Wysokość opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie... - Dz.U.2004.82.759 - OpenLEX

Wysokość opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.82.759

Akt utracił moc
Wersja od: 26 kwietnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 9 kwietnia 2004 r.
w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne

§  1.
Rozporządzenie określa wysokość opłat za:
1)
udzielenie licencji, zmianę licencji, wydanie wypisu z licencji, wydanie wtórnika licencji, przeniesienie uprawnień wynikających z licencji, wyrażenie zgody na wykonywanie uprawnień wynikających z licencji;
2)
wydanie zezwolenia, zmianę zezwolenia, wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie przewozu regularnego, przewozu regularnego specjalnego, przewozu wahadłowego oraz przewozu okazjonalnego;
3)
wydanie zezwolenia na przewóz kabotażowy;
4)
wydanie zezwolenia na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagranicznego przewoźnika drogowego pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą;
5)
wydanie zezwolenia zagranicznego;
6)
wydanie świadectwa kierowcy, zmianę świadectwa kierowcy oraz wydanie wtórnika świadectwa kierowcy;
7)
wydanie zaświadczenia, zmianę zaświadczenia, wydanie wypisu z zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej;
8)
egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego.

Opłaty za licencje

§  2.
1.
Za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób pobiera się następujące opłaty:
1)
za licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką:
rodzaj pojazdu samochodowegoopłata w zł od każdego pojazdu
taksówkaobszar gminyobszar gmin sąsiadującychobszar miasta stołecznego Warszawy
okres ważności licencji w latach
od 2 do 15powyżej 15 do 30powyżej 30 do 50od 2 do 15powyżej 15 do 30powyżej 30 do 50od 2 do 15powyżej 15 do 30powyżej 30 do 50
200250300280350400320380450
2)
za licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób pojazdem samochodowym niebędącym taksówką:
opłata w zł
okres ważności licencji w latach
od 2 do 15powyżej 15 do 30powyżej 30 do 50
pojazd samochodowy700800900
2.
Za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy pobiera się następujące opłaty:
opłata w zł
okres ważności licencji w latach
od 2 do 15powyżej 15 do 30powyżej 30 do 50
pojazd samochodowy8009001.000
3.
Za udzielenie licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób pobiera się następujące opłaty:
opłata w zł
okres ważności licencji w latach
od 2 do 15powyżej 15 do 30powyżej 30 do 50
pojazd samochodowy8.00010.00012.000
4.
Za udzielenie licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego rzeczy pobiera się następujące opłaty:
opłata w zł
okres ważności licencji w latach
od 2 do 15powyżej 15 do 30powyżej 30 do 50
pojazd samochodowy9.00011.00013.000
§  3.
W przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego jednego lub więcej niż jednego pojazdu samochodowego, niebędącego taksówką, pobiera się jedną opłatę, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 i ust. 2-4, odpowiednią dla okresu ważności licencji, powiększoną o 10 % tej opłaty za każdy pojazd.
§  4.
1.
Za wydanie wypisu z licencji na wykonywanie transportu drogowego na każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji pobiera się opłatę w wysokości 1 % opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 i ust. 2-4, stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.
2.
Za wydanie wypisu z licencji na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie licencji pobiera się opłatę w wysokości 11 % opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 i ust. 2-4, stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.
3.
Za wydanie wypisu z licencji w przypadku zmiany licencji pobiera się opłatę w wysokości 5 % opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 i ust. 2-4, stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.
4.
Za wydanie wypisu z licencji w innych przypadkach niż określone w ust. 1-3 pobiera się opłatę w wysokości 1 % opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 i ust. 2-4, stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.
5.
W przypadku utraty wypisu z licencji przedsiębiorca składa oświadczenie, że odnaleziony wypis z licencji zostanie niezwłocznie zwrócony organowi, który go wydał.
6.
Przy obliczaniu opłaty, o której mowa w ust. 1-4, przyjmuje się okres ważności odpowiadający okresowi ważności posiadanej licencji.
§  5.
Za zmianę licencji pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 i ust. 2-4, stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.
§  6.
Za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego, w przypadku zmiany danych dotyczących adresu lub siedziby przedsiębiorcy, a także zmiany obszaru w przypadku wykonywania krajowego transportu drogowego taksówką, w posiadanym uprawnieniu, powodujących zmianę właściwości organu - organ właściwy pobiera opłatę jak za zmianę licencji. Przepis § 4 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
§  7.
1.
Za wydanie wtórnika licencji, w przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy, pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty, o której mowa w § 2, stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.
2.
W innych przypadkach utraty licencji, za wydanie wtórnika licencji, pobiera się opłatę w wysokości 25 % opłaty, o której mowa w § 2, stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.
3.
W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, przedsiębiorca składa oświadczenie, że odnaleziona licencja zostanie niezwłocznie zwrócona organowi, który jej udzielił.
§  8.
Za przeniesienie uprawnień wynikających z licencji w razie:
1)
śmierci osoby fizycznej posiadającej licencję i wstąpienia na jej miejsce spadkobiercy, w tym również osoby fizycznej będącej wspólnikiem, w szczególności spółki jawnej lub komandytowej,
2)
połączenia, podziału lub przekształcenia, zgodnie z odrębnymi przepisami, przedsiębiorcy posiadającego licencję
-
pobiera się opłatę w wysokości 5 % opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 i ust. 2-4, stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.
§  9.
W przypadku wyrażenia zgody przez organ, który udzielił licencji na wykonywanie uprawnień wynikających z licencji przez osobę, która złożyła wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym przedsiębiorcy posiadającym licencję - pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 i ust. 2-4, stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.

