Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. - Dz.U.2021.1690 - OpenLEX

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2022 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1690

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 września 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 września 2021 r.
w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r.

Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207) zarządza się, co następuje:
Od dnia 1 stycznia 2022 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 3010 zł.
Od dnia 1 stycznia 2022 r. ustala się minimalną stawkę godzinową w wysokości 19,70 zł.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.