Wysokość kar pieniężnych za naruszenia przepisów o rybołówstwie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.76.671

Akt utracił moc
Wersja od: 27 marca 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 21 kwietnia 2005 r.
w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o rybołówstwie

.................................................
Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Zmiany nin. rozporządzenia, wprowadzone przez pkt 4 wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 marca 2015 r. (Dz.U.15.442), nie zostały naniesione na tekst, gdyż data wejścia w życie tych zmian jest późniejsza od daty utraty mocy przez nin. rozporządzenie.

.................................................

Na podstawie art. 63 ust. 4 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. Nr 62, poz. 574) zarządza się, co następuje:

Rozporządzenie określa wysokość kar pieniężnych za naruszenia, o których mowa w art. 63 ust. 1-3 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie, zwanej dalej "ustawą".
Wysokość kar pieniężnych za naruszenia przepisów ustawy i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz przepisów Wspólnej Polityki Rybackiej Unii Europejskiej przez armatora statku rybackiego o długości całkowitej równej albo większej niż 10 m wynosi:
1)
od 10.000 zł do 110.000 zł - za wykonywanie rybołówstwa morskiego statkiem o polskiej przynależności przez armatora, którego siedziba albo oddział, albo miejsce zamieszkania znajduje się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
od 50.000 zł do 110.000 zł - za wykonywanie rybołówstwa morskiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej statkiem o obcej przynależności;
3)
od 20.000 zł do 110.000 zł - za wykonywanie rybołówstwa morskiego bez wydanych licencji połowowej lub specjalnego zezwolenia połowowego albo innego dokumentu uprawniającego do prowadzenia połowów wydawanego przez Komisję Europejską, albo wbrew warunkom w nich określonym;
4)
od 20.000 zł do 110.000 zł - za wykonywanie rybołówstwa morskiego na podstawie podrobionych lub przerobionych licencji połowowej, specjalnego zezwolenia połowowego albo innego dokumentu uprawniającego do prowadzenia połowów wydawanego przez Komisję Europejską;
5)
od 1.000 zł do 5.000 zł - za wykonywanie rybołówstwa morskiego bez posiadania na statku rybackim licencji połowowej lub specjalnego zezwolenia połowowego, wydanych na ten statek;
6)
od 20.000 zł do 110.000 zł - za wykonywanie rybołówstwa morskiego przy użyciu statku rybackiego, na który wydana licencja połowowa została zawieszona;
7)
od 500 zł do 5.000 zł - za nieprzechowywanie przez wymagany okres dziennika połowowego lub deklaracji wyładunkowo-przeładunkowej;
8)
od 5.000 zł do 110.000 zł - za wykonywanie rybołówstwa morskiego bez prawidłowo działającego urządzenia umożliwiającego satelitarne monitorowanie ruchu statku rybackiego, jeżeli statek rybacki jest objęty satelitarnym nadzorem ruchu statków rybackich;
9)
od 4.000 zł do 110.000 zł - za wymontowanie lub wyłączenie urządzenia, o którym mowa w pkt 8, na statku rybackim objętym satelitarnym nadzorem ruchu statków rybackich;
10)
od 1.000 zł do 20.000 zł - za nieoznakowanie statku rybackiego oznaką rybacką;
11)
od 5.000 zł do 50.000 zł - za zmianę, zakrycie, przysłonięcie, zamazanie lub zatarcie oznaki rybackiej albo międzynarodowego sygnału wywoławczego;
12)
od 5.000 zł do 50.000 zł - za prowadzenie połowów lub zatrzymywanie na statku rybackim organizmów morskich, które znajdują się w ustanowionych dla nich okresach ochronnych;
13)
od 5.000 zł do 50.000 zł - za prowadzenie połowów lub zatrzymywanie na statku rybackim organizmów morskich, które nie przekroczyły ustanowionych dla nich wymiarów ochronnych;
14)
od 5.000 zł do 110.000 zł - za prowadzenie połowów organizmów morskich określonych w specjalnym zezwoleniu połowowym w trakcie czasowego zakazu połowów tych organizmów, o którym mowa w art. 20 ust. 2 ustawy;
15)
od 1.000 zł do 25.000 zł - za prowadzenie połowów organizmów morskich w obwodzie ochronnym niezgodnie z warunkami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 32 pkt 1 ustawy;
16)
od 1.000 zł do 25.000 zł - za zatrzymywanie na statku rybackim organizmów morskich złowionych w obwodzie ochronnym niezgodnie z warunkami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 32 pkt 1 ustawy;
17)
od 5.000 zł do 110.000 zł - za ukierunkowane połowy lub zatrzymywanie na statku rybackim gatunków organizmów morskich, które są objęte moratorium;
18)
od 1.000 zł do 20.000 zł - za przekroczenie dopuszczalnego przyłowu;
19)
od 1.000 zł do 20.000 zł - za wyrzucanie za burtę statku rybackiego wyłowionych organizmów morskich określonych gatunków, z wyjątkiem tych, które nie przekroczyły ustanowionych dla nich wymiarów ochronnych, lub złowionych w okresie ochronnym, lub złowionych w obwodzie ochronnym niezgodnie z warunkami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 32 pkt 1 ustawy;
20)
od 2.000 zł do 20.000 zł - za niszczenie, podczas prowadzenia połowów, tarlisk, ikry oraz narybku;
21)
od 10.000 zł do 110.000 zł - za prowadzenie połowów określonych gatunków organizmów morskich na cele paszowe;
22)
