Wysokość opłaty uiszczanej na rachunek organu podatkowego za udostępnienie informacji komornikom sądowym oraz tryb jej... - Dz.U.2008.237.1664 - OpenLEX

Wysokość opłaty uiszczanej na rachunek organu podatkowego za udostępnienie informacji komornikom sądowym oraz tryb jej pobierania i sposób uiszczania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.237.1664

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie wysokości opłaty uiszczanej na rachunek organu podatkowego za udostępnienie informacji komornikom sądowym oraz trybu jej pobierania i sposobu uiszczania

Na podstawie art. 299 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
Wysokość uiszczanej przez komorników sądowych opłaty za udostępnienie informacji, o której mowa w art. 299 § 3 pkt 8 oraz § 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, zwanej dalej "opłatą", wynosi:
1)
45 zł - za udostępnienie informacji w formie pisemnej;
2)
35 zł - za udostępnienie informacji w formie innej niż pisemna - pod warunkiem, że komornik sądowy wnosi o udostępnienie informacji w formie innej niż pisemna.
1.
Organ podatkowy wraz z udostępnieniem informacji w formie pisemnej kieruje do komornika sądowego wezwanie o uiszczenie opłaty.
2.
Termin uiszczenia opłaty wynosi 7 dni od dnia doręczenia informacji.
1.
W przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 2, organ podatkowy bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty udostępnienia informacji, kieruje do komornika sądowego wezwanie do uiszczenia opłaty. Za datę udostępnienia informacji przyjmuje się datę dokumentu (adnotacji) potwierdzającego fakt jej udostępnienia.
2.
Termin uiszczenia opłaty wynosi 7 dni od dnia doręczenia wezwania.
Opłatę uiszcza się na wskazany numer rachunku bankowego organu podatkowego.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671 oraz z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109 i Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320.