Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1747

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 września 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 września 2017 r.
w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r.

Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847) zarządza się, co następuje:
§  1.  Od dnia 1 stycznia 2018 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2100 zł.
§  2.  Od dnia 1 stycznia 2018 r. ustala się minimalną stawkę godzinową w wysokości 13,70 zł.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.