Wysokość opłat portowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.74.678

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 8 maja 2002 r.
w sprawie wysokości opłat portowych.

Na podstawie art. 8 ust. 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 44 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 62, poz. 685, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1197) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa wysokość opłat portowych pobieranych za użytkowanie infrastruktury portowej.
1. 
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
"statki morskiej żeglugi liniowej" - statki obsługujące linię żeglugową, działającą pomiędzy portami polskimi lub obcymi, zgłoszoną i zaakceptowaną przez podmiot zarządzający portem, wykonywaną według ułożonego z góry, na okres co najmniej jednego miesiąca kalendarzowego, rozkładu rejsów, z wyłączeniem przypadków przewozów całostatkowych ładunków, jeżeli przewóz odbywa się na warunkach umowy czarterowej, o ile w przypadku wejścia statku do portu lub wyjścia statku z portu nie występuje jednocześnie przewóz ładunku linią żeglugową,
2)
"międzynarodowe świadectwo pomiarowe statku" - świadectwo pomiarowe wydane na podstawie Międzynarodowej konwencji o pomierzaniu pojemności statków z 1969 r., sporządzonej w Londynie dnia 23 czerwca 1969 r. (Dz. U. z 1983 r. Nr 56, poz. 247) bądź innej umowy międzynarodowej w tym zakresie, której stroną jest Rzeczpospolita Polska,
3)
"uznane świadectwo" - Międzynarodowy Certyfikat Zapobiegania Rozlewom Olejowym - IOPP wystawiony przez właściwy banderze statku urząd, stwierdzający, iż statek posiada podwójne dno lub oddzielne zbiorniki balastowe.
2. 
Określenie "tydzień" stosowane przy ustaleniu opłat portowych, których wysokość zależy od częstotliwości zawinięć statków do portu, oznacza okres czasu rozpoczynający się w poniedziałek o godzinie 0000 i kończący się w najbliższą niedzielę o godzinie 2400.
1. 
Ustala się, z zastrzeżeniem § 4, wysokość opłaty tonażowej dla statków żeglugi morskiej:
Lp.Typ i wielkość statkuWysokość opłaty (EUR/1 GT)
1Samochodowce0,09
2Drobnicowce0,52
3Chłodniowce0,60
4Kontenerowce0,29
5Statki typu "ro-ro"0,22
6Masowce0,57
7Statki pasażerskie do 50.000 GT0,19
8Statki pasażerskie powyżej 50.000 GT0,17
9Promy0,09
10Statki pasażersko-towarowe0,09
11Zbiornikowce do 38.000 GT, z zastrzeżeniem § 10 ust. 50,59
12Zbiornikowce powyżej 38.000 GT, z zastrzeżeniem § 10 ust. 50,69
13Zestawy pchane i zespoły holownicze0,40
14Pozostałe statki żeglugi morskiej0,52
2. 
Ustala się wysokość opłaty tonażowej dla statków żeglugi portowej i śródlądowej oraz dla kutrów rybackich i łodzi rybackich:
