Wysokość oraz sposób pobierania opłaty za wydanie zgody na wytwarzanie produktów leczniczych terapii zaawansowanej. - Dz.U.2011.144.864 - OpenLEX

Wysokość oraz sposób pobierania opłaty za wydanie zgody na wytwarzanie produktów leczniczych terapii zaawansowanej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.144.864

Akt utracił moc
Wersja od: 13 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania opłaty za wydanie zgody na wytwarzanie produktów leczniczych terapii zaawansowanej

Na podstawie art. 38a ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
Opłata za udzielenie zgody na wytwarzanie produktów leczniczych terapii zaawansowanej wynosi 5.800 zł.
Opłata, o której mowa w § 1, jest wnoszona na rachunek bieżący dochodów Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95, poz. 788 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 78, poz. 513 i Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 82, poz. 451, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657 i Nr 122, poz. 696.