Wysokość obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej oraz zasady ustalania wskaźnika przyrostu wynagrodzeń wolnego od obciążeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1983.75.339

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 października 1985 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 grudnia 1983 r.
w sprawie wysokości obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej oraz zasad ustalania wskaźnika przyrostu wynagrodzeń wolnego od obciążeń.

Na podstawie art. 3 ust. 8 ustawy z dnia 29 grudnia 1983 r. o Państwowym Funduszu Aktywizacji Zawodowej (Dz. U. Nr 75, poz. 334), zwanej dalej "ustawą", zarządza się, co następuje:
1. 1
Obciążenie przyrostu kwoty wynagrodzeń wypłaconych w ciężar kosztów działalności, o którym mowa w art. 2 ustawy, ponad wskaźnik przyrostu wolnego od obciążeń ustala się według następującej skali:
Lp.Przyrost wynagrodzeń w %Stawka obciążenia kwoty przyrostu wynagrodzeń w %
1do 1 40
2ponad 1 do 2100
3ponad 2 do 3200
4ponad 3 do 4300
5ponad 4 do 5400
6ponad 5 i dalszy przyrost500
2. 2
Przy naliczaniu obciążenia na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej w 1985 r., do przyrostu wynagrodzeń, od którego dokonano wpłat z tytułu obciążeń w 1984 r., stosuje się stawki obciążeń obowiązujące w tym roku.
3. 3
W jednostkach organizacyjnych spółdzielczości inwalidów, spółdzielczości niewidomych, Zakładzie Wydawnictw i Nagrań Polskiego Związku Niewidomych oraz w zakładach szkoleniowo-produkcyjnych Polskiego Związku Głuchych najwyższa stawka obciążeń, o której mowa w ust. 1, wynosi 200%.
1.
Produkcja sprzedana netto, o której mowa w art. 3 ust. 5 ustawy, jest obliczana w przedsiębiorstwie jako różnica między wartością sprzedaży w cenach realizacji a kosztami materialnymi bez amortyzacji.
2.
Szczegółowe zasady obliczania produkcji sprzedanej, o której mowa w ust. 1, oraz produkcji sprzedanej w cenach zbytu lub w cenach realizacji, o której mowa w art. 3 ust. 5 ustawy, określi w terminie do dnia 15 stycznia 1984 r. Minister Finansów w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych i Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego.
3. 4
W 1985 r. i w latach następnych jednostki gospodarcze stosują mierniki produkcji sprzedanej obowiązujące w 1984 r. z następującymi wyjątkami:
1)
jednostki gospodarcze, które w 1984 r. stosowały miernik produkcji sprzedanej w cenach realizacji lub w cenach zbytu, począwszy od 1985 r. stosują miernik produkcji sprzedanej netto - z wyjątkiem przypadków, o których mowa w pkt 2,
2)
Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych może w terminie do dnia 31 stycznia 1985 r. na wniosek organu założycielskiego podjąć decyzję o ustaleniu od 1985 r. miernika produkcji sprzedanej w jednostkach naturalnych lub o stosowaniu dotychczasowego miernika dla jednostek gospodarczych, które w 1984 r. stosowały miernik produkcji sprzedanej w cenach realizacji lub w cenach zbytu.
4.
Jeżeli w rozliczeniach kwartalnych obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej przyrost produkcji netto, ustalonej zgodnie z ust. 1, jest wyższy od wzrostu przychodu ze sprzedaży o więcej niż 3 punkty, ustalenie przyrostu produkcji netto powinno być zweryfikowane przez właściwy urząd skarbowy.
1. 5
Współczynnik korygujący dla ustalenia wskaźnika przyrostu wolnego od obciążeń, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, wynosi 0,5, a dla usług bytowych, usług produkcyjnych dla rolnictwa i produkcji nakładczej - 1,0. Zakres usług bytowych i usług produkcyjnych dla rolnictwa określi Przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.
2.
W jednostkach gospodarczych, w których wystąpi spadek produkcji, współczynnik korygujący wynosi 0,8.