od 20.000 zł do 110.000 zł - za prowadzenie połowów organizmów morskich, których ogólna kwota połowowa została wyczerpana;
23)
od 5.000 zł do 110.000 zł - za przekroczenie kwot połowowych określonych w specjalnym zezwoleniu połowowym;
24)
od 2.000 zł do 80.000 zł - za używanie do prowadzenia połowów materiałów wybuchowych, środków odurzających, trujących lub zanieczyszczających środowisko morskie;
25)
od 2.000 zł do 80.000 zł - za używanie do prowadzenia połowów lub posiadanie na statku rybackim niedozwolonych narzędzi połowowych lub niedozwolonego osprzętu rybackiego, mającego wpływ na selektywność narzędzi połowowych;
26)
od 2.000 zł do 20.000 zł - za przekroczenie, podczas prowadzenia połowów, dopuszczalnej liczby narzędzi połowowych;
27)
od 1.000 zł do 5.000 zł - za niezabezpieczenie na statku rybackim narzędzi połowowych, których nie wolno używać w danym rejonie połowowym lub w określonym czasie, w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie;
28)
od 500 zł do 10.000 zł - za niedopełnienie obowiązku prawidłowego oznakowania narzędzi połowowych;
29)
od 500 zł do 5.000 zł - za naruszenie narzędzi połowowych stanowiących cudzą własność;
30)
od 500 zł do 5.000 zł - za wydawanie lub wystawianie narzędzi połowowych w taki sposób lub w takim miejscu, aby powodowały uszkodzenie innych narzędzi połowowych lub utrudniały połów innym rybakom;
31)
od 1.000 zł do 25.000 zł - za stosowanie niedozwolonych metod połowu;
32)
od 4.000 zł do 30.000 zł - za nieprzestrzeganie zasad dotyczących przeładunku na morzu oraz prowadzenia połowów wspólnie przez co najmniej dwa statki rybackie;
33)
od 2.000 zł do 40.000 zł - za wyładowywanie na ląd, przeładunek w morzu, wprowadzanie do obrotu, magazynowanie, transport lub przetwarzanie organizmów morskich złowionych z naruszeniem przepisów o rybołówstwie;
34)
od 5.000 zł do 50.000 zł - za uniemożliwianie lub utrudnianie inspektorom rybołówstwa morskiego wykonywania czynności służbowych;
35)
od 10.000 zł do 20.000 zł - za utrudnianie pracy obserwatorom podczas wykonywania ich obowiązków wynikających z prawa Unii Europejskiej i związanych ze sprawdzaniem zgodności wykonywania rybołówstwa z obowiązującymi przepisami Wspólnej Polityki Rybackiej Unii Europejskiej;
36)
od 5.000 zł do 50.000 zł - za podrabianie, przerabianie, ukrywanie, niszczenie lub zamienianie dowodów, które mogą być wykorzystane w postępowaniu administracyjnym w sprawie o naruszenie przepisów o rybołówstwie;
37) 1
(utracił moc);
38) 2
od 2.000 zł do 10.000 zł - za wykonywanie rybołówstwa morskiego bez wydanego na ten statek specjalnego zezwolenia połowowego;
39) 3
od 1.000 zł do 20.000 zł - za prowadzenie połowów organizmów morskich, których kwota połowowa nie została przyznana w specjalnym zezwoleniu połowowym;
40) 4
od 1.000 zł do 40.000 zł - za dokonanie wyładunku dorszy bez obecności inspektora rybołówstwa morskiego;
41) 5
od 1.000 zł do 20.000 zł - za dokonanie wyładunku dorszy w ilości przekraczającej dozwoloną ilość określoną w art. 18 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1098/2007 z dnia 18 września 2007 r. ustanawiającego wieloletni plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim oraz połowów tych zasobów, zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 779/97 (Dz. Urz. UE L 248 z 22.09.2007, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1098/2007", lub poza wyznaczonymi portami, określonymi w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego (Dz. U. Nr 43, poz. 260, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich";
42) 6
od 15.000 zł do 100.000 zł - za prowadzenie połowów określonych gatunków organizmów morskich wbrew przepisom ustanawiającym zakaz połowu tych gatunków.
Wysokość kar pieniężnych za naruszenie przepisów ustawy i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz przepisów Wspólnej Polityki Rybackiej Unii Europejskiej przez kapitana statku rybackiego o długości całkowitej równej albo większej niż 10 m wynosi:
1)
od 10.000 zł do 44.000 zł - za wykonywanie rybołówstwa morskiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej statkiem o obcej przynależności;
2)
od 10.000 zł do 44.000 zł - za niespełnianie przez kapitana statku rybackiego państwa trzeciego lub jego przedstawiciela, podczas wykonywania rybołówstwa morskiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej, warunków wynikających z przepisów Wspólnej Polityki Rybackiej Unii Europejskiej;
3)
od 500 zł do 2.000 zł - za wykonywanie rybołówstwa morskiego bez posiadania na statku rybackim licencji połowowej lub specjalnego zezwolenia połowowego, wydanych na ten statek;
4)
od 10.000 zł do 30.000 zł - za wykonywanie rybołówstwa morskiego przy użyciu statku rybackiego, na który wydana licencja połowowa została zawieszona;
5)
od 1.000 zł do 25.000 zł - za niewpisywanie lub wpisywanie nieprawdziwych danych do dziennika połowowego lub deklaracji wyładunkowo-przeładunkowej albo nieprzekazywanie w wyznaczonym terminie tych dokumentów;
6)
od 10.000 zł do 44.000 zł - za wykonywanie rybołówstwa morskiego bez prawidłowo działającego urządzenia umożliwiającego satelitarne monitorowanie ruchu statku rybackiego, jeżeli statek rybacki jest objęty satelitarnym nadzorem ruchu statków rybackich;
7)
