu zlecono czynności polegające na wykonaniu nurkowania przy użyciu sprzętu prototypowego lub sprawdzeniu pod wodą prototypowej technologii nurkowań albo wykonaniu prac podwodnych lub prac doświadczalnych w komorze dekompresyjnej, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości do 2% stawki uposażenia bazowego za każdą minutę przebywania pod wodą albo w podwyższonym ciśnieniu.
1.
Żołnierzowi, któremu zlecono wykonanie czynności polegających na przeprowadzeniu na morzu próby okrętu, kutra albo innej jednostki pływającej nawodnej lub podwodnej, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości do 3% stawki uposażenia bazowego za każdą rozpoczętą dobę wykonywania próby.
2.
Stawkę dodatkowego wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, zwiększa się o 20% za każdą drugą i następną rozpoczętą dobę próby, jeżeli zgodnie z programem trwa ona przez okres dłuższy niż jedna doba i odbywa się bez zawijania do portu.
3.
Stawkę dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie programu próby, obliczoną zgodnie z przepisami ust. 1 i 2, zwiększa się o:
1)
20% - dla żołnierzy odpowiedzialnych za techniczne wyniki próby lub bezpieczeństwo jednostki pływającej,
2)
15% - za każde pełne 12 godzin skrócenia czasu próby.
1.
Wysokość dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie czynności, o których mowa w § 14-17, ustala, w ramach posiadanych na ten cel środków finansowych, dowódca jednostki wojskowej.
2.
W zależności od rodzaju i charakteru czynności, przy określaniu wysokości dodatkowego wynagrodzenia uwzględnia się:
1)
pracochłonność oraz stopień wykorzystania czasu poza normalnymi godzinami służby, niezbędnego do wykonania czynności,
2)
stopień trudności i złożoności wykonania czynności,
3)
stopień odpowiedzialności i ryzyka związanych z wykonaniem czynności,
4)
kwalifikacje i doświadczenie żołnierza.
Dodatkowe wynagrodzenie za wykonanie czynności wypłaca żołnierzowi jednostka wojskowa, której dowódca zlecił wykonanie tej czynności, w terminie do 14 dni od dnia, w którym żołnierz wykonał zleconą czynność, z zastrzeżeniem § 10 ust. 2.
Rozporządzenie ma zastosowanie do dodatkowego wynagrodzenia przysługującego od dnia 1 lipca 2000 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

STAWKI DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ZA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE WYKONYWANE PONAD USTALONY WYMIAR PENSUM PRZEZ WOJSKOWYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Lp.StanowiskoStawka dodatkowego

wynagrodzenia

za godzinę zajęć w %

uposażenia bazowego

1Profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy2,2 - 6,0
2Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora, docent, adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego1,9 - 5,0
3Adiunkt posiadający stopień naukowy doktora, starszy wykładowca1,8 - 3,5
4Asystent, wykładowca, lektor, instruktor1,2 - 3,0

ZAŁĄCZNIK Nr  2

STAWKI DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ZA PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Lp.Określenie czynności zleconejJednostka

miary

Stawka dodatkowego wynagrodzenia w % uposażenia bazowego
1Przeprowadzenie wykładów lub ćwiczeń przez żołnierza:godzina zajęć

45 minut

1) posiadającego co najmniej stopień naukowy

doktora

0,3 - 2,6
2) posiadającego wyższe wykształcenie oraz co

najmniej trzyletni staż służby w specjalności

wojskowej odpowiadającej tematyce zajęć

0,3 - 2,0
3) nie posiadającego kwalifikacji określonych w

pkt 1 i 2

0,3 - 1,0
2Przeprowadzenie egzaminów przez komisję egzaminacyjną

- wszyscy członkowie komisji łącznie

jeden

egzaminowany

0,3 - 1,0
3Ocena prac:jedna praca
1) ocena pracy kontrolnej0,2 - 0,6
2) ocena pracy końcowej0,2 - 1,2
4Wygłoszenie prelekcji (odczytu) przez:prelekcja
1) żołnierza zawodowego posiadającego:(odczyt)
a) tytuł naukowy profesora albo stopień

wojskowy generała

1,5 godziny

łącznie z

2,0 - 10,0
b) stopień naukowy doktora habilitowanego

(docenta)

dyskusją2,0 - 9,0
c) stopień naukowy doktora2,0 - 8,0
d) wyższe wykształcenie2,0 - 7,0
2) pozostałych żołnierzy2,0 - 5,0