3.
Współczynnik korygujący 0,5, o którym mowa w ust. 1, może być podwyższony do 0,8 dla branż, rodzajów produkcji i usług ustalonych w centralnych planach rocznych. Zasady podwyższania współczynnika korygującego określa centralny plan roczny.
4.
Wskaźnik wolnego od obciążeń przyrostu wynagrodzeń w zrzeszeniach oraz w związkach spółdzielczych nie może być wyższy niż 5%.
1.
Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych w uzasadnionych wypadkach może ustalić - na wniosek jednostki gospodarczej, zaopiniowany przez organ założycielski, a w razie gdy organem założycielskim nie jest terenowy organ administracji państwowej stopnia wojewódzkiego, również przez ten organ administracji państwowej, lub na wniosek organu założycielskiego - dodatkową kwotę wolnego od obciążeń przyrostu wynagrodzeń w ramach kwot określonych w centralnych planach rocznych, w celu poprawy relacji płac oraz na realizację innych preferencji określonych przez Radę Ministrów.
2.
Prezydium Rządu na wniosek Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych określi zasady przyznawania kwot, o których mowa w ust. 1.
1.
Dla jednostek wykonujących roboty, prace i usługi na inwestycjach centralnych oraz inwestycjach przedsiębiorstw zasilanych z budżetu państwa, objętych zamówieniami rządowymi, ustala się kwoty przyrostu wynagrodzeń wolne od obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej, z przeznaczeniem na premie dla pracowników tych jednostek za wykonanie określonych zadań rzeczowych.
2.
Wysokość kwot przyrostu wynagrodzeń wolnych od obciążeń, o których mowa w ust. 1, oraz zasady wypłat i wstrzymywania premii określają odrębne przepisy.
Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Ministrem Finansów może ustalić - na wniosek organu założycielskiego lub organu koordynującego dany rodzaj działalności - inny niż ustalony w art. 3 ust. 3 ustawy sposób ustalania wskaźnika wolnego od obciążeń przyrostu wynagrodzeń dla:
1)
państwowych przedsiębiorstw przemysłu wydobywczego oraz energetyki i gazownictwa,
2)
przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe",
3)
przedsiębiorstwa państwowego "Polska Poczta, Telegraf i Telefon",
4)
przedsiębiorstw państwowych utworzonych na podstawie art. 6 ust. 2 lit. a) ustawy z dnia 20 grudnia 1949 r. o państwowym gospodarstwie leśnym (Dz. U. z 1949 r. Nr 63, poz. 494, z 1950 r. Nr 49, poz. 448, z 1971 r. Nr 27, poz. 249, z 1974 r. Nr 24, poz. 142 i z 1982 r. Nr 7, poz. 54),
5)
jednostek gospodarczych handlu wewnętrznego i zagranicznego,
6) 6
przedsiębiorstw żeglugi morskiej, przedsiębiorstw połowowych rybołówstwa morskiego i spółdzielni rybołówstwa morskiego i zalewowego, przedsiębiorstw żeglugi śródlądowej oraz jednostek usług portowych,
7) 7
lekarskich spółdzielni pracy i innych spółdzielni pracy w odniesieniu do działalności usługowej w zakresie ochrony zdrowia,
8) 8
spółdzielni inwalidów, spółdzielni niewidomych, Zakładu Nagrań i Wydawnictw Polskiego Związku Niewidomych oraz zakładów produkcyjnych Polskiego Związku Głuchych,
9)
przedsiębiorstw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,
10)
przedsiębiorstw artystycznych i widowiskowych,
11)
jednostek badawczych,
12)
jednostek organizacyjnych podległych dyrekcjom okręgowym dróg publicznych,
13)
jednostek wydawniczych,
14)
przedsiębiorstw produkcji i rozpowszechniania filmów,
15)
działalności produkcyjnej twórczości ludowej i rękodzieła artystycznego,
16)
jednostek gospodarczych turystyki,
17) 9