od 4.000 zł do 44.000 zł - za wymontowanie lub wyłączenie urządzenia, o którym mowa w pkt 6, na statku rybackim objętym satelitarnym nadzorem ruchu statków rybackich;
8)
od 5.000 zł do 44.000 zł - za nieprzekazywanie, z wymaganą częstotliwością, pozycji geograficznej lub innych informacji dotyczących statku rybackiego objętego satelitarnym nadzorem ruchu statków rybackich, w przypadku gdy urządzenie, o którym mowa w pkt 6, przestało działać podczas rejsu połowowego;
9)
od 2.000 zł do 20.000 zł - za zmianę, zakrycie, przysłonięcie, zamazanie lub zatarcie oznaki rybackiej albo międzynarodowego sygnału wywoławczego;
10)
od 2.000 zł do 20.000 zł - za prowadzenie połowów lub zatrzymywanie na statku rybackim organizmów morskich, które znajdują się w ustanowionych dla nich okresach ochronnych;
11)
od 2.000 zł do 20.000 zł - za prowadzenie połowów lub zatrzymywanie na statku rybackim organizmów morskich, które nie przekroczyły ustanowionych dla nich wymiarów ochronnych;
12)
od 5.000 zł do 44.000 zł - za prowadzenie połowów organizmów morskich określonych w specjalnym zezwoleniu połowowym w trakcie czasowego zakazu połowów tych organizmów, o którym mowa w art. 20 ust. 2 ustawy;
13)
od 1.000 zł do 10.000 zł - za prowadzenie połowów organizmów morskich w obwodzie ochronnym niezgodnie z warunkami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 32 pkt 1 ustawy;
14)
od 1.000 zł do 20.000 zł - za zatrzymywanie na statku rybackim organizmów morskich złowionych w obwodzie ochronnym niezgodnie z warunkami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 32 pkt 1 ustawy;
15)
od 1.000 zł do 44.000 zł - za ukierunkowane połowy lub zatrzymywanie na statku rybackim gatunków organizmów morskich, które są objęte moratorium;
16)
od 500 zł do 10.000 zł - za przekroczenie dopuszczalnego przyłowu;
17)
od 1.000 zł do 10.000 zł - za wyrzucanie za burtę statku rybackiego wyłowionych organizmów morskich określonych gatunków, z wyjątkiem tych, które nie przekroczyły ustanowionych dla nich wymiarów ochronnych, lub złowionych w okresie ochronnym, lub złowionych w obwodzie ochronnym niezgodnie z warunkami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 32 pkt 1 ustawy;
18)
od 1.000 zł do 15.000 zł - za niszczenie, podczas prowadzenia połowów, tarlisk, ikry oraz narybku;
19)
od 1.000 zł do 44.000 zł - za prowadzenie połowów określonych gatunków organizmów morskich na cele paszowe;
20)
od 10.000 zł do 44.000 zł - za prowadzenie połowów organizmów morskich, których ogólna kwota połowowa została wyczerpana;
21)
od 3.000 zł do 44.000 zł - za przekroczenie kwot połowowych określonych w specjalnym zezwoleniu połowowym;
22)
od 1.000 zł do 20.000 zł - za używanie do prowadzenia połowów materiałów wybuchowych, środków odurzających, trujących lub zanieczyszczających środowisko morskie;
23)
od 2.000 zł do 44.000 zł - za używanie do prowadzenia połowów lub posiadanie na statku rybackim niedozwolonych narzędzi połowowych lub niedozwolonego osprzętu rybackiego, mającego wpływ na selektywność narzędzi połowowych;
24)
od 1.000 zł do 10.000 zł - za przekroczenie, podczas prowadzenia połowów, dopuszczalnej liczby narzędzi połowowych;
25)
od 1.000 zł do 5.000 zł - za niezabezpieczenie na statku rybackim narzędzi połowowych, których nie wolno używać w danym rejonie połowowym lub w określonym czasie, w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie;
26)
od 500 zł do 5.000 zł - za niedopełnienie obowiązku prawidłowego oznakowania narzędzi połowowych;
27)
od 500 zł do 5.000 zł - za naruszenie narzędzi połowowych stanowiących cudzą własność;
28)
od 500 zł do 5.000 zł - za wydawanie lub wystawianie narzędzi połowowych w taki sposób lub w takim miejscu, aby powodowały uszkodzenie innych narzędzi połowowych lub utrudniały połów innym rybakom;
29)
od 500 zł do 5.000 zł - za niestosowanie się do zasad dotyczących sposobu zajmowania miejsc na łowisku;
30)
od 500 zł do 5.000 zł - za niestosowanie się do zasad dotyczących porządku przy połowach;
31)
od 1.000 zł do 15.000 zł - za stosowanie niedozwolonych metod połowu;
32)
od 2.000 zł do 15.000 zł - za nieprzestrzeganie zasad dotyczących przeładunku na morzu oraz prowadzenia połowów wspólnie przez co najmniej dwa statki rybackie;
33)
od 1.000 zł do 25.000 zł - za wyładowywanie na ląd, przeładunek w morzu, wprowadzanie do obrotu, magazynowanie, transport lub przetwarzanie organizmów morskich złowionych z naruszeniem przepisów o rybołówstwie;
34)
od 15.000 zł do 40.000 zł - za uniemożliwianie inspektorom rybołówstwa morskiego wykonywania czynności służbowych;
35)
od 1.000 zł do 5.000 zł - za utrudnianie inspektorom rybołówstwa morskiego wykonywania czynności służbowych;
36)
od 2.000 zł do 20.000 zł - za uniemożliwianie lub utrudnianie pracy obserwatorom podczas wykonywania ich obowiązków wynikających z prawa Unii Europejskiej i związanych ze sprawdzaniem zgodności wykonywania rybołówstwa z przepisami Wspólnej Polityki Rybackiej Unii Europejskiej;
37)
od 2.000 zł do 20.000 zł - za podrabianie, przerabianie, ukrywanie, niszczenie lub zamienianie dowodów, które mogą być wykorzystane w postępowaniu administracyjnym w sprawie o naruszenie przepisów o rybołówstwie;
38) 7
(utracił moc);
39) 8
