Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.53.476

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 listopada 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 24 marca 2005 r.
w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej oraz wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej

Na podstawie art. 191 ust. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa:
1) wysokość opłaty egzaminacyjnej umożliwiającej pokrycie kosztów postępowania kwalifikacyjnego oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej, zwanej dalej "opłatą egzaminacyjną";
2) tryb pobierania opłaty egzaminacyjnej oraz jej zwrotu;
3) wysokość wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej.
§  2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
2) kandydacie - należy przez to rozumieć osobę, która ubiega się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości albo licencji zawodowej pośrednika w obrocie nieruchomościami lub licencji zawodowej zarządcy nieruchomości;
3) Komisji - należy przez to rozumieć Państwową Komisję Kwalifikacyjną, o której mowa w ustawie;
4) zespole kwalifikacyjnym - należy przez to rozumieć zespół, o którym mowa w § 24 ust. 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości (Dz. U. Nr 35, poz. 314);
5) ministrze - należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej;
6) ministerstwie - należy przez to rozumieć urząd obsługujący ministra.
§  3.
1. Wysokość opłaty egzaminacyjnej jest uzależniona od etapu postępowania kwalifikacyjnego i wynosi:
1) za pierwszy etap postępowania kwalifikacyjnego, zwany dalej "etapem wstępnym" - 250 zł;
2) w drugim etapie postępowania kwalifikacyjnego:
a) za część pisemną egzaminu - 500 zł,
b) za część ustną egzaminu - 400 zł.
2. W przypadku ponownego przystąpienia do części ustnej egzaminu wysokość opłaty egzaminacyjnej wynosi 400 zł.
§  4.
1. Kandydat wnosi opłatę egzaminacyjną na rachunek bankowy ministerstwa, którego numer jest podany do wiadomości publicznej na stronach internetowych ministerstwa.
2. Opłatę egzaminacyjną wnosi się w dwóch ratach, odrębnie za etap wstępny i odrębnie za drugi etap postępowania kwalifikacyjnego.
3. Dowód wniesienia opłaty egzaminacyjnej za etap wstępny kandydat dołącza do wniosku o dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w § 23 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości.
4. Opłatę egzaminacyjną za drugi etap postępowania kwalifikacyjnego kandydat wnosi nie później niż na 7 dni przed terminem egzaminu.
§  5.
1. Wniesiona opłata egzaminacyjna za poszczególny etap postępowania kwalifikacyjnego lub jego część podlega zwrotowi, w przypadku gdy kandydat:
1) wycofa wniosek o dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego, nie później niż na 7 dni przed terminem postępowania kwalifikacyjnego;
2) z ważnych, odpowiednio udokumentowanych, przyczyn nie przystąpi do części pisemnej lub ustnej egzaminu w wyznaczonym terminie, o czym poinformuje pisemnie ministra, nie później niż na 7 dni przed terminem przeprowadzenia części ustnej lub pisemnej egzaminu;
3) nie przystąpi do części ustnej egzaminu, w przypadku zakończenia części pisemnej egzaminu wynikiem negatywnym.
2. 2 W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wniesioną opłatę egzaminacyjną, na wniosek kandydata, zalicza się na poczet postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie późniejszym.
3. Zwrot opłaty egzaminacyjnej następuje w terminie 30 dni od dnia przeprowadzenia poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego lub jego części, do których kandydat nie przystąpił.
§  6.
1. Członkom Komisji przysługuje wynagrodzenie za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego.
2. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, wynosi:
1) za przeprowadzenie etapu wstępnego:
a) dla przewodniczącego i sekretarza zespołu kwalifikacyjnego - 3 % opłaty, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, za każdy rozpatrzony wniosek o dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego,
b) dla pozostałych członków zespołu kwalifikacyjnego - 2,5 % opłaty, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, za każdy rozpatrzony wniosek o dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego;
2) 3 za przeprowadzenie części pisemnej egzaminu:
a) dla przewodniczącego i sekretarza zespołu kwalifikacyjnego - 5 % opłaty, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a, za każdego egzaminowanego kandydata,
b) dla pozostałych członków zespołu kwalifikacyjnego - 4,5 % opłaty, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a, za każdego egzaminowanego kandydata;
3) 4 za przeprowadzenie części ustnej egzaminu:
a) dla przewodniczącego i sekretarza zespołu kwalifikacyjnego - 9,5 % opłaty, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. b, za każdego egzaminowanego kandydata,
b) dla pozostałych członków zespołu kwalifikacyjnego - 9 % opłaty, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. b, za każdego egzaminowanego kandydata.
§  7.
1. Wysokość wynagrodzenia przewodniczącego Komisji wynosi 0,3 % opłat, o których mowa w:
1) § 3 ust. 1 pkt 1 - za każdy rozpatrzony przez Komisję wniosek o dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego w etapie wstępnym oraz
2) § 3 ust. 1 pkt 2 - za każdego egzaminowanego kandydata przez Komisję w części pisemnej i ustnej egzaminu.
2. 5 Wysokość wynagrodzenia wiceprzewodniczącego Komisji wynosi 0,65 % opłat, o których mowa w:
1) § 3 ust. 1 pkt 1 - za każdy rozpatrzony w ramach właściwej podkomisji wniosek o dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego w etapie wstępnym oraz
2) § 3 ust. 1 pkt 2 - za każdego egzaminowanego kandydata w ramach właściwej podkomisji w części pisemnej i ustnej egzaminu.
§  8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).
2 § 5 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 25 października 2005 r. (Dz.U.05.219.1863) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 listopada 2005 r.
3 § 6 ust. 2 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 25 października 2005 r. (Dz.U.05.219.1863) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 listopada 2005 r.
4 § 6 ust. 2 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 25 października 2005 r. (Dz.U.05.219.1863) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 listopada 2005 r.
5 § 7 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 25 października 2005 r. (Dz.U.05.219.1863) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 listopada 2005 r.