Wysokość opłat za udzielenie i uznanie dopuszczenia jednostkowego pojazdu. - Dz.U.2013.445 - OpenLEX

Wysokość opłat za udzielenie i uznanie dopuszczenia jednostkowego pojazdu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.445

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 kwietnia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)
z dnia 3 kwietnia 2013 r.
w sprawie wysokości opłat za udzielenie i uznanie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

Na podstawie art. 70zs ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 i 1448) zarządza się, co następuje:
Wysokość opłaty za:
1)
udzielenie dopuszczenia jednostkowego pojazdu,
2)
wydanie decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu wydanego na dany pojazd, przez właściwy organ innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej

- wynosi 800 zł.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2013 r.
______

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).