ZAŁĄCZNIK Nr  3

STAWKI DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ZA WYKONANIE LOTÓW PRÓBNYCH LUB PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH DO TYCH LOTÓW

Lp.Rodzaj lotów próbnych lub prac przygotowawczychJednostka obliczeniowaStawka dodatkowego wynagrodzenia w % uposażenia bazowego
samolotyśmigłowce
tłokoweturbo-śmigłoweodrzutowe
pod-

dźwiękowe

nad-

dźwiękowe

12345678
1Loty doświadczalne1 godz. lotu710121610
2Obloty:1 godz. lotu6910159
- po uruchomieniu

produkcji, remoncie lub

modyfikacji statków

powietrznych, silników,

agregatów, zespołów

instalacji i urządzeń

- w ramach okresowych

(dodatkowych) prób

kontrolnych

produkowanych,

remontowanych lub

modyfikowanych statków

powietrznych

3Seryjne obloty:za wykonanie

programu oblotu

- kontrolno-odbiorcze

wykonywane przez

przedstawicielstwa

wojskowe

1215173915
- po remoncie głównym,

średnim lub modyfikacji

1625276720
4Obloty po obsługach okresowych, po wymianie silnika lub jego podzespołów i po zmontowaniu statku powietrznegoza wykonanie

programu

oblotu

567146
5Próby łopat wirników nośnych śmigłowców na drgania typu flatter oraz ich torowanie1 godz. próby----5
6Przygotowanie statku powietrznego do lotu próbnego:
- przygotowanie statku,

na którym dokonano

modyfikacji w ramach

prowadzonych badań,

albo wykonanie

czynności obsługowych

na nowo wprowadzanych

lub modyfikowanych

urządzeniach będących

obiektem badań

1 roboczo-

godzina

1,5
- wykonanie czynności

obsługowych zgodnie ze

zmodyfikowaną

technologią

1

ZAŁĄCZNIK Nr  4

MNOŻNIKI STOPNIA TRUDNOŚCI I NIEBEZPIECZEŃSTWA LOTÓW PRÓBNYCH

Lp.Rodzaj lotu próbnegoMnożnik

(od-do)

Loty doświadczalne (dotyczy lp. 1 załącznika nr 3)
1Wyłączanie i uruchamianie w locie silników tłokowych1,5-3
2Wyłączanie i uruchamianie w locie silników odrzutowych i turbinowych1,5-5
3Przeciągnięcia1,5-6
4Korkociągi3-8
5Nurkowania i wyrywania (próby przeciążeniowe)4-8
6Drgania statków powietrznych, trzepotanie usterzeń5-10
7Próby z nowo zabudowanym silnikiem (nie stosowanym dotychczas na danym typie statku powietrznego)1,5-6
8Drgania flatter5-10
9Nadobroty zespołów napędowych5-10
10Odpalanie (zrzut, strzelanie) środków bojowych5-10
11Pierwszy lot na prototypie i po modyfikacji5-10
12Próby autorotacyjne śmigłowców (z lądowaniem)3-6
13Inne loty próbne w zależności od potrzeb określonych programem lotu, nie ujęte w tabeli1,5-5
Obloty (dotyczy lp. 2 załącznika nr 3)
1Pierwszy lot po uruchomieniu produkcji seryjnej, remoncie głównym lub modyfikacji4-8
2Odpalanie (zrzut, strzelanie) środków bojowych5-10
3Próby jakości wykonanych napraw węzłów, podwieszeń itp. (bez zmian konstrukcyjnych)4-8
4Próby nowo zabudowanych przyrządów pilotażowo-nawigacyjnych, urządzeń fotograficznych i urządzeń radioelektrycznych2-5
5Sprawdzenie charakterystyk aerodynamicznych i właściwości pilotażowych statków powietrznych2-5
6Próby związane ze zmianami technologii produkcji lub remontu statku powietrznego oraz jego wyposażenia1,5-6
7Inne loty próbne określone programem oblotu nie ujęte w tabeli1,5-3
Przygotowanie statku powietrznego do lotu próbnego (dotyczy lp. 6 załącznika nr 3)
1Wykonywanie czynności związanych z obsługą lotniczych środków bojowych, środków pirotechnicznych, przyspieszaczy startowych oraz innych materiałów i urządzeń niebezpiecznych4-8