Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.60.347

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 grudnia 1960 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 10 grudnia 1960 r.
w sprawie wysokości odszkodowania dla ławników ludowych, nie będących pracownikami.

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 1960 r. o ławnikach ludowych w sądach powszechnych (Dz. U. Nr 54, poz. 309) zarządza się, co następuje:
§  1. Wysokość odszkodowania dla ławników ludowych nie będących pracownikami, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 1960 r. o ławnikach ludowych w sądach powszechnych (Dz. U. Nr 54, poz. 309), określa się na zł 50.- za jeden dzień pełnienia obowiązków ławnika.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 8 grudnia 1960 r.