przedsiębiorstwa państwowego "Uzdrowiska Polskie" oraz innych sanatoriów uzdrowiskowych,
18)
przedsiębiorstw: Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych oraz Mennica Państwowa,
19) 10
przedsiębiorstw przemysłu rafineryjnego,
20) 11
przedsiębiorstw przemysłu hutnictwa żelaza, materiałów ogniotrwałych, koksowniczego, metali nieżelaznych oraz przedsiębiorstw objętych uchwałą nr 77 Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1983 r. w sprawie elektronizacji gospodarki narodowej do 1990 r. według listy ustalonej przez Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych w porozumieniu z Ministrami: Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego, Łączności oraz Przemysłu Chemicznego i Lekkiego,
21) 12
wydziałów kuzienniczych w przedsiębiorstwach nie będących przedsiębiorstwami przemysłu metalurgii żelaza i stali,
22) 13
przedsiębiorstw przemysłu odlewniczego oraz wydziałów odlewniczych w przedsiębiorstwach nie będących przedsiębiorstwami przemysłu odlewniczego,
23) 14
przedsiębiorstw przemysłu łożysk,
24) 15
zakładów remontowych baterii koksowniczych,
25) 16
stoczni produkcyjnych morskich i rzecznych,
26) 17
Zakładów Wytwórczych Urządzeń Sygnalizacyjnych,
27) 18
przedsiębiorstw przemysłu nieorganicznego,
28) 19
przedsiębiorstw przemysłu nawozów sztucznych (z wyjątkiem wapniowych) i chemicznych składników mieszanek paszowych,
29) 20
przedsiębiorstw przemysłu organicznego,
30) 21
wytwórni surowic i szczepionek,
31) 22
przedsiębiorstw przemysłu cementowego,
32) 23
przedsiębiorstw przemysłu wapienniczego i gipsowego,
33) 24
przedsiębiorstw przemysłu płyt i sklejek,
34) 25
przedsiębiorstw przemysłu zapałczanego,
35) 26
przedsiębiorstw przemysłu celulozowo-papierniczego,
36) 27
przedsiębiorstw przemysłu przetwórczo-papierniczego, z wyjątkiem zakładów usługowych w zakresie wyrobów papierniczych oraz krojenia papieru na zlecenie przedsiębiorstw produkcyjnych,
37) 28
przedsiębiorstw przemysłu mięsnego,
38) 29
przetwórni ryb oraz pozostałych zwierząt morskich i słodkowodnych spożywczych,
39) 30
przedsiębiorstw przemysłu mleczarskiego,
40) 31
przedsiębiorstw przemysłu młynarskiego i makaronowego,
41) 32
przedsiębiorstw przemysłu piekarskiego,
42) 33
przedsiębiorstw przemysłu cukrowniczego,
43) 34
gorzelni i zakładów rektyfikacji spirytusu, wytwórni wyrobów spirytusowych czystych i gatunkowych,
44) 35
przedsiębiorstw przemysłu utylizacyjnego,
45) 36
Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego spoza przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe",
46) 37
przedsiębiorstw nadzorowanych przez Ministra Górnictwa i Energetyki produkujących maszyny i urządzenia górnicze i energetyczne oraz przez Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego produkujących górnicze maszyny wyciągowe,
47) 38
wytwórni wyrobów ortopedycznych, rehabilitacyjnych i protetycznych,
48) 39
przedsiębiorstw przemysłu wyrobów poligraficznych,
49) 40
wytwórni przyborów piśmiennych, kreślarskich i biurowych oraz pomocy szkolnych i specjalistycznego sprzętu szkolnego,
50) 41
(skreślony),
51) 42
przedsiębiorstw montażowych przemysłu węglowego,
52) 43
przedsiębiorstw budownictwa telekomunikacyjnego nadzorowanych przez Ministra Łączności,
53) 44
biur projektów,
54) 45
przedsiębiorstw usług socjalnych,
55) 46
jednostek geodezyjno-kartograficznych,
56) 47
przedsiębiorstw transportu samochodowego, transportu rurociągowego i spedycji, zaliczanych do działu "transport i łączność",
57) 48
przedsiębiorstw transportu lotniczego publicznego,
