Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.77.460

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 maja 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 10 kwietnia 2008 r.
w sprawie wysokości opłat za pobranie urzędowych prób i dokonanie oceny materiału siewnego oraz za dokonanie oceny tożsamości odmianowej, a także terminów i sposobów uiszczania tych opłat

Na podstawie art. 52 ust. 7 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2007 r. Nr 41, poz. 271, Nr 80, poz. 541 i Nr 191, poz. 1362) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się opłaty za działania urzędowe w zakresie oceny materiału siewnego polegające na:
1) ocenie polowej materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych na plantacjach nasiennych, w wysokości określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2) ocenie materiału szkółkarskiego, w wysokości określonej w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
3) pobieraniu prób materiału siewnego do oceny laboratoryjnej, laboratoryjnej oceny zdrowotności sadzeniaków ziemniaka i oceny tożsamości odmianowej, w wysokości określonej w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
4) ocenie laboratoryjnej, laboratoryjnej ocenie zdrowotności sadzeniaków ziemniaka i ocenie cech zewnętrznych roślin rolniczych i warzywnych, w wysokości określonej w załączniku nr 4 do rozporządzenia;
5) ocenie tożsamości odmianowej roślin rolniczych i warzywnych, w wysokości określonej w załączniku nr 5 do rozporządzenia.
§  2.
1. Opłaty za działania urzędowe, o których mowa w § 1 pkt 1-4, dokonywane przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa uiszcza się przelewem albo przekazem pocztowym na rachunek bankowy wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa właściwego ze względu na:
1) położenie plantacji nasiennej - w przypadku oceny polowej materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych oraz oceny materiału szkółkarskiego,
2) miejsce pobrania próby - w przypadku pobrania próby materiału siewnego do oceny laboratoryjnej lub oceny tożsamości odmianowej,
3) siedzibę laboratorium dokonującego oceny - w przypadku oceny laboratoryjnej lub laboratoryjnej oceny zdrowotności sadzeniaków ziemniaka,
4) miejsce zamieszkania albo siedzibę prowadzącego obrót materiałem siewnym lub miejsce dokonywania przerobu materiału siewnego - w przypadku oceny cech zewnętrznych roślin rolniczych i warzywnych

- w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku, wystawionych przez ten inspektorat.

2. Opłaty za działania urzędowe, o których mowa w § 1 pkt 1, 2 i 4, dokonywane przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie, uiszcza się przed dokonaniem tych działań, nie później jednak niż w dniu złożenia wniosku o ponowne dokonanie oceny materiału siewnego, przelewem albo przekazem pocztowym na rachunek bankowy dochodów budżetowych Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa wskazany przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Do wniosku dołącza się dowód uiszczenia opłaty zawierający następujące informacje:
1) rodzaj oceny materiału siewnego;
2) nazwę gatunku;
3) nazwę odmiany;
4) kategorię lub stopień kwalifikacji materiału siewnego;
5) numer partii materiału siewnego, z której została pobrana próba, lub numer świadectwa oceny polowej - w przypadku laboratoryjnej oceny zdrowotności sadzeniaków ziemniaka.
3. Opłaty za działania urzędowe, o których mowa w § 1 pkt 5, uiszcza się, na podstawie protokołu pobrania próby, przelewem albo przekazem pocztowym na rachunek bankowy dochodów budżetowych Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa wskazany przez próbobiorcę urzędowego, który pobrał próbę, w terminie 14 dni od dnia pobrania próby materiału siewnego do oceny tożsamości odmianowej. Na dowodzie uiszczenia opłaty umieszcza się informacje, o których mowa w ust. 2.
§  3. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości opłat za pobranie urzędowych prób i dokonanie oceny materiału siewnego oraz za dokonanie oceny tożsamości odmianowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 4, poz. 32).
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

 WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA OCENĘ POLOWĄ MATERIAŁU SIEWNEGO ROŚLIN ROLNICZYCH I WARZYWNYCH NA PLANTACJACH NASIENNYCH

Lp.Wyszczególnienie*Opłata

(w zł)

