Wysokość opłat za czynności organów administracji probierczej oraz tryb ich pobierania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.998

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 września 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 23 sierpnia 2012 r.
w sprawie wysokości opłat za czynności organów administracji probierczej oraz trybu ich pobierania

Na podstawie art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 1 kwietnia 2011 r. - Prawo probiercze (Dz. U. Nr 92, poz. 529) zarządza się, co następuje:
1. 
Za czynności organów administracji probierczej określone w art. 36 ust. 1 pkt 1-4 i 6-11 ustawy z dnia 1 kwietnia 2011 r. - Prawo probiercze, zwanej dalej "ustawą", pobiera się opłaty w wysokości określonej w załączniku do rozporządzenia.
2. 
Za czynności organów administracji probierczej określone w art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy pobiera się opłaty według stawki godzinowej w wysokości 72 zł za każdą godzinę pracy pracownika administracji probierczej; za każdą niepełną godzinę pracy opłatę pobiera się proporcjonalnie.
3. 
Za czynności organów administracji probierczej pobiera się opłaty z góry, z wyjątkiem czynności określonych w ust. 2, za które opłaty pobiera się po zakończeniu czynności badawczych.
4. 
W przypadkach, o których mowa w ust. 2, po zakończeniu czynności badawczych, organ administracji probierczej ustala wysokość opłaty i informuje wnioskodawcę o jej wysokości.
5. 
Organ administracji probierczej wystawia potwierdzenie uiszczenia opłaty, które zawiera:
1)
oznaczenie dokumentu;
2)
numer identyfikacyjny dokumentu i datę wystawienia;
3)
nazwę i adres podmiotu uiszczającego opłatę;
4)
nazwę czynności;
5)
nazwę i masę wyrobu - o ile ma to zastosowanie;
6)
numer i datę zgłoszenia albo wniosku;
7)
sposób obliczenia opłaty i jej wysokość;
8)
sposób zapłaty;
9)
podstawę prawną pobrania opłaty;
10)
określenie długości czasu pracy w przypadku czynności, o których mowa w ust. 2;
11)
podpis wystawiającego poświadczenie uiszczenia opłaty.
6. 
Opłatę wnosi się na rachunek bankowy właściwego organu administracji probierczej albo do kasy urzędu.
W sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia pobiera się opłaty w wysokości określonej w przepisach dotychczasowych.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie wysokości opłat za czynności organów i urzędów administracji probierczej oraz trybu ich pobierania (Dz. U. Nr 81, poz. 883 oraz z 2005 r. Nr 160, poz. 1347), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 56 ustawy z dnia 1 kwietnia 2011 r. - Prawo probiercze (Dz. U. Nr 92, poz. 529).

ZAŁĄCZNIK

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA CZYNNOŚCI ORGANÓW ADMINISTRACJI PROBIERCZEJ OKREŚLONE W ART. 36 UST. 1 PKT 1-4 I 6-11 USTAWY Z DNIA 1 KWIETNIA 2011 R. - PRAWO PROBIERCZE

§  1. 
Za przeprowadzenie badania nowo wytworzonego wyrobu z metali szlachetnych zgłoszonego przez wytwórcę, inny podmiot wprowadzający wyrób do obrotu lub ich upoważnionego przedstawiciela, niezależnie od zastosowanej metody badania, pobiera się opłatę za każdy rozpoczęty gram badanego wyrobu:
1)
platynowego, palladowego albo złotego w wysokości 1,27 zł;
2)
srebrnego w wysokości 0,12 zł.
§  2. 
Za przeprowadzenie badania metodą przybliżoną wyrobu z metali szlachetnych oznaczonego polską cechą probierczą i sprawdzenie oraz potwierdzenie tej cechy pobiera się opłatę za każdy rozpoczęty gram badanego wyrobu:
1)
platynowego, palladowego albo złotego w wysokości 0,80 zł;
2)
srebrnego w wysokości 0,10 zł.
§  3. 
Za przeprowadzenie badania wyrobu z metali szlachetnych innego niż wyrób, o którym mowa w § 1, oraz wyrobu z metali szlachetnych wycofanego z obrotu na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy, niezależnie od zastosowanej metody badania, pobiera się opłatę za każdy rozpoczęty gram badanego wyrobu:
1)
platynowego, palladowego albo złotego w wysokości 3,63 zł;
2)
srebrnego w wysokości 0,61 zł.
§  4. 
Za przeprowadzenie badania wyrobu srebrnego o masie jednostkowej przekraczającej 50 g pobiera się opłatę w wysokości 0,08 zł za każdy rozpoczęty gram badanego wyrobu, niezależnie od zastosowanej metody badania.
§  5. 
W przypadku badania wyrobu wykonanego z materiałów niebędących metalami szlachetnymi, zawierającego metale szlachetne w postaci elementów zdobniczych lub części użytych ze względów technicznych, opłaty, o których mowa odpowiednio w § 1-4, oblicza się za każdy rozpoczęty gram badanego elementu lub części z metalu szlachetnego.
§  6. 
Za umieszczenie znaku "MET" pobiera się - za każdy umieszczony znak - opłatę w wysokości:
1)
0,70 zł - w przypadku zastosowania metody mechanicznej;
2)
1,20 zł - w przypadku zastosowania metody laserowej.
§  7. 
Za oznaczenie wyrobu cechami probierczymi z użyciem urządzenia laserowego pobiera się opłatę w wysokości 1,20 zł od jednej oznaczonej sztuki.
§  8. 
Za wydanie, na wniosek podmiotu zgłaszającego, świadectwa badania dla wyrobu oznaczonego cechą probierczą pobiera się opłatę w wysokości 12,00 zł.
§  9. 
Za dokonanie wpisu znaku imiennego do rejestru znaków imiennych pobiera się opłatę w wysokości 180,00 zł.
§  10. 
Za udostępnienie danych z rejestru znaków imiennych pobiera się opłatę w wysokości 18,00 zł.
§  11. 
Za umieszczenie na wyrobie, na wniosek podmiotu zgłaszającego, znaku imiennego oraz oznaczenia liczbowego informującego o próbie wyrobu pobiera się opłatę od każdego umieszczanego znaku imiennego albo oznaczenia liczbowego w wysokości:
1)
0,70 zł - w przypadku zastosowania metody mechanicznej;
2)
1,20 zł - w przypadku zastosowania metody laserowej.
§  12. 
Za wykonanie, na wniosek podmiotu zgłaszającego, czynności pomocniczych towarzyszących czynnościom badania i oznaczania wyrobu pobiera się opłatę w wysokości 0,60 zł od każdego wyrobu, dla każdej wykonanej czynności.
§  13. 
1. 
Za wystawienie, na wniosek podmiotu zgłaszającego, zaświadczenia o przeprowadzonych czynnościach pobiera się opłatę w wysokości 12,00 zł.
2. 
Za wydanie zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, w języku angielskim pobiera się opłatę w wysokości 24,00 zł.
§  14. 
1. 
Za wydanie decyzji o utworzeniu punktu probierczego pobiera się opłatę w wysokości 4.000,00 zł.
2. 
Za wydanie decyzji o odmowie utworzenia punktu probierczego pobiera się opłatę w wysokości 2.000,00 zł.
§  15. 
Opłaty za czynności związane z badaniem i oznaczaniem wyrobów z metali szlachetnych oraz wyrobów zawierających metale szlachetne wykonywane w punktach probierczych ulegają obniżeniu o 20% w stosunku do opłat pobieranych w siedzibach organów administracji probierczej.