Wysokość opłaty za udzielenie zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych. - Dz.U.2002.223.1881 - OpenLEX

Wysokość opłaty za udzielenie zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.223.1881

Akt utracił moc
Wersja od: 21 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 13 grudnia 2002 r.
w sprawie wysokości opłaty za udzielenie zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych.

Na podstawie art. 41 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1181 i Nr 152, poz. 1265) zarządza się, co następuje:
Opłata za udzielenie zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych wynosi:
1)
w zakresie produkcji niesterylnej:
a)
za wytwarzanie do dziesięciu produktów leczniczych - 3.300 zł,
b)
za wytwarzanie dziesięciu i powyżej dziesięciu produktów leczniczych - 4.300 zł;
2)
w zakresie produkcji sterylnej:
a)
za wytwarzanie do dziesięciu produktów leczniczych - 4.300 zł,
b)
za wytwarzanie dziesięciu i powyżej dziesięciu produktów leczniczych - 5.300 zł;
Opłata za udzielenie zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych będącego wynikiem zmiany danych zawartych w zezwoleniu wynosi 200 zł, za każdą wprowadzoną zmianę.
Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 kwietnia 1993 r. w sprawie opłat za wydanie koncesji na wytwarzanie środków farmaceutycznych lub materiałów medycznych (M.P. Nr 21, poz. 231 oraz z 1994 r. Nr 68, poz. 606).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).