Wysokość opłaty za udział w egzaminie adwokackim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.747 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 czerwca 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 6 grudnia 2005 r.
w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie adwokackim

Na podstawie art. 78b ust. 2 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2014 r. poz. 635) zarządza się, co następuje:
Opłata za udział w egzaminie adwokackim jest równa 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314), obowiązującego w roku przeprowadzenia egzaminu.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.