Lp.Typ i wielkość statkuWysokość opłaty (EUR/1 GT)
1Statki do 24 m długości0,1
2Statki powyżej 24 m do 50 m długości0,1
3Statki powyżej 50 m do 70 m długości0,1
4Statki powyżej 70 m długości0,1
5Holowniki i pchacze0,4
6Barki, krypy i pontony - bez napędu0,03
7Barki i krypy z napędem0,1
8Bunkierki do 70 m długości0,1
9Bunkierki powyżej 70 m długości0,1
10Kutry rybackie i łodzie rybackie0,03
3. 
Dla statków, o których mowa w ust. 2, wysokość opłaty tonażowej rocznej ustala się poprzez pomnożenie stawki opłaty jednorazowej, określonej w ust. 2, przez współczynnik 20.
4. 
Ustala się, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 pkt 2-4, wysokość opłaty tonażowej dla statków wchodzących do portu w celu innym niż wykonanie czynności handlowych:
Lp.Typ i wielkość statkuWyłączny cel wejścia do portuWysokość opłaty (EUR/1 GT)
1Każdy statekschronienie przed niepogodą0,00
2Każdy statekuzyskanie pomocy lekarskiej dla chorego członka załogi lub pasażera0,00
3Każdy statekzłożenie oficjalnej wizyty kurtuazyjnej0,00
4Każdy statekzasięgnięcie informacji lub otrzymanie dyspozycji pod warunkiem opuszczenia portu przed upływem 48 godzin0,00
5Statki żeglugi portowej i śródlądowejremont, przebudowa, rozbiórka lub złomowanie0,00
6Statki żeglugi portowej i śródlądowejuzupełnienie paliwa, materiałów lub wyposażenia0,00
7Każdy statek poniżej 6 m długościw każdym przypadku0,00
8Lodołamacze o polskiej przynależnościw każdym przypadku0,00
9Statki szkolne o polskiej przynależnościw każdym przypadku0,00
10Statki sportowe o polskiej przynależnościw każdym przypadku0,00
1. 
Wysokość opłaty tonażowej:
1)
dla statków morskiej żeglugi liniowej i promów wchodzących do portu:
a)
co najmniej 8 razy w tygodniu wynosi 40%,
b)
co najmniej 6 razy w tygodniu wynosi 45%,
c)
co najmniej 4 razy w tygodniu wynosi 50%,
d)
3 razy w tygodniu wynosi 60%,
e)
2 razy w tygodniu wynosi 65%,
f)
1 raz w tygodniu wynosi 70%,
g)
rzadziej niż 1 raz w tygodniu wynosi 75%,
2)
dla statków żeglugi morskiej nowo zbudowanych oraz statków wchodzących do portu lub stoczni w celu remontu, przebudowy, rozbiórki, złomowania bądź uzupełnienia paliwa, prowiantu lub materiałów wyposażenia i niewykonujących czynności handlowych wynosi 25%, jeżeli ich pobyt w porcie lub w stoczni ogranicza się do czasu niezbędnego do wykonania tych czynności,
3)
dla statków żeglugi morskiej wchodzących do portu wyłącznie na postój i niewykonujących czynności handlowych wynosi 25%,
4)
dla statków żeglugi morskiej przechodzących tranzytem przez obszar portów morskich i niewykonujących czynności handlowych jest pobierana tylko od przejazdu w jedną stronę i wynosi 50%