Opłaty za zezwolenia, świadectwo kierowcy oraz zaświadczenia

§  10.
Za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym pobiera się, z zastrzeżeniem § 23 ust. 1, następujące opłaty:
1)
dla przewozu regularnego:
okres ważności zezwoleniaopłata w zł
obszar gminyobszar powiatuobszar wykraczający poza granice co najmniej jednego powiatu, jednakże niewykraczający poza obszar województwaobszar wykraczający poza granice co najmniej jednego województwa
pojazd samochodowydo 1 roku100250350500
do 2 lat150300400550
do 3 lat200350450600
do 4 lat250450550650
do 5 lat300550600700
2)
dla przewozu regularnego specjalnego opłata za wydanie zezwolenia wynosi 50 % odpowiedniej opłaty, o której mowa w pkt 1.
§  11.
Za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w międzynarodowym transporcie drogowym pobiera się następujące opłaty:
1)
dla przewozu regularnego:
okres ważności zezwoleniaopłata w zł
obszar jednego kraju lub obszar więcej niż jednego kraju
pojazd samochodowydo 6 miesięcy 400
do 1 roku 800
do 2 lat1.600
do 3 lat2.400
do 4 lat3.200
do 5 lat4.000
2)
dla przewozu regularnego specjalnego opłata za wydanie zezwolenia wynosi 50 % odpowiedniej opłaty, o której mowa w pkt 1;
3)
dla przewozu wahadłowego:
okres ważności zezwoleniaopłata w zł
obszar jednego kraju lub obszar więcej niż jednego kraju
pojazd samochodowydo 6 miesięcy100
do 1 roku200
4)
dla przewozu okazjonalnego opłata za wydanie zezwolenia wynosi 20 zł za każdy przejazd.
§  12.
Za zmianę zezwolenia, o którym mowa w § 10 i § 11, pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty jak za wydanie zezwolenia.
§  13.
1.
Za wydanie wypisu z zezwolenia, o którym mowa w § 10 i § 11, dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 1 % opłaty jak za wydanie zezwolenia.
2.
Za wydanie wypisu z zezwolenia, o którym mowa w § 10 i § 11, w przypadku zmiany zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 5 % opłaty jak za wydanie zezwolenia.
3.
Za wydanie wypisu z zezwolenia, o którym mowa w § 10 i § 11, w przypadku utraty albo zniszczenia wypisu pobiera się, z zastrzeżeniem § 23 ust. 3, opłatę w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia.
4.
W przypadku, o którym mowa w ust. 3, przedsiębiorca składa oświadczenie, że odnaleziony wypis z zezwolenia zostanie niezwłocznie zwrócony organowi, który go wydał.
5.
Przy obliczaniu opłaty, o której mowa w ust. 1-3, przyjmuje się okres ważności i obszar odpowiadający okresowi ważności i obszarowi posiadanego zezwolenia.
§  14.
Za wydanie wypisu z zezwolenia, na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia, jeżeli zgłoszenie kolejnego pojazdu nie wymaga wydania nowego lub zmiany zezwolenia, pobiera się, z zastrzeżeniem § 23 ust. 2, opłatę w wysokości 11 % opłaty jak za wydanie zezwolenia.
§  15.
Za wydanie zezwolenia przedsiębiorcy zagranicznemu na przewóz kabotażowy pobiera się opłatę w wysokości 3.000 zł.
§  16.
Za wydanie zezwolenia na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagranicznego przewoźnika drogowego pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą pobiera się opłatę w wysokości 400 zł.
§  17.
1.
Za wydanie zezwolenia zagranicznego pobiera się następujące opłaty:
1)
dla przewozu jednokrotnego:
a)
osób - 20 zł,
b)
rzeczy - 50 zł;
2)
dla przewozu wielokrotnego z określoną liczbą przejazdów - opłatę stanowiącą iloczyn liczby przejazdów i opłaty określonej w pkt 1;
3)
dla przewozu wielokrotnego bez limitowanej liczby przejazdów - 1.200 zł.
2.
Za wydanie zezwolenia zagranicznego wydanego przez Europejską Konferencję Ministrów Transportu obowiązującego na obszarze tych państw pobiera się opłatę w wysokości 1.800 zł za okres jednego roku.
3.
Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 3 i ust. 2, ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których zezwolenie może być wykorzystane, przyjmując rozpoczęty miesiąc za pełny.
§  18.
1.
Za wydanie świadectwa kierowcy pobiera się opłatę w wysokości:
1)
10 zł - gdy świadectwo wydawane jest na okres do 1 roku;
2)
15 zł - gdy świadectwo wydawane jest na okres do 2 lat;
3)
20 zł - gdy świadectwo wydawane jest na okres do 3 lat;
4)
30 zł - gdy świadectwo wydawane jest na okres do 4 lat;
5)
40 zł - gdy świadectwo wydawane jest na okres do 5 lat.
2.
Za zmianę świadectwa kierowcy pobiera się opłatę w wysokości 10 zł.
3.
Za wydanie wtórnika świadectwa kierowcy pobiera się opłatę w wysokości 10 zł.
§  19.
1.
Za wydanie zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej pobiera się opłatę w wysokości:
1)
100 zł - gdy zaświadczenie wydawane jest na okres do 1 roku;
2)
200 zł - gdy zaświadczenie wydawane jest na okres do 2 lat;
3)
300 zł - gdy zaświadczenie wydawane jest na okres do 3 lat;
4)
400 zł - gdy zaświadczenie wydawane jest na okres do 4 lat;
5)
500 zł - gdy zaświadczenie wydawane jest na okres do 5 lat.
2.
Za zmianę zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, polegającą na zmianie danych w nim zawartych, o ile zmiana ta nie spowoduje zmiany formy prawnej prowadzonej działalności i terminu ważności zaświadczenia, oraz po zwróceniu dotychczasowych dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 3, pobiera się opłatę w wysokości 25 zł.
3.
Za wydanie wypisu z zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o wydanie zaświadczenia, pobiera się w opłatę w wysokości:
1)
20 zł - gdy wypis z zaświadczenia wydawany jest na okres do 1 roku;
2)
40 zł - gdy wypis z zaświadczenia wydawany jest na okres do 2 lat;
3)
60 zł - gdy wypis z zaświadczenia wydawany jest na okres do 3 lat;
4)
80 zł - gdy wypis z zaświadczenia wydawany jest na okres do 4 lat;
5)
100 zł - gdy wypis z zaświadczenia wydawany jest na okres do 5 lat.
4.
Za wydanie wypisu z zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, w przypadku zmiany tego zaświadczenia, pobiera się, z zastrzeżeniem ust. 5, opłatę w wysokości 10 zł.
5.
Za wydanie wypisu z zaświadczenia, w przypadku zgłoszenia przez przedsiębiorcę kolejnego pojazdu samochodowego niezgłoszonego we wniosku o wydanie tego zaświadczenia, pobiera się opłatę, o której mowa w ust. 3, w wysokości odpowiedniej do upływu okresu ważności posiadanego zaświadczenia.
§  20.
Opłaty, o których mowa w § 2-19, wnoszone są przed odbiorem odpowiednich decyzji i dokumentów.

