Wysokość opłaty za wydanie zezwolenia na prowadzenie kształcenia podyplomowego pielęgniarek, położnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.165.1606

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 września 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 8 września 2003 r.
w sprawie wysokości opłaty za wydanie zezwolenia na prowadzenie kształcenia podyplomowego pielęgniarek, położnych

Na podstawie art. 10j ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602 i Nr 89, poz. 969 oraz z 2003 r. Nr 109, poz. 1029) zarządza się, co następuje:
Za wydanie zezwolenia na prowadzenie kształcenia podyplomowego organizator kształcenia wnosi opłatę w wysokości:
1)
150 zł - w przypadku szkolenia specjalizacyjnego;
2)
75 zł - w przypadku kursu kwalifikacyjnego;
3)
50 zł - w przypadku kursu specjalistycznego;
4)
50 zł - w przypadku kursu dokształcającego.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).