Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1755

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 września 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 12 października 2015 r.
w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 349) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa wysokość limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach:
1) w ramach działania podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich na operacje typu:
a) inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów,
b) gospodarka wodno-ściekowa,
c) budowa lub modernizacja dróg lokalnych,
d) ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego,
e) inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne,
f) kształtowanie przestrzeni publicznej;
1a) 2  w ramach działania współpraca:
a) na realizację operacji w zakresie, o którym mowa w art. 5 pkt 2 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.),
b) na realizację operacji w zakresie, o którym mowa w art. 5 pkt 3 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005, w tym na operacje, których przedmiotem jest tworzenie lub rozwój krótkich łańcuchów dostaw polegających na zorganizowaniu produkcji, dystrybucji i transakcji pomiędzy producentem żywności a konsumentem, który ją spożywa, w sposób, który minimalizuje liczbę pośredników uczestniczących w tym procesie, i dotyczy produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;
2) w ramach poddziałania:
a) 3  (uchylona),
b) 4  (uchylona),
c) wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych na operacje typu:
5  modernizacja gospodarstw rolnych w celu zwiększenia rentowności i konkurencyjności gospodarstw w obszarze rozwoju produkcji prosiąt albo produkcji mleka krowiego, albo produkcji bydła mięsnego, albo z przeznaczeniem na operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu, albo na operacje związane z nawadnianiem,
6  inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych,
7  inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach NATURA 2000,
8  (uchylony),
d) wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa,
e) wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof,
f) 9  (uchylona),
g) wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej,
h) płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi;
i) 10  wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof, na operacje dotyczące:
zapobiegania rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń,
zaopatrzenia w sprzęt do utrzymywania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny,
j) 11  pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw, w tym na operacje polegające na zaprzestaniu chowu i hodowli świń, realizowane w gospodarstwach, w których jest prowadzony chów lub hodowla świń, położonych na obszarach znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymienionych w części I, II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą 2014/178/UE (Dz. Urz. UE L 295 z 11.10.2014, str. 63, z późn. zm.), zwanej dalej "decyzją wykonawczą Komisji 2014/709/UE",
k) 12  pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich na operacje związane z rozpoczynaniem pozarolniczej działalności gospodarczej oraz zaprzestaniem chowu i hodowli świń w gospodarstwach, w których jest prowadzony chów lub hodowla świń, położonych na obszarach znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymienionych w części I, II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE,
l) 13  pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich na operacje inne niż określone w lit. k;
2a) 14  w ramach poddziałania wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój na operacje typu przetwórstwo i marketing produktów rolnych z przeznaczeniem na przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych przez podmiot, który działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, albo inwestycje dotyczące rozpoczynania działalności gospodarczej przez rolników, ich małżonków lub domowników w zakresie przetwarzania produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, albo inwestycje dotyczące rozpoczynania lub prowadzenia działalności przez rolników lub ich małżonków w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;
3) 15  (uchylony);
4) 16  (uchylony).
5) 17  (uchylony);
5a) 18  (uchylony);
6) 19  (uchylony);
7) 20  (uchylony).
§  2.  Wysokość limitów środków, o których mowa w § 1, jest określona w załączniku do rozporządzenia.
§  2a.  21  (uchylony).
§  2b.  ( 22 )
1.  23  (uchylony).
2.  24  Podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy, których wnioski o przyznanie pomocy finansowej, złożone w ramach działania podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, zawierają zapotrzebowanie na środki przekraczające określoną w rozporządzeniu wysokość odpowiedniego limitu środków, ustaloną według stanu na dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w przepisach w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach tego działania, zgodnie z którą przysługuje ta pomoc, niezwłocznie informuje się o tym, w formie pisemnej.
3.  25  Wnioski, o których mowa w ust. 2, rozpatruje się w trybie określonym w przepisach w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania wymienionego w ust. 2, z tym że podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy wzywa się do zawarcia umowy, w przypadku gdy są spełnione warunki przyznania pomocy, w terminie 4 miesięcy od dnia, w którym okaże się, że w ramach tego limitu jest możliwe przyznanie pomocy na operacje objęte tymi wnioskami.
4.  26  Podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy informuje się o odmowie przyznania pomocy, w przypadku gdy nie zostały wezwane do zawarcia umowy zgodnie z ust. 3, nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 27  

