Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1840 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 26 września 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1
z dnia 9 maja 2016 r.
w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników

Na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;
1a) rozporządzeniu o rejestracji pojazdów - rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. poz. 2355, z 2018 r. poz. 893 oraz z 2019 r. poz. 1143 i 1272);
2) organie rejestrującym - rozumie się przez to odpowiednio starostę lub Wojewodę Mazowieckiego.
§  2.  Organ rejestrujący pobiera opłatę za wydanie:
1) dowodu rejestracyjnego albo jego wtórnika - 54,00 zł;
2) nalepki kontrolnej albo jej wtórnika - 18,50 zł.
§  3. 
1.  Za wydanie pozwolenia czasowego albo jego wtórnika organ rejestrujący pobiera opłatę:
1) w przypadku, o którym mowa w art. 74 ust. 2 pkt 1 ustawy - 13,50 zł;
2) w przypadku, o którym mowa w art. 74 ust. 2 pkt 2 ustawy - 18,50 zł;
3) (uchylony).
2.  Za wydanie pozwolenia czasowego, na wniosek właściciela pojazdu w przypadkach, o których mowa w § 13 ust. 5 i 6 oraz w § 15 ust. 4 i 6 rozporządzenia o rejestracji pojazdów, albo wtórnika tego pozwolenia organ rejestrujący pobiera opłatę w wysokości określonej w ust. 1 pkt 2.
§  4. 
1.  Organ rejestrujący pobiera opłatę za wydanie:
1) tablic samochodowych albo ich wtórnika - 80,00 zł;
2) tablicy motocyklowej albo jej wtórnika - 40,00 zł;
3) tablicy motorowerowej albo jej wtórnika - 30,00 zł;
4) tablic indywidualnych - 1000,00 zł;
5) zabytkowych tablic samochodowych albo ich wtórnika - 100,00 zł;
6) zabytkowej tablicy motocyklowej albo jej wtórnika - 50,00 zł;
7) kompletu nalepek legalizacyjnych na tablice rejestracyjne albo jego wtórnika - 12,50 zł.
2.  Za wydanie wtórnika tablic indywidualnych organ rejestrujący pobiera opłatę w wysokości określonej w ust. 1 pkt 1 albo 2.
3.  Za wydanie:
1) jednej tablicy rejestracyjnej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, 4 i 5, organ rejestrujący pobiera odpowiednio opłatę w wysokości 50% opłaty określonej w tych przepisach;
2) wtórnika jednej tablicy rejestracyjnej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 5, organ rejestrujący pobiera odpowiednio opłatę w wysokości 50% opłaty określonej w tych przepisach;
3) wtórnika jednej tablicy indywidualnej będącej tablicą samochodową organ rejestrujący pobiera opłatę w wysokości 50% opłaty określonej w ust. 1 pkt 1.
4.  Za wydanie dla pojazdu, o którym mowa w § 35 ust. 2 rozporządzenia o rejestracji pojazdów:
1) tablic rejestracyjnych albo wtórnika tych tablic organ rejestrujący pobiera dwukrotność opłaty określonej w ust. 1:
a) pkt 2 - w przypadku pojazdów kategorii L5e, L6e albo L7e,
b) pkt 3 - w przypadku pojazdów kategorii L2e;
2) tablic indywidualnych będących tablicami motocyklowymi w przypadku pojazdów kategorii L5e, L6e albo L7e organ rejestrujący pobiera odpowiednio dwukrotność opłaty określonej w ust. 3 pkt 1;
3) wtórnika tablic, o których mowa w pkt 2, organ rejestrujący pobiera dwukrotność opłaty określonej w ust. 1 pkt 2.
5.  Za wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika albo wtórnika tej tablicy organ rejestrujący pobiera opłatę w wysokości 50% opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 1.
6.  Za wydanie kompletu nalepek legalizacyjnych do zalegalizowania dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika albo wtórnika tych nalepek organ rejestrujący pobiera opłatę, o której mowa w ust. 1 pkt 7.
§  5. 
1.  Organ rejestrujący pobiera opłatę za wydanie:
1) tymczasowych tablic samochodowych albo ich wtórnika - 30,00 zł;
2) tymczasowej tablicy motocyklowej albo jej wtórnika - 12,00 zł;
3) tymczasowej tablicy motorowerowej albo jej wtórnika - 12,00 zł;
4) kompletu nalepek na tablice tymczasowe albo wtórnika tych nalepek - 12,50 zł.
2.  Za wydanie jednej tablicy tymczasowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, albo wtórnika tej tablicy organ rejestrujący pobiera opłatę w wysokości 50% opłaty określonej w tym przepisie.
3.  Za wydanie jednej nalepki na tablice tymczasowe albo wtórnika tej nalepki organ rejestrujący pobiera opłatę w wysokości 50% opłaty określonej w ust. 1 pkt 4.
4.  Za wydanie tymczasowych tablic rejestracyjnych dla pojazdu, o którym mowa w § 35 ust. 2 rozporządzenia o rejestracji pojazdów, albo wtórnika tych tablic, organ rejestrujący pobiera dwukrotność opłaty określonej w ust. 1:
1) pkt 2 - w przypadku pojazdów kategorii L5e, L6e albo L7e;
2) pkt 3 - w przypadku pojazdów kategorii L2e.
5.  Za wydanie tablic tymczasowych, w celu umożliwienia wywozu pojazdu za granicę, organ rejestrujący pobiera właściwą dla danych tablic (tablicy) opłatę określoną w § 4 ust. 1. Przepisy § 4 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. 2
1 Obecnie działem administracji rządowej - transport kieruje Minister Infrastruktury, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz.U.2018.101).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz.U.2003.230.2302), które utraci moc z dniem 1 stycznia 2017 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.1273).