odpowiedniej stawki opłaty określonej w § 3 ust. 1.

2. 
Opłatę tonażową dla statków wykonujących czynności handlowe w jednej podróży w portach w Szczecinie i w Świnoujściu pobiera się jednorazowo.
1. 
Ustala się, z zastrzeżeniem § 6, wysokość opłaty przystaniowej dla statków żeglugi morskiej:
Lp.Typ i wielkość statkuCzas użytkowania infrastruktury portowejWysokość opłaty (EUR/1 GT)
1234
1Promy i statki pasażersko-towarowe, "ro-ro", samochodowce, pasażerskieza czas zajmowania nabrzeża uzasadniony potrzebami eksploatacyjnymi lub handlowymi oraz za pierwsze 4 godziny po tym czasie0,04
2Promy i statki pasażersko-towarowe, "ro-ro", samochodowce, pasażerskieza każdą rozpoczętą dobę, po upływie 4 godzin od całkowicie zakończonych czynności eksploatacyjnych lub handlowych0,02
3Pozostałe statki, z zastrzeżeniem § 10 ust. 5za czas zajmowania nabrzeża, uzasadniony potrzebami eksploatacyjnymi lub handlowymi oraz za pierwsze 4 godziny po tym czasie0,11
4Pozostałe statki, z zastrzeżeniem § 10 ust. 5za każdą rozpoczętą dobę, po upływie 4 godzin od całkowicie zakończonych czynności eksploatacyjnych lub handlowych0,02
5Statki hydrograficzne o polskiej przynależności-0,00
6Statki szkolne o polskiej przynależności-0,00
2. 
Ustala się wysokość opłaty przystaniowej dla statków żeglugi portowej i śródlądowej oraz dla kutrów rybackich i łodzi rybackich:
Lp.Typ i wielkość statkuWysokość opłaty (EUR/1 GT)
1Statki do 24 m długości0,03
2Statki powyżej 24 m do 50 m długości0,03
3Statki powyżej 50 m do 70 m długości0,03
4Statki powyżej 70 m długości0,03
5Holowniki, pchacze0,06
6Barki, krypy i pontony - bez napędu0,01
7Barki i krypy z napędem0,03
8Bunkierki do 70 m długości0,03
9Bunkierki powyżej 70 m długości0,03
10Kutry rybackie i łodzie rybackie0,01
3. 
Dla statków, o których mowa w ust. 2, wysokość opłaty przystaniowej rocznej ustala się poprzez pomnożenie stawki opłaty jednorazowej, określonej w ust. 2, przez współczynnik 20.
4. 
Ustala się, z zastrzeżeniem § 6 pkt 2 i 3, wysokość opłaty przystaniowej dla statków wchodzących do portu w celu innym niż wykonanie czynności handlowych:
Lp.Typ i wielkość statkuWyłączny cel wejścia do portuWysokość opłaty (EUR/1 GT)
1234
1Każdy statekschronienie przed niepogodą0,00
2Każdy statekuzyskanie pomocy lekarskiej dla chorego członka załogi lub pasażera0,00
3Każdy statekzłożenie oficjalnej wizyty kurtuazyjnej0,00
4Każdy statekzawinięcie wyłącznie w celu zasięgnięcia informacji lub otrzymania dyspozycji i opuszczenie portu przed upływem 48 godzin0,00
5Statki żeglugi portowej i śródlądowejremont lub rozbiórka0,00
6Statki żeglugi portowej i śródlądowejuzupełnienie paliwa lub materiałów wyposażenia0,00
7Każdy statek o długości poniżej 6 mw każdym przypadku0,00
8Lodołamacze o polskiej przynależnościw każdym przypadku0,00
9Statki szkolne o polskiej przynależnościw każdym przypadku0,00
10Statki sportowe o polskiej przynależnościw każdym przypadku0,00
Wysokość opłaty przystaniowej:
1)
dla statków morskiej żeglugi liniowej i promów wchodzących do portu:
a)
co najmniej 8 razy w tygodniu wynosi 40%,
b)
co najmniej 6 razy w tygodniu wynosi 45%,
c)
co najmniej 4 razy w tygodniu wynosi 50%,
d)
3 razy w tygodniu wynosi 60%,
e)
2 razy w tygodniu wynosi 65%,
f)
1 raz w tygodniu wynosi 70%,
g)
rzadziej niż 1 raz w tygodniu wynosi 75%

