Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.248

| Akt oczekujący
Wersja od: 17 lutego 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 7 lutego 2020 r.
w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

Na podstawie art. 18 ust. 10 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. poz. 1137 oraz z 2019 r. poz. 1716) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa wysokość opłat za rozpatrzenie wniosku o:
1) rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego;
2) zmianę danych w rejestrze i wydanie dokumentu rejestracyjnego;
3) wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego;
4) wydanie odpisu lub wyciągu z rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.
§  2.  Za rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1-3, pobiera się opłatę w wysokości 80 zł.
§  3.  Za rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 4, pobiera się opłatę w wysokości 15 zł.
§  4.  Za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego w przypadku, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, pobiera się opłatę w wysokości 60 zł.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2020 r.
1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2262).