od 2.000 zł do 10.000 zł - za wykonywanie rybołówstwa morskiego bez wydanego na ten statek specjalnego zezwolenia połowowego;
40) 9
od 1.000 zł do 20.000 zł - za prowadzenie połowów organizmów morskich, których kwota połowowa nie została przyznana w specjalnym zezwoleniu połowowym;
41) 10
od 1.000 zł do 20.000 zł - za niedokonanie zgłoszenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 lub 2 rozporządzenia nr 1098/2007, lub dokonanie tego zgłoszenia w sposób nieprawidłowy lub podmiotom innym niż określone w § 25 rozporządzenia w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich;
42) 11
od 1.000 zł do 20.000 zł - za niedokonanie powiadomienia, o którym mowa w art. 27 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylającego rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006 (Dz. Urz. UE L 343 z 22.12.2009, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1224/2009", lub dokonanie tego powiadomienia w sposób nieprawidłowy lub podmiotom innym niż określone w tym przepisie;
43) 12
od 1.000 zł do 20.000 zł - za nieprzekazanie sprawozdania, o którym mowa w art. 28 ust. 1 rozporządzenia nr 1224/2009, lub przekazanie tego sprawozdania w sposób nieprawidłowy lub podmiotom innym niż określone w tym przepisie;
44) 13
od 1.000 zł do 40.000 zł - za dokonanie wyładunku dorszy bez obecności inspektora rybołówstwa morskiego;
45) 14
od 1.000 zł do 10.000 zł - za wykonywanie rybołówstwa morskiego bez posiadania na statku rybackim dokumentów, o których mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1381/87 z dnia 20 maja 1987 r. ustanawiającego szczegółowe zasady dotyczące oznakowania i dokumentacji statków rybackich (Dz. Urz. WE L 132 z 21.05.1987, str. 9; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 1, str. 222), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1381/87";
46) 15
od 1.000 zł do 20.000 zł - za dokonanie wyładunku dorszy w ilości przekraczającej dozwoloną ilość określoną w art. 18 ust. 1 rozporządzenia nr 1098/2007 lub poza wyznaczonymi portami, określonymi w załączniku do rozporządzenia w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich;
47) 16
od 1.000 zł do 10.000 zł - za używanie akustycznych urządzeń odstraszających, o których mowa w art. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 812/2004 z dnia 26 kwietnia 2004 r. ustanawiającego środki dotyczące przypadkowych odłowów waleni na łowiskach i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 88/98 (Dz. Urz. UE L 150 z 30.04.2004, str. 12, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 7, str. 91), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 812/2004", w sposób niezgodny z wymaganiami określonymi w załącznikach nr 1 lub 2 do tego rozporządzenia;
48) 17
od 2.000 zł do 40.000 zł - za niezgodne z art. 44 rozporządzenia nr 1224/2009 umieszczanie, zatrzymywanie i przechowywanie na statku rybackim gatunków dennych objętych planem wieloletnim;
49) 18
od 7.000 zł do 35.000 zł - za prowadzenie połowów określonych gatunków organizmów morskich wbrew przepisom ustanawiającym zakaz połowu tych gatunków.
Wysokość kar pieniężnych za naruszenie przepisów ustawy i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz przepisów Wspólnej Polityki Rybackiej Unii Europejskiej przez armatora lub kapitana statku rybackiego o długości całkowitej mniejszej niż 10 m wynosi:
1)
od 5.000 zł do 22.000 zł - za wykonywanie rybołówstwa morskiego statkiem o polskiej przynależności przez armatora, którego siedziba albo oddział, albo miejsce zamieszkania znajduje się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
od 5.000 zł do 22.000 zł - za wykonywanie rybołówstwa morskiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej statkiem o obcej przynależności;
3)
od 5.000 zł do 22.000 zł - za niespełnianie przez kapitana statku rybackiego państwa trzeciego lub jego przedstawiciela, podczas wykonywania rybołówstwa morskiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej, warunków wynikających z przepisów Wspólnej Polityki Rybackiej Unii Europejskiej;
4)
od 2.000 zł do 22.000 zł - za wykonywanie rybołówstwa morskiego bez wydanych licencji połowowej lub specjalnego zezwolenia połowowego albo innego dokumentu uprawniającego do prowadzenia połowów wydawanego przez Komisję Europejską, albo wbrew warunkom w nich określonym;
5)
od 2.000 zł do 22.000 zł - za wykonywanie rybołówstwa morskiego na podstawie podrobionych lub przerobionych licencji połowowej, specjalnego zezwolenia połowowego albo innego dokumentu uprawniającego do prowadzenia połowów wydawanego przez Komisję Europejską;
6)
od 500 zł do 5.000 zł - za wykonywanie rybołówstwa morskiego bez posiadania na statku rybackim specjalnego zezwolenia połowowego wydanego na ten statek;
7)
od 2.000 zł do 22.000 zł - za wykonywanie rybołówstwa morskiego przy użyciu statku rybackiego, na który wydana licencja połowowa została zawieszona;
8)
od 500 zł do 10.000 zł - za niewpisywanie danych lub wpisywanie nieprawdziwych danych do miesięcznego raportu połowowego albo nieprzekazywanie w wyznaczonym terminie lub nieprzechowywanie przez wymagany okres tego raportu;
8a) 19
od 500 zł do 10.000 zł - za niewpisywanie danych albo wpisywanie nieprawdziwych danych do dziennika połowowego.