123
11) za pierwszą ocenę stanu plantacji o powierzchni do 10 ha:126,00
a) odmian ustalonych roślin zbożowych, z wyłączeniem żyta i obcopylnych odmian pszenżyta,

b) bobiku i grochu siewnego,

c) roślin oleistych, z wyłączeniem rzepaku, gorczycy sarepskiej i kminku zwyczajnego
2) za drugą i następne oceny stanu plantacji, o której mowa w pkt 148,00
3) za każde kolejne rozpoczęte 5 ha w każdej z ocen stanu plantacji, o których mowa w pkt 1 i 2, do maksymalnej łącznej powierzchni 30 ha24,00
21) za pierwszą ocenę stanu plantacji o powierzchni do 10 ha:170,00
a) odmian mieszańcowych zbóż, z wyłączeniem żyta i obcopylnych odmian pszenżyta,
b) odmian mieszańcowych kukurydzy, z wyłączeniem kukurydzy cukrowej i pękającej
2) za drugą i następne oceny stanu plantacji, o której mowa w pkt 175,00
3) za każde kolejne rozpoczęte 5 ha w każdej z ocen stanu plantacji, o których mowa w pkt 1 i 2, do maksymalnej łącznej powierzchni 30 ha32,00
31) za pierwszą ocenę stanu plantacji o powierzchni do 5 ha:97,00
a) odmian ustalonych i mieszańcowych żyta i obcopylnych odmian pszenżyta,
b) gorczycy sarepskiej i kminku zwyczajnego,
c) roślin pastewnych, z wyłączeniem bobiku i grochu siewnego
2) za drugą i następne oceny stanu plantacji, o której mowa w pkt 146,00
3) za każde kolejne rozpoczęte 5 ha w każdej z ocen stanu plantacji, o których mowa w pkt 1 i 2, do maksymalnej łącznej powierzchni 10 ha28,00
41) za pierwszą ocenę stanu plantacji o powierzchni do 5 ha:120,00
a) odmian ustalonych rzepaku i słonecznika,
b) wszystkich roślin rolniczych o dwuletnim cyklu rozmnażania, w drugim roku uprawy
2) za drugą i następne oceny stanu plantacji, o której mowa w pkt 167,00
3) za każde kolejne rozpoczęte 5 ha w każdej z ocen stanu plantacji, o których mowa w pkt 1 i 2, do maksymalnej łącznej powierzchni 30 ha28,00
51) za pierwszą ocenę stanu plantacji odmian mieszańcowych rzepaku oraz męskosterylnych składników mieszańców złożonych rzepaku o powierzchni do 10 ha175,00
2) za drugą i następne oceny stanu plantacji, o której mowa w pkt 1115,00
3) za każde kolejne rozpoczęte 5 ha w każdej z ocen stanu plantacji, o których mowa w pkt 1 i 2, do maksymalnej łącznej powierzchni 30 ha56,00
61) za pierwszą ocenę stanu plantacji ziemniaka o powierzchni do 10 ha95,00
2) za drugą i następne oceny stanu plantacji, o której mowa w pkt 167,00
3) za ocenę skuteczności defoliacji roślin wykonanej na plantacji ziemniaka przed zbiorem, za każde rozpoczęte 5 ha46,00
71) za pierwszą ocenę stanu plantacji o powierzchni do 5 ha:140,00
a) odmian mieszańcowych słonecznika,
b) konopi
2) za drugą i następne oceny stanu plantacji, o której mowa w pkt 169,00
3) za każde kolejne rozpoczęte 5 ha w każdej z ocen stanu plantacji, o których mowa w pkt 1 i 2, do maksymalnej łącznej powierzchni 30 ha48,00
8za ocenę każdych 2 ha plantacji, na której są wytwarzane wysadki roślin rolniczych o dwuletnim cyklu rozmnażania, w pierwszym roku uprawy45,00
91) za pierwszą ocenę stanu plantacji o powierzchni do 5 ha:120,00
a) odmian ustalonych roślin warzywnych,
b) wszystkich roślin warzywnych o dwuletnim cyklu rozmnażania, w drugim roku uprawy
2) za drugą i następne oceny stanu plantacji, o której mowa w pkt 145,00
3) za każde kolejne rozpoczęte 5 ha w każdej z ocen stanu plantacji, o których mowa w pkt 1 i 2, do maksymalnej łącznej powierzchni 10 ha35,00
101) za pierwszą ocenę stanu plantacji odmian mieszańcowych roślin warzywnych o powierzchni do 5 ha165,00
2) za drugą i następne oceny stanu plantacji, o której mowa w pkt 165,00
3) za każde kolejne rozpoczęte 5 ha w każdej z ocen stanu plantacji, o których mowa w pkt 1 i 2, do maksymalnej łącznej powierzchni 10 ha40,00
111) za pierwszą ocenę stanu plantacji nasiennej pod osłonami o powierzchni do 30 m285,00
2) za drugą i następne oceny stanu plantacji, o której mowa w pkt 140,00
3) za każdy kolejny rozpoczęty m2 w każdej z ocen stanu plantacji, o których mowa w pkt 1 i 21,40
12za ocenę każdych 2 ha plantacji, na której są wytwarzane wysadki roślin warzywnych o dwuletnim cyklu rozmnażania, w pierwszym roku uprawy65,00
______