58) 49
Przedsiębiorstwa Produkcji Leśnej "Las",
59) 50
Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej,
60) 51
jednostek usług informatycznych oraz ośrodków obliczeniowych i rozwoju informatyki,
61) 52
zakładów dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji,
62) 53
przedsiębiorstw posiadających status przedsiębiorstwa przemysłu obronnego,
63) 54
przedsiębiorstw podległych Ministrom: Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości,
64) 55
przedsiębiorstw remontowych pracujących na potrzeby koksownictwa,
65) 56
związków spółdzielni budownictwa mieszkaniowego,
66) 57
(skreślony),
67) 58
przedsiębiorstw przemysłu ceramiki budowlanej,
68) 59
wytwórni maszyn i urządzeń dla przemysłu drzewnego i celulozowo-papierniczego,
69) 60
Zakładu Remontowo-Montażowego Przemysłu Płytowego w Koniecpolu,
70) 61
wytwórni pomp do cieczy, przekładni, skrzyń biegów, sprzęgieł i hamulców sterowanych, napędów i sterowań hydraulicznych oraz układów i elementów pneumatyki siłowej,
71) 62
Śląskich Zakładów Mechaniczno-Optycznych "Opta" w Katowicach,
72) 63
przedsiębiorstw przemysłu sprzętu medycznego i weterynaryjnego,
73) 64
przedsiębiorstw produkujących samochody osobowe,
74) 65
stoczni remontowych morskich i rzecznych,
75) 66
przemysłu włókien chemicznych (tylko wytwórni chemicznych włókien celulozowych) oraz Zakładów Włókien Chemicznych "Chemitex Anilana" w Łodzi,
76) 67
Warszawskich Zakładów Fotochemicznych "Organika - Foton",
77) 68
przedsiębiorstw przemysłu tartacznego (łącznie z nasycalniami drewna),
78) 69
wytwórni stolarki budowlanej otworowej,
79) 70
przedsiębiorstw przemysłu meblarskiego i wyrobów stolarskich,
80) 71
przędzalni w przemyśle włókienniczym,
81) 72
przemysłu garbarskiego,
82) 73
przemysłu drobiarskiego w zakresie mięsa drobiowego na zaopatrzenie kartkowe,
83) 74
przemysłu piwowarskiego,
84) 75
przedsiębiorstw budowlano-montażowych, na terenie miejsko-przemysłowej aglomeracji warszawskiej w zakresie budownictwa mieszkaniowego wraz z infrastrukturą społeczną i techniczną, łącznie z telekomunikacją,
85) 76
jednostek gospodarczych kółek i organizacji rolniczych, z wyłączeniem usług produkcyjnych dla rolnictwa i produkcji rolniczej,
86) 77
spółek wodnych,
87) 78
ognisk artystycznych, tj. pozaszkolnych ośrodków wychowania artystycznego,
88) 79
działalności gospodarczej organizacji społecznych i związków zawodowych,
89) 80
ośrodków informacji usługowej,
90) 81
jednostek gospodarczych przemysłu olejarskiego,
91) 82
Zakładów Mechanicznych Przemysłu Poligraficznego "Grafmasz" w Katowicach, Warszawie i Poznaniu oraz Fabryki Maszyn Introligatorskich "Introma" w Łodzi,
92) 83
rejonowych przedsiębiorstw melioracyjnych, przedsiębiorstw konserwacji urządzeń wodnych i melioracyjnych oraz przedsiębiorstw zaopatrzenia rolnictwa w wodę "Wodrol".
Obciążenie kwoty nagród i premii, o którym mowa w art. 2 ustawy, ponad wskaźnik określony w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy ustala się według następującej skali:
Lp.Kwota wypłat nagród i premii w stosunku do kwoty wynagrodzeń wypłaconych w ciężar kosztów w roku poprzednim określonej wskaźnikiem przyrostu wolnego od obciążeń w %Stawka obciążenia w %
1do 1100
2ponad 1 do 2150
3ponad 2 do 3200
4ponad 3 i każdy następny procent300
Zwalnia się od obciążenia, o którym mowa w art. 2 ustawy, nagrody stanowiące do 35% kwoty oszczędności w zużyciu surowców i materiałów pozostającej w dyspozycji przedsiębiorstw, wypłacane na podstawie odrębnych przepisów.
