Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.1456

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 września 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 9 września 2016 r.
w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r.

Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265) zarządza się, co następuje:
§  1. Od dnia 1 stycznia 2017 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2000 zł.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.