Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1066

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI
z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2018 r. *

Na podstawie art. 3 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1204 oraz z 2015 r. poz. 1324) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustala się opłaty abonamentowe za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w roku kalendarzowym 2018 w wysokości:
1) za używanie odbiornika radiofonicznego - 7,00 zł za jeden miesiąc;
2) za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego - 22,70 zł za jeden miesiąc.
§  2.  Zniżki za uiszczenie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w roku kalendarzowym 2018 wynoszą:
1) za używanie odbiornika radiofonicznego:
a) 3,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za dwa miesiące z góry,
b) 4,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za trzy miesiące z góry,
c) 5,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za sześć miesięcy z góry,
d) 10,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za rok kalendarzowy z góry;
2) za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego:
a) 3,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za dwa miesiące z góry,
b) 4,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za trzy miesiące z góry,
c) 5,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za sześć miesięcy z góry,
d) 10,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za rok kalendarzowy z góry.
§  3.  Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w roku kalendarzowym 2018, po uwzględnieniu zniżek, o których mowa w § 2, wynosi:
1) za używanie odbiornika radiofonicznego:
a) 13,60 zł za dwa miesiące,
b) 20,15 zł za trzy miesiące,
c) 39,90 zł za sześć miesięcy,
d) 75,60 zł za rok kalendarzowy;
2) za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego:
a) 44,05 zł za dwa miesiące,
b) 65,35 zł za trzy miesiące,
c) 129,40 zł za sześć miesięcy,
d) 245,15 zł za rok kalendarzowy.
§  4.  Opłaty wnoszone na poczet 2018 r. mogą być przyjmowane w 2017 r. według stawek obowiązujących od dnia 1 stycznia 2018 r.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
* Z dniem 1 stycznia 2019 r. nin. rozporządzenie utraciło częściowo podstawę prawną na skutek zmiany art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz.U.2014.1204) przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych (Dz.U.2018.1717).