WYSOKOŚĆ LIMITÓW ŚRODKÓW DOSTĘPNYCH W POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH LUB LATACH W RAMACH OKREŚLONYCH DZIAŁAŃ LUB PODDZIAŁAŃ

I. Wysokość limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach w ramach działania podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro na operacje typu inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktówWysokość limitów środków w euro na operacje typu gospodarka wodno-ściekowa lub budowa lub modernizacja dróg lokalnych, lub ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego, lub inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne, lub kształtowanie przestrzeni publicznej
dolnośląskie2 589 27144 197 988
kujawsko-pomorskie2 798 07750 036 271
łódzkie3 905 27151 194 898
małopolskie1 698 12060 523 632
mazowieckie6 830 64081 644 291
opolskie234 50032 963 820
podkarpackie3 069 17958 131 720
podlaskie3 241 77752 511 277
pomorskie2 068 64142 529 047
śląskie1 144 80042 909 167
świętokrzyskie1 220 52041 724 286
warmińsko-mazurskie2 372 73056 547 818
wielkopolskie2 183 72772 194 974
zachodniopomorskie2 374 00047 423 329
Wysokość limitów środków w euro na operacje typu inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktówWysokość limitów środków w euro na operacje typu gospodarka wodno- - ściekowaWysokość limitów środków w euro na operacje typu budowa lub modernizacja dróg lokalnychWysokość limitów środków w euro na operacje typu ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnegoWysokość limitów środków w euro na operacje typu inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalneWysokość limitów środków w euro na operacje typu kształtowanie przestrzeni publicznej
lubelskie3 829 16636 087 81829 838 17104 114 5731 377 253
lubuskie684 65416 653 76515 829 87568 8053 623 728137 121

II. Wysokość limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach w ramach działania współpraca:

A. Na operacje w zakresie, o którym mowa w art. 5 pkt 2 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005

Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro
mazowieckie9 899 019
pozostałe63 012 669

B. Na operacje w zakresie, o którym mowa w art. 5 pkt 3 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005

1) z wyłączeniem limitu środków dostępnych na operacje, których przedmiotem jest tworzenie lub rozwój krótkich łańcuchów dostaw polegających na zorganizowaniu produkcji, dystrybucji i transakcji pomiędzy producentem żywności a konsumentem, który ją spożywa, w sposób, który minimalizuje liczbę pośredników uczestniczących w tym procesie, i dotyczy produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro
mazowieckie4 570 783
pozostałe10 515 715

2) na operacje, których przedmiotem jest tworzenie lub rozwój krótkich łańcuchów dostaw polegających na zorganizowaniu produkcji, dystrybucji i transakcji pomiędzy producentem żywności a konsumentem, który ją spożywa, w sposób, który minimalizuje liczbę pośredników uczestniczących w tym procesie, i dotyczy produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro
mazowieckie750 000
pozostałe4 250 000

III. Wysokość limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach w ramach poddziałania:

A. Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych na operacje typu:

1) modernizacja gospodarstw rolnych w celu zwiększenia rentowności i konkurencyjności gospodarstw

Wysokość limitów środków w euro w obszarze rozwój produkcji prosiąt albo w obszarze rozwój produkcji mleka krowiego, albo w obszarze rozwój produkcji bydła mięsnego, albo
z przeznaczeniem naWysokość limitów w euro
Nazwa województwaoperacje związanena operacje związane
z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktuz nawadnianiem
mazowieckie300 351 74414 995 000
pozostałe1 700 995 38585 005 000

2) inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych

Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro
mazowieckie13 550 817
pozostałe76 788 077

3) inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach NATURA 2000

Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro
mazowieckie13 083 148
pozostałe105 853 958

B. Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa

Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro
dolnośląskie21 944 277
kujawsko-pomorskie0
lubelskie54 367 336
lubuskie5 528 290
łódzkie4 876 768
małopolskie32 432 024
mazowieckie10 409 509
opolskie3 043 767
podkarpackie76 646 940
podlaskie34 950 240
pomorskie5 896 065
śląskie24 152 381
świętokrzyskie10 139 370
warmińsko-mazurskie0
wielkopolskie1 983 762
zachodniopomorskie0

C. Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof

Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro
mazowieckie2 283 255
pozostałe14 196 393

D. Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej

Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro
mazowieckie28 999 705
pozostałe202 997 938

E. Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi

Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro
mazowieckie899 214
pozostałe1 497 643

F. Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof, na operacje dotyczące:

1) zapobiegania rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń

Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro
mazowieckie9 005 750
pozostałe55 994 250

2) zaopatrzenia w sprzęt do utrzymywania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny

Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro
mazowieckie5 748 617
pozostałe35 742 661

G. Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw:

1) z wyłączeniem limitu środków dostępnych na operacje polegające na zaprzestaniu chowu i hodowli świń realizowane w gospodarstwach, w których jest prowadzony chów lub hodowla świń, położonych na obszarach znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymienionych w części I, II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE

Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro
mazowieckie96 780 604
pozostałe612 946 430

2) na operacje polegające na zaprzestaniu chowu i hodowli świń realizowane w gospodarstwach, w których jest prowadzony chów lub hodowla świń, położonych na obszarach znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymienionych w części I, II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE

Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro
mazowieckie1 000 000
pozostałe3 000 000

H. Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich na operacje związane z rozpoczynaniem pozarolniczej działalności gospodarczej oraz zaprzestaniem chowu i hodowli świń w gospodarstwach, w których jest prowadzony chów lub hodowla świń, położonych na obszarach znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymienionych w części I, II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE

Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro
mazowieckie706 500
pozostałe4 293 500

I. Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich na operacje inne niż określone w § 1 pkt 2 lit. k

Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro
mazowieckie47 244 941
pozostałe287 114 160

IV. Wysokość limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach w ramach poddziałania wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój na operacje typu przetwórstwo i marketing produktów rolnych z przeznaczeniem na przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych przez podmiot, który działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, albo inwestycje dotyczące rozpoczynania działalności gospodarczej przez rolników, ich małżonków lub domowników w zakresie przetwarzania produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, albo inwestycje dotyczące rozpoczynania lub prowadzenia działalności przez rolników lub ich małżonków w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro z przeznaczeniem na przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych przez podmiot, który działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii EuropejskiejWysokość limitów środków w euro z przeznaczeniem na inwestycje dotyczące rozpoczynania działalności gospodarczej przez rolników, ich małżonków lub domowników w zakresie przetwarzania produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej albo inwestycje dotyczące rozpoczynania lub prowadzenia działalności przez rolników lub ich małżonków w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
mazowieckie133 999 4476 561 928
pozostałe686 332 20746 158 437
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1261).
2 § 1 pkt 1a:

- dodany przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 6 maja 2019 r. (Dz.U.2019.872) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 maja 2019 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 11 września 2020 r. (Dz.U.2020.1588) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 września 2020 r.

3 § 1 pkt 2 lit. a uchylona przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 11 września 2020 r. (Dz.U.2020.1588) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 września 2020 r.
4 § 1 pkt 2 lit. b uchylona przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 11 września 2020 r. (Dz.U.2020.1588) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 września 2020 r.
5 § 1 pkt 2 lit. c tiret pierwsze:

- zmienione przez § 1 pkt 1 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 6 maja 2019 r. (Dz.U.2019.872) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 maja 2019 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 8 stycznia 2020 r. (Dz.U.2020.60) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 stycznia 2020 r.