odpowiedniej stawki opłaty określonej w § 5 ust. 1,

2)
dla statków żeglugi morskiej nowo zbudowanych oraz statków wchodzących do portu lub stoczni w celu remontu, przebudowy, rozbiórki, złomowania bądź uzupełnienia paliwa, prowiantu lub materiałów wyposażenia i niewykonujących czynności handlowych wynosi 25% stawki opłaty określonej w § 5 ust. 1 lp. 1 i 3 tabeli, jeżeli ich pobyt w porcie lub stoczni ogranicza się do czasu niezbędnego do wykonywania tych czynności,
3)
dla statków żeglugi morskiej wchodzących do portu wyłącznie na postój i niewykonujących czynności handlowych wynosi 25% stawki opłaty określonej w § 5 ust. 1 lp. 1 i 3 tabeli.
W przypadku korzystania przez statek podczas pobytu w porcie z nabrzeży lub przystani należących do więcej niż jednego właściciela, wysokość opłaty przystaniowej dzieli się proporcjonalnie do ilości nabrzeży lub przystani, z których statek korzystał.
Ustala się wysokość opłaty ładunkowej za korzystanie przez ładunek z infrastruktury portowej w relacji burtowej:
Lp.Rodzaj ładunkuJednostka obliczeniowaWysokość opłaty (EUR)
1234
1Węgiel i koks1 tona0,04
2Ropa naftowa i produkty naftowe1 tona0,08
3Gaz płynny LPG1 tona0,12
4Rudy i koncentraty metali1 tona0,03
5Zboże i pasze1 tona0,08
6Drewno1 tona0,09
7Siarka luzem1 tona0,08
8Masowe płynne1 tona0,12
9Masowe sypkie1 tona0,07
10Drobnica1 tona0,15
11Owoce i warzywa1 tona0,17
12Złom metali1 tona0,07
13Żelazo i stal1 tona0,09
14Kontenery puste do 20 stóp1 sztuka0,00
15Kontenery puste powyżej 20 stóp1 sztuka0,00
16Ładunki w kontenerach do 20 stóp1 kontener3,00
17Ładunki w kontenerach powyżej 20 stóp1 kontener4,00
18Samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe, autobusy1 sztuka4,00
19Samochody osobowe1 sztuka3,40
20Wagony kolejowe1 tona0,15
21Inne pojazdy1 tona0,40
22Przyczepy i naczepy1 tona0,40
Ustala się wysokość opłaty pasażerskiej:
Lp.Typ i wielkość statkuWysokość opłaty (EUR/1 pasażer)
1Promy i statki pasażersko-towarowe0,95
2Statki pasażerskie i inne statki żeglugi morskiej1,25
3Statki żeglugi portowej i śródlądowej w ruchu krajowym0,00
4Statki żeglugi portowej i śródlądowej w ruchu międzynarodowym0,50
1. 
Podstawą do ustalenia wysokości opłaty portowej jest odpowiednio aktualne międzynarodowe świadectwo pomiarowe statku albo świadectwo pomiarowe, określające pojemność brutto (GT) statku.
2. 
W odniesieniu do statków posiadających świadectwo pomiarowe określające ich tonaż rejestrowy brutto (BRT) przyjmuje się do ustalenia opłaty portowej, iż 1 BRT = 1 GT.
3. 
Wysokość opłaty portowej obliczana na podstawie masy lub ilości ładunku ustalana jest na podstawie właściwego dokumentu przewozowego.
4. 
Wysokość opłaty portowej obliczana na podstawie liczby pasażerów ustalana jest na podstawie liczby pasażerów wpisanych na listę pasażerów.
5. 
Dla zbiornikowców posiadających podwójne dno lub oddzielne zbiorniki balastowe podstawę wymiaru opłat, o których mowa w § 3 ust. 1 lp. 11 i 12 tabeli, § 5 ust. 1 lp. 3 i 4 tabeli, stanowi pojemność brutto (GT) pomniejszona o pojemność podwójnego dna lub oddzielnych zbiorników balastowych, określonych w przekazanym podmiotowi zarządzającemu portem dokumencie:
1)
uznanym świadectwie,
2)
międzynarodowym świadectwie pomiarowym statku, zawierającym w rubryce "Uwagi" odpowiedni wpis zgodnie z Rezolucją Międzynarodowej Organizacji Morskiej nr A.747(18),

pod warunkiem iż podwójne dno odpowiada wymaganiom Reguły 13F załącznika nr 1 do Protokołu z 1978 r. do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., wraz z załącznikami I, II, III, IV i V, oraz Protokół z 1978 r. dotyczący tej konwencji, sporządzony w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. (Dz. U. z 1987 r. Nr 17, poz. 101).

6. 
Stawki opłat portowych wyrażone w euro są przeliczane na walutę płatności, zgodnie z Tabelą Kursów Narodowego Banku Polskiego, według kursu średniego z dnia zakończenia użytkowania infrastruktury portowej.
 Przy ustalaniu wysokości opłat portowych wynikających z umów handlowych, zawartych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia przez podmioty zarządzające portami z użytkownikami infrastruktury portowej, stosuje się stawki opłat wynikające z tych umów, nie dłużej jednak niż do dnia 30 kwietnia 2004 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 § 11:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 24 marca 2003 r. (Dz.U.03.52.459) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 marca 2003 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 5 grudnia 2003 r. (Dz.U.03.213.2085) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 grudnia 2003 r.