Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. - Dz.U.2018.1794 - OpenLEX

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2019 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1794

Akt utracił moc
Wersja od: 19 września 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 września 2018 r.
w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r.

Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650) zarządza się, co następuje:
Od dnia 1 stycznia 2019 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2250 zł.
Od dnia 1 stycznia 2019 r. ustala się minimalną stawkę godzinową w wysokości 14,70 zł.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.