§ 4. - Wysokość opłat za przeprowadzenie przez służbę ochrony państwa czynności z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.200.1652

Akt utracił moc
Wersja od: 13 października 2005 r.
§  4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.