Wysokość opłat pobieranych przez Stowarzyszenie dozoru kotłów w Poznaniu za sprawdzanie urządzeń wymagających dozoru.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.56.403

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 czerwca 1925 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 28 maja 1925 r.
o wysokości opłat pobieranych przez Stowarzyszenie dozoru kotłów w Poznaniu za sprawdzanie urządzeń wymagających dozoru.

Na podstawie § 4 ustawy z dn. 8 lipca 1905 r. (Zbiór ustaw pruskich str. 317) zarządza się co następuje:
Za dozór niżej wymienionych urządzeń ustala się opłaty w złotych w wysokości:

Warniki.

Rodzaj badaniaZa pierwszy Za każdy następny badany tego samego dnia
złotychzłotych
a)Przyrządy nowe lub nowoustawione:
1) zbadanie budowy i wykonania i pierwsza próba wodna4535
2) próba odbiorcza w myśl § 12.4032
3) próba odbiorcza połączona z badaniem budowy i wykonania i pierwszą próbą wodną (jednego dnia)6050
b)Rewizje porządkowe:
1) rewizja wewnętrzna3528
2) porządkowa próba wodna lub próba wodna w mysi § 16, p. III3528
3) rewizja wewnętrzna połączona z próbą wodną.5040
c)Próba wodna po znacznej naprawie albo badanie nadzwyczajne na zamówienie.4032

Urządzenia acetylenowe.

Rodzaj badaniaZa pierwszyZa każdy następny badany tego samego dnia
złotychzłotych
1)Za całkowite zbadanie urządzenia włącznie ze sprawdzeniem systemu przyrządów8568
2)Za badanie częściowe bez sprawdzenia systemu przyrządów6552
3)Za sprawdzenie aparatu do4536

Podnośnice.

Rodzaj badaniaOsoboweTowaroweMałe podnośnice lub hamulcowe
zł.zł.
I.Badanie odbiorcze (§ 35) łącznie ze sprawdzeniem rysunków, opisu i obliczeń (§ 33 II):
1) za pierwszą podnośnicę.756040
2) za każdą następną należącą do tegoż właściciela w tem samem miejscu i zbadaną tegoż samego dnia604530
II.Badanie porządkowe (§ 36):
1) za pierwszą podnośnicę4535-
2) za każdą następną należącą do tegoż właściciela w tem samem miejscu i zbadaną tegoż dnia3628-
III.Egzamin przewodników (§ 32):
1) pierwszego10--
2) każdego następnego w tem samem przedsiębiorstwie i tego samego dnia.7.50--

Urządzenia wód gazowych.

Za sprawdzenie wytrzymałości zbiorników włącznie z próbą wodną, sprawdzenie zaworów bezpieczeństwa i zwrotnych 40 zł.
§  2.
Właścicieli warników, którzy są członkami Stowarzyszenia dozoru kotłów w Poznaniu, obowiązują opłaty o 20% niższe od wymienionych w § 1 pod lit. A.
§  3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Z dniem tym traci moc obowiązującą rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 1924 r. (Dz. U. R. P. № 73 poz. 729).