Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1710

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 września 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI 1
z dnia 6 września 2019 r.
w sprawie wysokości kwot odpowiedzialności podmiotu odpowiedzialnego za system identyfikacji elektronicznej

Na podstawie art. 21d ust. 2 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162 i 1590) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa wysokość kwot odpowiedzialności cywilnej podmiotu odpowiedzialnego za system identyfikacji elektronicznej za szkodę wynikającą z działania lub zaniechania, spowodowaną przez awarię, przerwę lub błąd systemu lub przez zaciągnięcie zobowiązania w wyniku nieuprawnionego wykorzystania środka identyfikacji elektronicznej, wyrządzoną w związku z wykorzystaniem tego środka identyfikacji elektronicznej, w celu uwierzytelnienia użytkowników systemów określonych w art. 21a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, korzystających z usługi online świadczonej przez:
1) podmiot, o którym mowa w art. 2 i art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848 i 1590), lub
2) podmiot sektora publicznego, o którym mowa w art. 3 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73), zwanego dalej "rozporządzeniem 910/2014".
§  2. 
1.  Wysokość kwot odpowiedzialności, o której mowa w § 1, w odniesieniu do jednego zdarzenia, wynosi równowartość w złotych:
1) 5000 euro - w przypadku środków identyfikacji elektronicznej o niskim poziomie bezpieczeństwa, o którym mowa w art. 8 ust. 2 lit. a rozporządzenia 910/2014;
2) 40 000 euro - w przypadku środków identyfikacji elektronicznej o średnim poziomie bezpieczeństwa, o którym mowa w art. 8 ust. 2 lit. b rozporządzenia 910/2014;
3) 400 000 euro - w przypadku środków identyfikacji elektronicznej o wysokim poziomie bezpieczeństwa, o którym mowa w art. 8 ust. 2 lit. c rozporządzenia 910/2014.
2.  Kwoty, o których mowa w ust. 1, są ustalane przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym miało miejsce zdarzenie powodujące szkodę, o której mowa w § 1.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 września 2019 r.
1 Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 761).