Dz.U.2019.292

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 lutego 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 7 lutego 2019 r.
w sprawie wysokości opłaty wyrównawczej dla nadajnika i rejestratora stacjonarnego lub przenośnego służących do wykonywania dozoru elektronicznego

Na podstawie art. 43s § 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 652, 1010, 1387 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 125) zarządza się, co następuje:
§  1.  Opłatę wyrównawczą określa się w wysokości:
1) 1123 zł - dla nadajnika;
2) 8770 zł - dla nadajnika z funkcją lokalizacji GPS;
3) 5082 zł - dla rejestratora stacjonarnego;
4) 8677 zł - dla rejestratora przenośnego.
§  2.  Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości opłaty wyrównawczej dla nadajnika i rejestratora stacjonarnego lub przenośnego służących do wykonywania dozoru elektronicznego (Dz. U. poz. 813).
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.