9)
od 1.000 zł do 5.000 zł - za nieoznakowanie statku rybackiego oznaką rybacką;
10)
od 1.000 zł do 10.000 zł - za zmianę, zakrycie, przysłonięcie, zamazanie lub zatarcie oznaki rybackiej albo międzynarodowego sygnału wywoławczego;
11)
od 500 zł do 10.000 zł - za prowadzenie połowów lub zatrzymywanie na statku rybackim organizmów morskich, które znajdują się w ustanowionych dla nich okresach ochronnych;
12)
od 500 zł do 10.000 zł - za prowadzenie połowów lub zatrzymywanie na statku rybackim organizmów morskich, które nie przekroczyły ustanowionych dla nich wymiarów ochronnych;
13)
od 1.000 zł do 10.000 zł - za prowadzenie połowów organizmów morskich określonych w specjalnym zezwoleniu połowowym w trakcie czasowego zakazu połowów tych organizmów, o którym mowa w art. 20 ust. 2 ustawy;
14)
od 500 zł do 10.000 zł - za prowadzenie połowów organizmów morskich w obwodzie ochronnym niezgodnie z warunkami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 32 pkt 1 ustawy;
15)
od 500 zł do 10.000 zł - za zatrzymywanie na statku rybackim organizmów morskich złowionych w obwodzie ochronnym niezgodnie z warunkami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 32 pkt 1 ustawy;
16)
od 2.000 zł do 22.000 zł - za ukierunkowane połowy lub zatrzymywanie na statku rybackim gatunków organizmów morskich, które są objęte moratorium;
17)
od 500 zł do 10.000 zł - za przekroczenie dopuszczalnego przyłowu;
18)
od 500 zł do 10.000 zł - za wyrzucanie za burtę statku rybackiego wyłowionych organizmów morskich określonych gatunków, z wyjątkiem tych, które nie przekroczyły ustanowionych dla nich wymiarów ochronnych, lub złowionych w okresie ochronnym, lub złowionych w obwodzie ochronnym niezgodnie z warunkami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 32 pkt 1 ustawy;
19)
od 500 zł do 5.000 zł - za niszczenie, podczas prowadzenia połowów, tarlisk, ikry oraz narybku;
20)
od 1.000 zł do 10.000 zł - za prowadzenie połowów określonych gatunków organizmów morskich na cele paszowe;
21)
od 2.000 zł do 22.000 zł - za prowadzenie połowów organizmów morskich, których ogólna kwota połowowa została wyczerpana;
22)
od 500 zł do 22.000 zł - za przekroczenie kwot połowowych określonych w specjalnym zezwoleniu połowowym;
23)
od 1.000 zł do 10.000 zł - za używanie do prowadzenia połowów materiałów wybuchowych, środków odurzających, trujących lub zanieczyszczających środowisko morskie;
24)
od 500 zł do 10.000 zł - za używanie do prowadzenia połowów lub posiadanie na statku rybackim niedozwolonych narzędzi połowowych lub niedozwolonego osprzętu rybackiego, mającego wpływ na selektywność narzędzi połowowych;
25)
od 500 zł do 10.000 zł - za przekroczenie, podczas prowadzenia połowów, dopuszczalnej liczby narzędzi połowowych;
26)
od 500 zł do 2.000 zł - za niezabezpieczenie na statku rybackim narzędzi połowowych, których nie wolno używać w danym rejonie połowowym lub w określonym czasie, w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie;
27)
od 100 zł do 5.000 zł - za niedopełnienie obowiązku prawidłowego oznakowania narzędzi połowowych;
28)
od 100 zł do 2.000 zł - za naruszenie narzędzi połowowych stanowiących cudzą własność;
29)
od 100 zł do 2.000 zł - za wydawanie lub wystawianie narzędzi połowowych w taki sposób lub w takim miejscu, aby powodowały uszkodzenie innych narzędzi połowowych lub utrudniały połów innym rybakom;
30)
od 500 zł do 10.000 zł - za niestosowanie się do zasad dotyczących sposobu zajmowania miejsc na łowisku;
31)
od 500 zł do 5.000 zł - za niestosowanie się do zasad dotyczących porządku przy połowach;
32)
od 500 zł do 10.000 zł - za stosowanie niedozwolonych metod połowu;
33)
od 500 zł do 5.000 zł - za nieprzestrzeganie zasad dotyczących przeładunku na morzu oraz prowadzenia połowów wspólnie przez co najmniej dwa statki rybackie;
34)
od 1.000 zł do 15.000 zł - za wyładowywanie na ląd, przeładunek w morzu, wprowadzanie do obrotu, magazynowanie, transport lub przetwarzanie organizmów morskich złowionych z naruszeniem przepisów o rybołówstwie;
35)
od 10.000 zł do 22.000 zł - za uniemożliwianie inspektorom rybołówstwa morskiego wykonywania czynności służbowych;
36)
od 1.000 zł do 5.000 zł - za utrudnianie inspektorom rybołówstwa morskiego wykonywania czynności służbowych;
37)
od 1.000 zł do 10.000 zł - za uniemożliwianie lub utrudnianie pracy obserwatorom podczas wykonywania ich obowiązków wynikających z prawa Unii Europejskiej i związanych ze sprawdzaniem zgodności wykonywania rybołówstwa z przepisami Wspólnej Polityki Rybackiej Unii Europejskiej;
38)
od 5.000 zł do 22.000 zł - za podrabianie, przerabianie, ukrywanie, niszczenie lub zamienianie dowodów, które mogą być wykorzystane w postępowaniu administracyjnym w sprawie o naruszenie przepisów o rybołówstwie;
39) 20
(utracił moc);
40) 21
od 2.000 zł do 10.000 zł - za wykonywanie rybołówstwa morskiego bez wydanego na ten statek specjalnego zezwolenia połowowego;
41) 22
od 1.000 zł do 20.000 zł - za prowadzenie połowów organizmów morskich, których kwota połowowa nie została przyznana w specjalnym zezwoleniu połowowym;
42) 23
od 500 zł do 20.000 zł - za niedokonanie zgłoszenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 lub 2 rozporządzenia nr 1098/2007, lub dokonanie tego zgłoszenia w sposób nieprawidłowy lub podmiotom innym niż określone w § 25 rozporządzenia w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich;
43) 24
od 1.000 zł do 20.000 zł - za niedokonanie powiadomienia, o którym mowa w art. 27 ust. 1 rozporządzenia nr 1224/2009, lub dokonanie tego powiadomienia w sposób nieprawidłowy lub podmiotom innym niż określone w tym przepisie;
44) 25
od 1.000 zł do 20.000 zł - za nieprzekazanie sprawozdania, o którym mowa w art. 28 ust. 1 rozporządzenia nr 1224/2009, lub przekazanie tego sprawozdania w sposób nieprawidłowy lub podmiotom innym niż określone w tym przepisie;