1. 84
W jednostkach gospodarczych produkujących na eksport zwalnia się od obciążeń kwotę nagród i premii z zysku do podziału, z nadwyżki bilansowej lub z innych nadwyżek dochodów nad wydatkami w wysokości:
1) 85
20% ulgi w podatku dochodowym z tytułu wartości eksportu, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 1 i 2, oraz 35% ulgi w podatku dochodowym z tytułu przyrostu eksportu, o którym mowa w § 8 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1983 r. w sprawie ulg w podatku dochodowym (Dz. U. z 1983 r. Nr 75, poz. 337 i z 1984 r. Nr 23, poz. 110),
2) 86
20% całkowitej ulgi w podatku dochodowym z tytułu wartości eksportu, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 3, oraz 25% ulgi w podatku dochodowym z tytułu przyrostu eksportu, o którym mowa w § 8 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1983 r. w sprawie ulg w podatku dochodowym (Dz. U. Nr 75, poz. 337 i z 1984 r. Nr 23, poz. 110).
2.
Przedsiębiorstwo produkujące na eksport może przekazać z funduszu udziału załogi w zysku środki finansowe na nagrody dla załóg współpracujących przedsiębiorstw handlu zagranicznego oraz kooperantów.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1984 r.
1 § 1 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 19 listopada 1984 r. (Dz.U.84.58.292) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1985 r.
2 § 1 ust. 2 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 29 lipca 1985 r. (Dz.U.85.37.179) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 sierpnia 1985 r.
3 § 1 ust. 3:

- według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 29 lipca 1985 r. (Dz.U.85.37.179) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 sierpnia 1985 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 14 października 1985 r. (Dz.U.85.48.250) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 października 1985 r.

4 § 2 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 19 listopada 1984 r. (Dz.U.84.58.292) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1985 r.
5 § 3 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 19 listopada 1984 r. (Dz.U.84.58.292) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1985 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 22 marca 1985 r. (Dz.U.85.13.56) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 kwietnia 1985 r.

6 § 4 pkt 6 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. a) rozporządzenia z dnia 19 listopada 1984 r. (Dz.U.84.58.292) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1985 r.
7 § 4 pkt 7 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. a) rozporządzenia z dnia 19 listopada 1984 r. (Dz.U.84.58.292) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1985 r.
8 § 4 pkt 8 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. a) rozporządzenia z dnia 19 listopada 1984 r. (Dz.U.84.58.292) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1985 r.
9 § 4 pkt 17 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. b) rozporządzenia z dnia 19 listopada 1984 r. (Dz.U.84.58.292) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1985 r.
10 § 4 pkt 19 dodany przez § 1 pkt 4 lit. c) rozporządzenia z dnia 19 listopada 1984 r. (Dz.U.84.58.292) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1985 r.
11 § 4 pkt 20 dodany przez § 1 pkt 4 lit. c) rozporządzenia z dnia 19 listopada 1984 r. (Dz.U.84.58.292) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1985 r.
12 § 4 pkt 21 dodany przez § 1 pkt 4 lit. c) rozporządzenia z dnia 19 listopada 1984 r. (Dz.U.84.58.292) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1985 r.
13 § 4 pkt 22 dodany przez § 1 pkt 4 lit. c) rozporządzenia z dnia 19 listopada 1984 r. (Dz.U.84.58.292) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1985 r.
14 § 4 pkt 23 dodany przez § 1 pkt 4 lit. c) rozporządzenia z dnia 19 listopada 1984 r. (Dz.U.84.58.292) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1985 r.
15 § 4 pkt 24 dodany przez § 1 pkt 4 lit. c) rozporządzenia z dnia 19 listopada 1984 r. (Dz.U.84.58.292) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1985 r.
