Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżki za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.104.877

Akt utracił moc
Wersja od: 7 września 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI
z dnia 2 czerwca 2005 r.
w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc

Na podstawie art. 3 ust. 5 w związku z art. 14 ust. 1 pkt 2 i art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85, poz. 728) zarządza się, co następuje:
Ustala się opłaty abonamentowe za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych od dnia 1 października 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. w wysokości:
1)
za używanie odbiornika radiofonicznego - 5,00 zł za jeden miesiąc;
2)
za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego - 15,80 zł za jeden miesiąc.
Zniżki za uiszczanie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc od dnia 1 października 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. wynoszą:
1)
za używanie odbiornika radiofonicznego:
a)
3,0 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za dwa miesiące z góry,
b)
2,7 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za trzy miesiące z góry;
2)
za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego:
a) 1
2,5 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za dwa miesiące z góry,
b)
2,7 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za trzy miesiące z góry.
Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych od dnia 1 października 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r., po uwzględnieniu zniżek, o których mowa w § 2, wynosi:
1)
za używanie odbiornika radiofonicznego:
a)
9,70 zł za dwa miesiące,
b)
14,60 zł za trzy miesiące;
2)
za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego:
a)
30,80 zł za dwa miesiące,
b)
46,10 zł za trzy miesiące.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 § 2 pkt 2 lit. a) zmieniona przez § 1 rozporządzenia z dnia 23 sierpnia 2005 r. (Dz.U.05.170.1428) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 września 2005 r.