45) 26
od 500 zł do 20.000 zł - za dokonanie wyładunku dorszy bez obecności inspektora rybołówstwa morskiego;
46) 27
od 1.000 zł do 10 000 - za wykonywanie rybołówstwa morskiego bez posiadania na statku rybackim dokumentów, o których mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia nr 1381/87;
47) 28
od 1.000 zł do 10.000 zł - za dokonanie wyładunku dorszy w ilości przekraczającej dozwoloną ilość określoną w art. 18 ust. 1 rozporządzenia nr 1098/2007 lub poza wyznaczonymi portami, określonymi w załączniku do rozporządzenia w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich;
48) 29
od 1.000 zł do 10.000 zł - za używanie akustycznych urządzeń odstraszających, o których mowa w art. 2 rozporządzenia nr 812/2004, w sposób niezgodny z wymaganiami określonymi w załącznikach nr 1 lub 2 do tego rozporządzenia;
49) 30
od 1.000 zł do 15.000 zł - za prowadzenie połowów określonych gatunków organizmów morskich wbrew przepisom ustanawiającym zakaz połowu tych gatunków.
Wysokość kar pieniężnych za naruszenia przepisów o rybołówstwie w zakresie, o którym mowa w art. 63 ust. 2 ustawy, wynosi:
1)
od 500 zł do 22.000 zł - za prowadzenie połowów organizmów morskich w celach naukowo-badawczych albo szkoleniowych bez wydanego pozwolenia albo wbrew warunkom w nim określonym;
2)
od 500 zł do 22.000 zł - za prowadzenie skupu lub przetwórstwa na morzu organizmów morskich bez wydanego zezwolenia albo wbrew warunkom w nim określonym;
3)
od 1.000 zł do 22.000 zł - za prowadzenie chowu lub hodowli ryb i innych organizmów morskich bez wydanego zezwolenia albo wbrew warunkom w nim określonym;
4)
od 1.000 zł do 22.000 zł - za zarybianie bez wydanego zezwolenia albo wbrew warunkom w nim określonym;
5)
od 1.000 zł do 22.000 zł - za prowadzenie skupu lub przetwórstwa organizmów morskich na morzu lub połów organizmów morskich w celach naukowo-badawczych albo szkoleniowych na podstawie podrobionych lub przerobionych zezwolenia na prowadzenie skupu lub przetwórstwa organizmów morskich na morzu lub pozwolenia na połowy w celach naukowo-badawczych albo szkoleniowych;
6)
od 1.000 zł do 10.000 zł - za prowadzenie skupu lub przetwórstwa na morzu organizmów morskich bez posiadania na statku zezwolenia na prowadzenie skupu lub przetwórstwa na morzu organizmów morskich;
7)
od 500 zł do 2.000 zł - za prowadzenie połowów organizmów morskich w celach naukowo-badawczych albo szkoleniowych bez posiadania na statku pozwolenia na te połowy;
8)
od 500 zł do 22.000 zł - za prowadzenie skupu lub przetwórstwa na morzu organizmów morskich, które zostały pozyskane z naruszeniem przepisów o rybołówstwie;
9)
od 500 zł do 11.000 zł - za prowadzenie połowów lub zatrzymywanie na statku organizmów morskich, które znajdują się w ustanowionych dla nich okresach ochronnych lub nie przekroczyły ustanowionych dla nich wymiarów ochronnych;
10)
od 1.000 zł do 11.000 zł - za prowadzenie połowów organizmów morskich w obwodzie ochronnym niezgodnie z warunkami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 32 pkt 1 ustawy;
11)
od 500 zł do 10.000 zł - za zatrzymywanie na statku organizmów morskich złowionych w obwodzie ochronnym niezgodnie z warunkami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 32 pkt 1 ustawy;
12)
od 1.000 zł do 11.000 zł - za ukierunkowane połowy lub zatrzymywanie na statku gatunków organizmów morskich, które są objęte moratorium;
13)
od 500 zł do 10.000 zł - za przekroczenie dopuszczalnego przyłowu;
14)
od 1.000 zł do 5.000 zł - za niszczenie, podczas prowadzenia połowów, tarlisk, ikry oraz narybku;
15)
od 1.000 zł do 11.000 zł - za używanie do prowadzenia połowów materiałów wybuchowych, środków odurzających, trujących lub zanieczyszczających środowisko morskie;
16)
od 1.000 zł do 11.000 zł - za używanie do prowadzenia połowów lub posiadanie na statku niedozwolonych narzędzi połowowych lub niedozwolonego osprzętu rybackiego, mającego wpływ na selektywność narzędzi połowowych;
17)
od 500 zł do 10.000 zł - za przekroczenie, podczas prowadzenia połowów, dopuszczalnej liczby narzędzi połowowych;
18)
od 500 zł do 5.000 zł - za niezabezpieczenie na statku narzędzi połowowych, których nie wolno używać w danym rejonie połowowym lub w określonym czasie, w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie;
19)
od 500 zł do 5.000 zł - za naruszenie narzędzi połowowych stanowiących cudzą własność;
20)
od 500 zł do 5.000 zł - za wydawanie lub wystawianie narzędzi połowowych w taki sposób lub w takim miejscu, aby powodowały uszkodzenie innych narzędzi połowowych lub utrudniały połów innym rybakom;
21)
od 1.000 zł do 5.000 zł - za stosowanie niedozwolonych metod połowu;
22)
od 1.000 zł do 11.000 zł - za pozyskiwanie materiału biologicznego z naruszeniem przepisów o rybołówstwie;
23)
od 1.000 zł do 11.000 zł - za wyładowywanie na ląd, przeładunek w morzu, wprowadzanie do obrotu, magazynowanie, transport lub przetwarzanie organizmów morskich złowionych z naruszeniem przepisów o rybołówstwie;
24)
od 1.000 zł do 11.000 zł - za transport produktów rybołówstwa bez posiadania dokumentu przewozowego;
25)
od 1.000 zł do 11.000 zł - za wpisywanie nieprawdziwych danych do dokumentu przewozowego;
26)
od 5.000 zł do 22.000 zł - za uniemożliwianie inspektorom rybołówstwa morskiego wykonywania czynności służbowych;
27)
od 1.000 zł do 5.000 zł - za utrudnianie inspektorom rybołówstwa morskiego wykonywania czynności służbowych;
28)
od 1.000 zł do 11.000 zł - za podrabianie, przerabianie, ukrywanie, niszczenie lub zamienianie dowodów, które mogą być wykorzystane w postępowaniu administracyjnym w sprawie o naruszenie przepisów o rybołówstwie;
29) 31
(utracił moc).