* Za ocenę stanu plantacji dla gatunku rośliny o dwuletnim cyklu rozmnażania, prowadzonej metodą bezwysadkową, w pierwszym roku uprawy pobiera się opłatę, jaka obowiązuje za pierwszą ocenę w drugim roku uprawy tego gatunku, to jest 120,00 zł.

Plantacje większe niż określone w tabeli jako maksymalna łączna powierzchnia są dzielone przez dokonującego oceny na bloki o powierzchni odpowiednio 10 lub 30 ha w zależności od ocenianego gatunku i obowiązującej metodyki. Za ocenę kolejnych bloków tej samej plantacji pobiera się opłatę w wysokości jak za drugą lub kolejne oceny stanu plantacji określoną dla gatunku.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

 WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA OCENĘ MATERIAŁU SZKÓŁKARSKIEGO

Lp.WyszczególnienieOpłata

(w zł)

11) za każdą ocenę polową materiału szkółkarskiego kategorii kwalifikowany, z wyłączeniem sadów do pozyskiwania zrazów i nasion, wykonaną w tym samym dniu, w jednym gospodarstwie o powierzchni do 0,5 ha68,50
2) za każde kolejne rozpoczęte 0,5 ha oceny, o której mowa w pkt 110,00
3) za każdą ocenę polową materiału szkółkarskiego kategorii elitarny oraz sadów do pozyskiwania zrazów i nasion wykonaną w tym samym dniu, w jednym gospodarstwie o powierzchni do 0,5 ha102,50
4) za każde kolejne rozpoczęte 0,5 ha oceny, o której mowa w pkt 315,00
21) za ocenę laboratoryjną drzew do pozyskiwania nasion za każdą próbę przebadaną testem ELISA na obecność jednego wirusa15,00
2) za ocenę, o której mowa w pkt 1, za każdą próbę przebadaną testem ELISA na obecność kolejnego wirusa5,00

ZAŁĄCZNIK Nr  3

 WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA POBRANIE PRÓB MATERIAŁU SIEWNEGO DO OCENY LABORATORYJNEJ, LABORATORYJNEJ OCENY ZDROWOTNOŚCI SADZENIAKÓW ZIEMNIAKA I OCENY TOŻSAMOŚCI ODMIANOWEJ

Lp.WyszczególnienieOpłata

(w zł)

1za pobranie pierwszej próby średniej nasion do oceny laboratoryjnej lub oceny tożsamości z pierwszej partii45,00
2za pobranie każdej następnej próby średniej w tym samym magazynie i w tym samym dniu4,50
3za pobranie każdej próby średniej sadzeniaków ziemniaka z plantacji, z której wytworzono materiał siewny kategorii elitarny do laboratoryjnej oceny zdrowotności75,00
4za pobranie każdej próby średniej sadzeniaków ziemniaka z plantacji, z której wytworzono materiał siewny kategorii kwalifikowany do laboratoryjnej oceny zdrowotności45,00
5za pobranie każdej średniej próby sadzeniaków ziemniaka z kopca lub przechowalni, niezależnie od kategorii40,00
6za pobranie pierwszej próby z drzew do pozyskiwania nasion w jednym gospodarstwie38,50
7za pobranie każdej następnej próby z drzew do pozyskiwania nasion w tym samym dniu, w tym samym gospodarstwie0,30

ZAŁĄCZNIK Nr  4

 WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA OCENĘ LABORATORYJNĄ, LABORATORYJNĄ OCENĘ ZDROWOTNOŚCI SADZENIAKÓW ZIEMNIAKA I OCENĘ CECH ZEWNĘTRZNYCH ROŚLIN ROLNICZYCH I WARZYWNYCH

Lp.WyszczególnienieOpłata

(w zł)

