Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. - Dz.U.2019.1778 - OpenLEX

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2020 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1778

Akt utracił moc
Wersja od: 18 września 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 września 2019 r.
w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r.

Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564) zarządza się, co następuje:
Od dnia 1 stycznia 2020 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2600 zł.
Od dnia 1 stycznia 2020 r. ustala się minimalną stawkę godzinową w wysokości 17 zł.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.