Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2425

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 14 grudnia 2018 r.
w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację notarialną

Na podstawie art. 72a § 3 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2291, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Opłata roczna za aplikację notarialną jest równa 2,50-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177), w wysokości obowiązującej w dniu rozpoczęcia roku szkoleniowego.
§  2.  Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację notarialną (Dz. U. poz. 2079).
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.