§ 1. - Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2021 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1596

Akt utracił moc
Wersja od: 16 września 2020 r.
§  1. 
Od dnia 1 stycznia 2021 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2800 zł.