§ 2. - Wysokość opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.315

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 lutego 2021 r.
§  2. 
Traci moc rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. poz. 366).