Opłaty za egzaminowanie oraz za wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych

§  21.
1.
Za sprawdzenie posiadanej wiedzy, niezbędnej do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego pobiera się, od osoby, następujące opłaty:
1)
za egzamin w zakresie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy - 400 zł;
2)
za egzamin w zakresie międzynarodowego transportu drogowego osób lub rzeczy - 500 zł;
3)
za egzamin w postaci testu z wiedzy potwierdzającego kompetencje zawodowe osób legitymujących się co najmniej 5-letnią praktyką przedsiębiorcy w zakresie transportu drogowego - 300 zł.
2.
Za wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych pobiera się następujące opłaty:
1)
w krajowym transporcie drogowym:
a)
osób - 300 zł,
b)
rzeczy - 300 zł;
2)
w międzynarodowym transporcie drogowym:
a)
osób - 300 zł,
b)
rzeczy - 300 zł.

Przepisy przejściowe i końcowe

§  22.
Za wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego, w przypadku zmiany obszaru przewozów określonych w posiadanej licencji, wydanej przed dniem 27 grudnia 2003 r. - pobiera się opłatę jak za zmianę licencji.
§  23.
1.
Za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym, w przypadku zmiany w zakresie wykazu pojazdów samochodowych, objętych posiadanym zezwoleniem wydanym przed dniem 1 stycznia 2002 r., jeżeli zmiana ta nie powoduje konieczności zmiany w załączonym do tego zezwolenia rozkładzie jazdy - pobiera się opłatę w wysokości 50 % opłaty, o której mowa w § 10 pkt 1.
2.
Za wydanie wypisu z zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, pobiera się opłatę w wysokości 1 % opłaty, o której mowa w § 10 pkt 1. Przy obliczaniu opłaty przyjmuje się okres ważności i obszar odpowiadający okresowi ważności i obszarowi wydawanego zezwolenia.
3.
Za wydanie zezwolenia oraz wypisu z zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym, w przypadku utraty zezwolenia wydanego przed dniem 1 stycznia 2002 r., pobiera się odpowiednio opłatę, o której mowa w ust. 1 i 2.
§  24.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)
______

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 89, poz. 804 i Nr 199, poz. 1671 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1452, Nr 200, poz. 1953 i Nr 211, poz. 2050.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wysokości opłat za czynności administracyjne związane z udzielaniem i wydawaniem uprawnień na wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. Nr 150, poz. 1685 oraz z 2003 r. Nr 206, poz. 2002), które na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 211, poz. 2050) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.