Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1844 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 września 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 18 grudnia 2015 r.
w sprawie wysokości opłaty za sporządzenie kopii oraz odpisu dokumentów

Na podstawie art. 270b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Opłata za sporządzenie przez organ podatkowy kopii lub odpisu dokumentu wynosi:
1) 0,60 zł - za jedną stronę w przypadku kopii lub odpisu jednostronnego w formacie A4;
2) 0,80 zł - za dwie strony w przypadku kopii lub odpisu dwustronnego w formacie A4;
3) 0,90 zł - za jedną stronę w przypadku kopii lub odpisu jednostronnego w formacie A3;
4) 1,20 zł - za dwie strony w przypadku kopii lub odpisu dwustronnego w formacie A3;
5) 0,40 zł - za jedną stronę zeskanowanego dokumentu papierowego.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz.U.2018.92).