6 § 1 pkt 2 lit. c tiret drugie zmienione przez § 1 pkt 1 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 6 maja 2019 r. (Dz.U.2019.872) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 maja 2019 r.
7 § 1 pkt 2 lit. c tiret trzecie dodane przez § 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 12 października 2016 r. (Dz.U.2016.1719) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 października 2016 r.
8 § 1 pkt 2 lit. c tiret czwarte uchylone przez § 1 pkt 1 lit. a tiret drugie rozporządzenia z dnia 8 stycznia 2020 r. (Dz.U.2020.60) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 stycznia 2020 r.
9 § 1 pkt 2 lit. f uchylona przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 9 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1073) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 czerwca 2020 r.
10 § 1 pkt 2 lit. i:

- dodana przez § 1 pkt 1 lit. a tiret drugie rozporządzenia z dnia 12 października 2016 r. (Dz.U.2016.1719) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 października 2016 r.

- zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 25 maja 2017 r. (Dz.U.2017.1091) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 czerwca 2017 r.

11 § 1 pkt 2 lit. j:

- dodana przez § 1 pkt 1 lit. a tiret drugie rozporządzenia z dnia 12 października 2016 r. (Dz.U.2016.1719) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 października 2016 r.

- zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 25 maja 2017 r. (Dz.U.2017.1091) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 czerwca 2017 r.

12 § 1 pkt 2 lit. k dodana przez § 1 pkt 1 lit. a tiret drugie rozporządzenia z dnia 25 maja 2017 r. (Dz.U.2017.1091) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 czerwca 2017 r.
13 § 1 pkt 2 lit. l dodana przez § 1 pkt 1 lit. b tiret drugie rozporządzenia z dnia 6 maja 2019 r. (Dz.U.2019.872) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 maja 2019 r.
14 § 1 pkt 2a dodany przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia z dnia 11 września 2020 r. (Dz.U.2020.1588) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 września 2020 r.
15 § 1 pkt 3 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. d rozporządzenia z dnia 11 września 2020 r. (Dz.U.2020.1588) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 września 2020 r.
16 § 1 pkt 4 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. d rozporządzenia z dnia 11 września 2020 r. (Dz.U.2020.1588) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 września 2020 r.
17 § 1 pkt 5 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. d rozporządzenia z dnia 11 września 2020 r. (Dz.U.2020.1588) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 września 2020 r.
18 § 1 pkt 5a uchylony przez § 1 pkt 1 lit. d rozporządzenia z dnia 11 września 2020 r. (Dz.U.2020.1588) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 września 2020 r.
19 § 1 pkt 6 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. d rozporządzenia z dnia 11 września 2020 r. (Dz.U.2020.1588) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 września 2020 r.
20 § 1 pkt 7 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. d rozporządzenia z dnia 11 września 2020 r. (Dz.U.2020.1588) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 września 2020 r.
21 § 2a uchylony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 6 maja 2019 r. (Dz.U.2019.872) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 maja 2019 r.
22 § 2b dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 12 października 2016 r. (Dz.U.2016.1719) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 października 2016 r.
23 § 2b ust. 1 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 8 stycznia 2020 r. (Dz.U.2020.60) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 stycznia 2020 r.
24 § 2b ust. 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2018 r. (Dz.U.2018.1297) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 lipca 2018 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 8 stycznia 2020 r. (Dz.U.2020.60) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 stycznia 2020 r.

25 § 2b ust. 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 11 października 2017 r. (Dz.U.2017.1936) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 października 2017 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 8 stycznia 2020 r. (Dz.U.2020.60) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 stycznia 2020 r.

26 § 2b ust. 4 dodany przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia z dnia 8 stycznia 2020 r. (Dz.U.2020.60) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 stycznia 2020 r.
27 Załącznik:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 12 października 2016 r. (Dz.U.2016.1719) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 października 2016 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 25 maja 2017 r. (Dz.U.2017.1091) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 czerwca 2017 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 11 października 2017 r. (Dz.U.2017.1936) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 października 2017 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2018 r. (Dz.U.2018.1297) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 lipca 2018 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 6 maja 2019 r. (Dz.U.2019.872) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 maja 2019 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 8 stycznia 2020 r. (Dz.U.2020.60) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 stycznia 2020 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 9 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1073) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 czerwca 2020 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 11 września 2020 r. (Dz.U.2020.1588) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 września 2020 r.