Wysokość kar pieniężnych za naruszenia przepisów o rybołówstwie przez prowadzącego połowy w celach sportowo-rekreacyjnych wynosi:
1)
od 100 zł do 4.400 zł - za prowadzenie połowów niedozwoloną wędką lub kuszą;
2)
od 200 zł do 4.400 zł - za prowadzenie połowów w celach sportowo-rekreacyjnych bez wydanego sportowego zezwolenia połowowego albo wbrew warunkom w nim określonym;
3)
od 100 zł do 2.800 zł - za odmowę przedstawienia do wglądu sportowego zezwolenia połowowego lub dokumentu potwierdzającego tożsamość;
4)
od 100 zł do 1.000 zł - za prowadzenie połowów wędką z miejsc niedozwolonych;
5)
od 200 zł do 2.000 zł - za stosowanie sztucznego światła do lokalizacji i wabienia ryb;
6)
od 500 zł do 4.400 zł - za stosowanie, podczas połowów wędką, metod kaleczących zewnętrzne powłoki ciała ryb;
7)
od 100 zł do 4.400 zł - za prowadzenie połowów w celach sportowo-rekreacyjnych niedozwoloną metodą połowów;
8)
od 200 zł do 1.000 zł - za prowadzenie połowów wędką lub kuszą w odległości mniejszej niż 100 m od granic obwodu ochronnego, w którym obowiązuje zakaz poławiania wszystkich gatunków ryb;
9)
od 100 zł do 1.000 zł - za prowadzenie połowów wędką lub kuszą w odległości mniejszej niż 100 m od oznakowanego kąpieliska;
10)
od 100 zł do 1.000 zł - za prowadzenie połowów, ze statku lub z innego urządzenia pływającego dopuszczonego do żeglugi na podstawie przepisów o bezpieczeństwie morskim, wcześniej niż godzinę przed wschodem słońca i później niż godzinę po zachodzie słońca;
11)
od 100 zł do 1.000 zł - za prowadzenie połowów, ze statku lub z innego urządzenia pływającego dopuszczonego do żeglugi na podstawie przepisów o bezpieczeństwie morskim, na torach wodnych;
12)
od 100 zł do 1.000 zł - za prowadzenie połowów, ze statku lub z innego urządzenia pływającego dopuszczonego do żeglugi na podstawie przepisów o bezpieczeństwie morskim, w odległości mniejszej niż 100 m od wystawionych w wodzie narzędzi połowowych;
13)
od 100 zł do 500 zł - za cumowanie statku lub innego urządzenia pływającego dopuszczonego do żeglugi na podstawie przepisów o bezpieczeństwie morskim, używanego do prowadzenia połowów, do znaków nawigacyjnych, narzędzi połowowych, bojek, tyczek lub pływaków;
14)
od 100 zł do 1.000 zł - za prowadzenie połowów kuszą w porze nocnej;
15)
od 100 zł do 1.000 zł - za prowadzenie połowów kuszą w promieniu większym niż 50 m od pływaka ustawionego na powierzchni wody na czas połowu przez osobę prowadzącą połowy kuszą;
16)
od 100 zł do 500 zł - za prowadzenie połowów kuszą w odległości mniejszej niż 100 m od wystawionych w wodzie narzędzi połowowych;
17)
od 100 zł do 3.000 zł - za wyłowienie większej ilości ryb niż ta, którą można wyłowić w ciągu doby;
18)
od 100 zł do 2.000 zł - za niewypuszczenie niezwłocznie do łowiska ryb niewymiarowych, ryb będących pod całkowitą ochroną gatunkową lub wyłowionych w ustanowionych dla nich obwodach ochronnych albo okresach ochronnych;
19)
od 100 zł do 500 zł - za pozostawienie wędki bez osobistego nadzoru;
20)
od 100 zł do 1.000 zł - za naruszenie narzędzi połowowych stanowiących cudzą własność;
21)
od 1.000 zł do 4.400 zł - za uniemożliwienie obejrzenia użytych narzędzi połowowych, przynęt lub wyłowionych ryb w stanie umożliwiającym pomiar ich długości całkowitej;
22)
od 100 zł do 500 zł - za niezachowanie minimalnej odległości przy zajmowaniu miejsca na łowisku;
23)
od 1.000 zł do 4.400 zł - za uniemożliwianie lub utrudnianie inspektorom rybołówstwa morskiego wykonywania czynności służbowych;
24)
od 100 zł do 4.400 zł - za wprowadzanie do obrotu organizmów morskich złowionych na podstawie sportowego zezwolenia połowowego;
25)
od 100 zł do 4.400 zł - za niszczenie tarlisk, ikry lub narybku;
26)
od 100 zł do 4.400 zł - za prowadzenie połowów organizmów morskich w obwodzie ochronnym niezgodnie z warunkami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 32 pkt 1 ustawy;
27)
od 100 zł do 4.400 zł - za prowadzenie połowów organizmów morskich, które nie przekroczyły ustanowionych dla nich wymiarów ochronnych lub które znajdują się w ustanowionych dla nich okresach ochronnych.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
_________

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

1 § 2 pkt 37 został uznany za niezgodny z art. 2 Konstytucji RP, wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 lipca 2009 r. (Dz.U.09.112.936). Zgodnie z tym wyrokiem wymieniony wyżej przepis traci moc z dniem 15 lipca 2009 r.