16 § 4 pkt 25 dodany przez § 1 pkt 4 lit. c) rozporządzenia z dnia 19 listopada 1984 r. (Dz.U.84.58.292) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1985 r.
17 § 4 pkt 26 dodany przez § 1 pkt 4 lit. c) rozporządzenia z dnia 19 listopada 1984 r. (Dz.U.84.58.292) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1985 r.
18 § 4 pkt 27 dodany przez § 1 pkt 4 lit. c) rozporządzenia z dnia 19 listopada 1984 r. (Dz.U.84.58.292) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1985 r.
19 § 4 pkt 28 dodany przez § 1 pkt 4 lit. c) rozporządzenia z dnia 19 listopada 1984 r. (Dz.U.84.58.292) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1985 r.
20 § 4 pkt 29 dodany przez § 1 pkt 4 lit. c) rozporządzenia z dnia 19 listopada 1984 r. (Dz.U.84.58.292) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1985 r.
21 § 4 pkt 30 dodany przez § 1 pkt 4 lit. c) rozporządzenia z dnia 19 listopada 1984 r. (Dz.U.84.58.292) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1985 r.
22 § 4 pkt 31 dodany przez § 1 pkt 4 lit. c) rozporządzenia z dnia 19 listopada 1984 r. (Dz.U.84.58.292) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1985 r.
23 § 4 pkt 32 dodany przez § 1 pkt 4 lit. c) rozporządzenia z dnia 19 listopada 1984 r. (Dz.U.84.58.292) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1985 r.
24 § 4 pkt 33 dodany przez § 1 pkt 4 lit. c) rozporządzenia z dnia 19 listopada 1984 r. (Dz.U.84.58.292) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1985 r.
25 § 4 pkt 34 dodany przez § 1 pkt 4 lit. c) rozporządzenia z dnia 19 listopada 1984 r. (Dz.U.84.58.292) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1985 r.
26 § 4 pkt 35 dodany przez § 1 pkt 4 lit. c) rozporządzenia z dnia 19 listopada 1984 r. (Dz.U.84.58.292) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1985 r.
27 § 4 pkt 36 dodany przez § 1 pkt 4 lit. c) rozporządzenia z dnia 19 listopada 1984 r. (Dz.U.84.58.292) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1985 r.
28 § 4 pkt 37 dodany przez § 1 pkt 4 lit. c) rozporządzenia z dnia 19 listopada 1984 r. (Dz.U.84.58.292) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1985 r.
29 § 4 pkt 38 dodany przez § 1 pkt 4 lit. c) rozporządzenia z dnia 19 listopada 1984 r. (Dz.U.84.58.292) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1985 r.
30 § 4 pkt 39 dodany przez § 1 pkt 4 lit. c) rozporządzenia z dnia 19 listopada 1984 r. (Dz.U.84.58.292) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1985 r.
31 § 4 pkt 40 dodany przez § 1 pkt 4 lit. c) rozporządzenia z dnia 19 listopada 1984 r. (Dz.U.84.58.292) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1985 r.
32 § 4 pkt 41 dodany przez § 1 pkt 4 lit. c) rozporządzenia z dnia 19 listopada 1984 r. (Dz.U.84.58.292) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1985 r.
33 § 4 pkt 42 dodany przez § 1 pkt 4 lit. c) rozporządzenia z dnia 19 listopada 1984 r. (Dz.U.84.58.292) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1985 r.
34 § 4 pkt 43 dodany przez § 1 pkt 4 lit. c) rozporządzenia z dnia 19 listopada 1984 r. (Dz.U.84.58.292) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1985 r.
35 § 4 pkt 44 dodany przez § 1 pkt 4 lit. c) rozporządzenia z dnia 19 listopada 1984 r. (Dz.U.84.58.292) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1985 r.
36 § 4 pkt 45 dodany przez § 1 pkt 4 lit. c) rozporządzenia z dnia 19 listopada 1984 r. (Dz.U.84.58.292) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1985 r.
37 § 4 pkt 46 dodany przez § 1 pkt 4 lit. c) rozporządzenia z dnia 19 listopada 1984 r. (Dz.U.84.58.292) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1985 r.