11) za oznaczenie w próbie średniej cech określonych wymaganiami jakościowymi nasion traw, motylkowatych drobnonasiennych i gatunków z rodziny Cruciferae roślin rolniczych, z wyjątkiem badania zdrowotności80,00
2) za oznaczenie, o którym mowa w pkt 1, nasion pozostałych gatunków65,00
2za oznaczenie zdolności kiełkowania w próbie średniej24,00
3za badanie zdrowotności na jednego patogena28,00
4za oznaczenie w urzędowej próbie materiału siewnego występowania nasion owsa głuchego Avena fatua w celu uznania tego materiału za spełniający specjalne warunki65,00
51) za ocenę laboratoryjną sadzeniaków ziemniaka metodą próby oczkowej, jednej próby średniej o wielkości 100 bulw65,00
2) za każde następne 100 bulw w tej samej próbie średniej33,00
3) za wykonanie testu ELISA na próbie, o której mowa w pkt 1166,00
4) za wykonanie testu ELISA każdych następnych 100 bulw w tej samej próbie średniej89,00
61) za ocenę cech zewnętrznych pierwszej partii sadzeniaków ziemniaka lub sadzonek innych roślin oraz za ocenę jednej partii do 30 ton wysadków roślin dwuletnich przed wysadzeniem68,00
2) za ocenę, o której mowa w pkt 1, każdej następnej partii w tym samym dniu, u tego samego wnioskodawcy przez tego samego kwalifikatora28,00
7za każdą plombę użytą do zabezpieczenia partii materiału siewnego, z której pobrano próbę do oceny laboratoryjnej0,30
Uwaga

Za badania, o których mowa w lp. 1-3, wykonane na nasionach zaprawionych poszczególne opłaty powiększa się o 50 %.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

 WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA OCENĘ TOŻSAMOŚCI ODMIANOWEJ ROŚLIN ROLNICZYCH I WARZYWNYCH

Lp.WyszczególnienieOpłata

(w zł)

1ROŚLINY ROLNICZE

Za ocenę każdej partii materiału siewnego:

1) brukwi, buraka cukrowego, buraka pastewnego, facelii błękitnej, kapusty pastewnej, kminku zwyczajnego, konopi, lnu zwyczajnego, maku, rzodkwi oleistej, słonecznika, soi150,00
2) bobiku, gorczycy białej, gorczycy sarepskiej, grochu siewnego, jęczmienia, kukurydzy (z wyłączeniem kukurydzy cukrowej i pękającej), łubinu (wszystkie gatunki), motylkowatych drobnonasiennych (wszystkie gatunki), mozgi kanaryjskiej (kanaru), owsa, pszenicy orkisz, pszenicy twardej, pszenicy zwyczajnej, pszenżyta, rzepaku, rzepiku, traw, wyki kosmatej, wyki siewnej, żyta200,00
2ROŚLINY WARZYWNE

Za ocenę każdej partii materiału siewnego:

1) cykorii korzeniowej, dyni olbrzymiej, dyni zwyczajnej, endywii - endywii eskariola i endywii kędzierzawej, kawona (arbuza), kopru włoskiego (fenkułu), melona, rabarbaru, rzepy, rzodkwi, rzodkiewki do uprawy polowej, sałaty do uprawy polowej, szparaga, szpinaku150,00
2) bobu, brokułu, buraka ćwikłowego, buraka liściowego, cebuli (w tym echalion), cebuli siedmiolatki (czosnku dętego), cykorii liściowej i cykorii sałatowej, czosnku pospolitego, fasoli wielokwiatowej, fasoli zwykłej karłowej, fasoli zwykłej tycznej, grochu siewnego cukrowego, grochu siewnego łuskowego, jarmużu, kalarepy, kukurydzy cukrowej, kukurydzy pękającej, marchwi - jadalnej i pastewnej, oberżyny do uprawy polowej, ogórka do uprawy polowej, papryki do uprawy polowej, pietruszki, pomidora do uprawy polowej, pora, roszponki warzywnej, rzodkiewki do uprawy pod osłonami, sałaty do uprawy pod osłonami, selera korzeniowego, selera naciowego, skorzonery (wężymordu), szalotki, szczypiorku, trybuły ogrodowej200,00
3) kalafiora, kapusty brukselskiej, kapusty głowiastej białej, kapusty głowiastej czerwonej, kapusty pekińskiej, kapusty włoskiej, karczocha - karczocha hiszpańskiego (karda) i karczocha zwyczajnego, oberżyny do uprawy pod osłonami, ogórka do uprawy pod osłonami, papryki do uprawy pod osłonami, pomidora do uprawy pod osłonami250,00