2 § 2 pkt 38 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 15 czerwca 2010 r. (Dz.U.10.125.849) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 lipca 2010 r.
3 § 2 pkt 39 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 15 czerwca 2010 r. (Dz.U.10.125.849) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 lipca 2010 r.
4 § 2 pkt 40 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 15 czerwca 2010 r. (Dz.U.10.125.849) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 lipca 2010 r.
5 § 2 pkt 41 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 15 czerwca 2010 r. (Dz.U.10.125.849) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 lipca 2010 r.
6 § 2 pkt 42 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 15 czerwca 2010 r. (Dz.U.10.125.849) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 lipca 2010 r.
7 § 3 pkt 38 został uznany za niezgodny z art. 2 Konstytucji RP, wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 lipca 2009 r. (Dz.U.09.112.936). Zgodnie z tym wyrokiem wymieniony wyżej przepis traci moc z dniem 15 lipca 2009 r.
8 § 3 pkt 39 dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 15 czerwca 2010 r. (Dz.U.10.125.849) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 lipca 2010 r.
9 § 3 pkt 40 dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 15 czerwca 2010 r. (Dz.U.10.125.849) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 lipca 2010 r.
10 § 3 pkt 41 dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 15 czerwca 2010 r. (Dz.U.10.125.849) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 lipca 2010 r.
11 § 3 pkt 42 dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 15 czerwca 2010 r. (Dz.U.10.125.849) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 lipca 2010 r.
12 § 3 pkt 43 dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 15 czerwca 2010 r. (Dz.U.10.125.849) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 lipca 2010 r.
13 § 3 pkt 44 dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 15 czerwca 2010 r. (Dz.U.10.125.849) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 lipca 2010 r.
14 § 3 pkt 45 dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 15 czerwca 2010 r. (Dz.U.10.125.849) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 lipca 2010 r.
15 § 3 pkt 46 dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 15 czerwca 2010 r. (Dz.U.10.125.849) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 lipca 2010 r.
16 § 3 pkt 47 dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 15 czerwca 2010 r. (Dz.U.10.125.849) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 lipca 2010 r.
17 § 3 pkt 48 dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 15 czerwca 2010 r. (Dz.U.10.125.849) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 lipca 2010 r.
18 § 3 pkt 49 dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 15 czerwca 2010 r. (Dz.U.10.125.849) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 lipca 2010 r.
19 § 4 pkt 8a dodany przez § 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia z dnia 15 czerwca 2010 r. (Dz.U.10.125.849) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 lipca 2010 r.
20 § 4 pkt 39 został uznany za niezgodny z art. 2 Konstytucji RP, wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 lipca 2009 r. (Dz.U.09.112.936). Zgodnie z tym wyrokiem wymieniony wyżej przepis traci moc z dniem 15 lipca 2009 r.
21 § 4 pkt 40 dodany przez § 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia z dnia 15 czerwca 2010 r. (Dz.U.10.125.849) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 lipca 2010 r.
22 § 4 pkt 41 dodany przez § 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia z dnia 15 czerwca 2010 r. (Dz.U.10.125.849) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 lipca 2010 r.
23 § 4 pkt 42 dodany przez § 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia z dnia 15 czerwca 2010 r. (Dz.U.10.125.849) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 lipca 2010 r.
24 § 4 pkt 43 dodany przez § 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia z dnia 15 czerwca 2010 r. (Dz.U.10.125.849) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 lipca 2010 r.
25 § 4 pkt 44 dodany przez § 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia z dnia 15 czerwca 2010 r. (Dz.U.10.125.849) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 lipca 2010 r.
26 § 4 pkt 45 dodany przez § 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia z dnia 15 czerwca 2010 r. (Dz.U.10.125.849) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 lipca 2010 r.
27 § 4 pkt 46 dodany przez § 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia z dnia 15 czerwca 2010 r. (Dz.U.10.125.849) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 lipca 2010 r.
28 § 4 pkt 47 dodany przez § 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia z dnia 15 czerwca 2010 r. (Dz.U.10.125.849) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 lipca 2010 r.
29 § 4 pkt 48 dodany przez § 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia z dnia 15 czerwca 2010 r. (Dz.U.10.125.849) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 lipca 2010 r.
30 § 4 pkt 49 dodany przez § 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia z dnia 15 czerwca 2010 r. (Dz.U.10.125.849) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 lipca 2010 r.
31 § 5 pkt 29 został uznany za niezgodny z art. 2 Konstytucji RP, wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 lipca 2009 r. (Dz.U.09.112.936). Zgodnie z tym wyrokiem wymieniony wyżej przepis traci moc z dniem 15 lipca 2009 r.