38 § 4 pkt 47 dodany przez § 1 pkt 4 lit. c) rozporządzenia z dnia 19 listopada 1984 r. (Dz.U.84.58.292) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1985 r.
39 § 4 pkt 48 dodany przez § 1 pkt 4 lit. c) rozporządzenia z dnia 19 listopada 1984 r. (Dz.U.84.58.292) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1985 r.
40 § 4 pkt 49 dodany przez § 1 pkt 4 lit. c) rozporządzenia z dnia 19 listopada 1984 r. (Dz.U.84.58.292) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1985 r.
41 § 4 pkt 50:

- dodany przez § 1 pkt 4 lit. c) rozporządzenia z dnia 19 listopada 1984 r. (Dz.U.84.58.292) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1985 r.

- skreślony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 22 marca 1985 r. (Dz.U.85.13.56) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 kwietnia 1985 r.

42 § 4 pkt 51 dodany przez § 1 pkt 4 lit. c) rozporządzenia z dnia 19 listopada 1984 r. (Dz.U.84.58.292) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1985 r.
43 § 4 pkt 52 dodany przez § 1 pkt 4 lit. c) rozporządzenia z dnia 19 listopada 1984 r. (Dz.U.84.58.292) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1985 r.
44 § 4 pkt 53 dodany przez § 1 pkt 4 lit. c) rozporządzenia z dnia 19 listopada 1984 r. (Dz.U.84.58.292) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1985 r.
45 § 4 pkt 54 dodany przez § 1 pkt 4 lit. c) rozporządzenia z dnia 19 listopada 1984 r. (Dz.U.84.58.292) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1985 r.
46 § 4 pkt 55 dodany przez § 1 pkt 4 lit. c) rozporządzenia z dnia 19 listopada 1984 r. (Dz.U.84.58.292) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1985 r.
47 § 4 pkt 56 dodany przez § 1 pkt 4 lit. c) rozporządzenia z dnia 19 listopada 1984 r. (Dz.U.84.58.292) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1985 r.
48 § 4 pkt 57 dodany przez § 1 pkt 4 lit. c) rozporządzenia z dnia 19 listopada 1984 r. (Dz.U.84.58.292) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1985 r.
49 § 4 pkt 58 dodany przez § 1 pkt 4 lit. c) rozporządzenia z dnia 19 listopada 1984 r. (Dz.U.84.58.292) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1985 r.
50 § 4 pkt 59 dodany przez § 1 pkt 4 lit. c) rozporządzenia z dnia 19 listopada 1984 r. (Dz.U.84.58.292) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1985 r.
51 § 4 pkt 60 dodany przez § 1 pkt 4 lit. c) rozporządzenia z dnia 19 listopada 1984 r. (Dz.U.84.58.292) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1985 r.
52 § 4 pkt 61 dodany przez § 1 pkt 4 lit. c) rozporządzenia z dnia 19 listopada 1984 r. (Dz.U.84.58.292) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1985 r.
53 § 4 pkt 62 dodany przez § 1 pkt 4 lit. c) rozporządzenia z dnia 19 listopada 1984 r. (Dz.U.84.58.292) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1985 r.
54 § 4 pkt 63 dodany przez § 1 pkt 4 lit. c) rozporządzenia z dnia 19 listopada 1984 r. (Dz.U.84.58.292) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1985 r.
55 § 4 pkt 64 dodany przez § 1 pkt 4 lit. c) rozporządzenia z dnia 19 listopada 1984 r. (Dz.U.84.58.292) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1985 r.
56 § 4 pkt 65 dodany przez § 1 pkt 4 lit. c) rozporządzenia z dnia 19 listopada 1984 r. (Dz.U.84.58.292) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1985 r.
57 § 4 pkt 66:

- dodany przez § 1 pkt 4 lit. c) rozporządzenia z dnia 19 listopada 1984 r. (Dz.U.84.58.292) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1985 r.

- skreślony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 22 marca 1985 r. (Dz.U.85.13.56) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 kwietnia 1985 r.

