Wysokość opłat za dozór kotłów parowych, należących do właścicieli prywatnych, zlecony przez władze państwowe Stowarzyszeniu Dozoru Kotłów w Warszawie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.98.759

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 grudnia 1933 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 30 listopada 1933 r.
w porozumieniu z Ministrem Skarbu o wysokości opłat za dozór kotłów parowych, należących do właścicieli prywatnych, zlecony przez władze państwowe Stowarzyszeniu Dozoru Kotłów w Warszawie.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 31 maja 1921 r. o nadzorze nad kotłami parowemi (Dz. U. R. P. Nr. 50, poz. 303) zarządzam co następuje:
Opłaty roczne za dozór kotłów, należących do właścicieli prywatnych oraz dzierżawionych od władz państwowych przez osoby prywatne, w przypadkach gdy właściciel lub dzierżawca nie są członkami Stowarzyszenia Dozoru Kotłów w Warszawie, a Stowarzyszenie wykonywa dozór na zlecenie władz państwowych, ustala się w następującej wysokości od każdego kotła:
opowierzchniogrzewalnejdo 2 m2 48.75
"""ponad 2 m2 do 20 m2" 78.-
o powierzchni ogrzewalnej ponad 20 m2 do 50 m2"102.-
o powierzchni ogrzewalnej ponad 50 m2 do 100 m2"152.-
o powierzchni ogrzewalnej ponad 100 m2 do 200 m2"210.-
o powierzchni ogrzewalnej ponad 200 m2 za każde dalsze 100 m2 lub ich część"70.-
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1934 r. Jednocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie z dnia 26 listopada 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 103, poz. 924).