58 § 4 pkt 67 dodany przez § 1 pkt 4 lit. c) rozporządzenia z dnia 19 listopada 1984 r. (Dz.U.84.58.292) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1985 r.
59 § 4 pkt 68 dodany przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 22 marca 1985 r. (Dz.U.85.13.56) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 kwietnia 1985 r.
60 § 4 pkt 69 dodany przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 22 marca 1985 r. (Dz.U.85.13.56) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 kwietnia 1985 r.
61 § 4 pkt 70 dodany przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 22 marca 1985 r. (Dz.U.85.13.56) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 kwietnia 1985 r.
62 § 4 pkt 71 dodany przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 22 marca 1985 r. (Dz.U.85.13.56) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 kwietnia 1985 r.
63 § 4 pkt 72 dodany przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 22 marca 1985 r. (Dz.U.85.13.56) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 kwietnia 1985 r.
64 § 4 pkt 73 dodany przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 22 marca 1985 r. (Dz.U.85.13.56) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 kwietnia 1985 r.
65 § 4 pkt 74 dodany przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 22 marca 1985 r. (Dz.U.85.13.56) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 kwietnia 1985 r.
66 § 4 pkt 75 dodany przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 22 marca 1985 r. (Dz.U.85.13.56) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 kwietnia 1985 r.
67 § 4 pkt 76 dodany przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 22 marca 1985 r. (Dz.U.85.13.56) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 kwietnia 1985 r.
68 § 4 pkt 77 dodany przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 22 marca 1985 r. (Dz.U.85.13.56) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 kwietnia 1985 r.
69 § 4 pkt 78 dodany przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 22 marca 1985 r. (Dz.U.85.13.56) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 kwietnia 1985 r.
70 § 4 pkt 79 dodany przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 22 marca 1985 r. (Dz.U.85.13.56) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 kwietnia 1985 r.
71 § 4 pkt 80 dodany przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 22 marca 1985 r. (Dz.U.85.13.56) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 kwietnia 1985 r.
72 § 4 pkt 81 dodany przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 22 marca 1985 r. (Dz.U.85.13.56) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 kwietnia 1985 r.
73 § 4 pkt 82 dodany przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 22 marca 1985 r. (Dz.U.85.13.56) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 kwietnia 1985 r.
74 § 4 pkt 83 dodany przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 22 marca 1985 r. (Dz.U.85.13.56) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 kwietnia 1985 r.
75 § 4 pkt 84 dodany przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 22 marca 1985 r. (Dz.U.85.13.56) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 kwietnia 1985 r.
76 § 4 pkt 85 dodany przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 22 marca 1985 r. (Dz.U.85.13.56) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 kwietnia 1985 r.
77 § 4 pkt 86 dodany przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 22 marca 1985 r. (Dz.U.85.13.56) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 kwietnia 1985 r.
78 § 4 pkt 87 dodany przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 22 marca 1985 r. (Dz.U.85.13.56) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 kwietnia 1985 r.
79 § 4 pkt 88 dodany przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 22 marca 1985 r. (Dz.U.85.13.56) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 kwietnia 1985 r.
80 § 4 pkt 89 dodany przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 22 marca 1985 r. (Dz.U.85.13.56) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 kwietnia 1985 r.
81 § 4 pkt 90 dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 14 października 1985 r. (Dz.U.85.48.250) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 października 1985 r.
82 § 4 pkt 91 dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 14 października 1985 r. (Dz.U.85.48.250) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 października 1985 r.
83 § 4 pkt 92 dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 14 października 1985 r. (Dz.U.85.48.250) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 października 1985 r.
84 § 9 ust. 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 30 marca 1984 r. (Dz.U.84.23.111) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1984 r.
85 § 9 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. a) rozporządzenia z dnia 19 listopada 1984 r. (Dz.U.84.58.292) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1985 r.
86 § 9 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. b) rozporządzenia z dnia 19 listopada 1984 r. (Dz.U.84.58.292) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1985 r.