Wysokość kar pieniężnych za naruszenia określone w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt dotyczące postępowania z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego i produktami pochodnymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.629

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 maja 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 2 maja 2014 r.
w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia określone w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt dotyczące postępowania z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego i produktami pochodnymi

Na podstawie art. 85a ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa wysokość kar pieniężnych za naruszenia, o których mowa w art. 85a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, zwanej dalej "ustawą".
Użyte w rozporządzeniu skróty oznaczają:
1)
rozporządzenie nr 1069/2009 - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.);
2)
rozporządzenie nr 142/2011 - rozporządzenie Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy (Dz. Urz. UE L 54 z 26.02.2011, str. 1, z późn. zm.);
3)
rozporządzenie nr 999/2001 - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiające zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (Dz. Urz. WE L 147 z 31.05.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 32, str. 289, z późn. zm.);
4)
produkt uboczny pochodzenia zwierzęcego - produkt uboczny pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu art. 3 pkt 1 w związku z art. 2 ust. 2 rozporządzenia nr 1069/2009;
5)
produkt pochodny - produkt pochodny w rozumieniu art. 3 pkt 2 rozporządzenia nr 1069/2009;
6)
materiał kategorii 1 - materiał kategorii 1, o którym mowa w art. 8 rozporządzenia nr 1069/2009;
7)
materiał kategorii 2 - materiał kategorii 2, o którym mowa w art. 9 rozporządzenia nr 1069/2009;
8)
materiał kategorii 3 - materiał kategorii 3, o którym mowa w art. 10 rozporządzenia nr 1069/2009.
Wysokość kary pieniężnej dla tego kto:
1)
prowadzi działalność nadzorowaną w zakresie określonym w:
a)
art. 23 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1069/2009 bez dokonania rejestracji, wynosi:
2.800 zł - jeżeli masa produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych poddanych co najmniej jednej z czynności wymienionych w art. 23 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1069/2009 wykonywanych w ramach działalności nadzorowanej nie przekracza 10 kg,
5.600 zł - jeżeli masa produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych poddanych co najmniej jednej z czynności wymienionych w art. 23 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1069/2009 wykonywanych w ramach działalności nadzorowanej przekracza 10 kg i nie przekracza 100 kg,
10.000 zł - jeżeli masa produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych poddanych co najmniej jednej z czynności wymienionych w art. 23 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1069/2009 wykonywanych w ramach działalności nadzorowanej przekracza 100 kg i nie przekracza 1000 kg,
13.700 zł - jeżeli masa produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych poddanych co najmniej jednej z czynności wymienionych w art. 23 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1069/2009 wykonywanych w ramach działalności nadzorowanej przekracza 1000 kg,
b)
art. 24 ust. 1 rozporządzenia nr 1069/2009 bez uzyskania zatwierdzenia lub warunkowego zatwierdzenia, wynosi:
5.600 zł - jeżeli masa produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych poddanych co najmniej jednej z czynności wymienionych w art. 24 ust. 1 rozporządzenia nr 1069/2009 wykonywanych w ramach działalności nadzorowanej nie przekracza 10 kg,
11.200 zł - jeżeli masa produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych poddanych co najmniej jednej z czynności wymienionych w art. 24 ust. 1 rozporządzenia nr 1069/2009 wykonywanych w ramach działalności nadzorowanej przekracza 10 kg i nie przekracza 100 kg,
20.000 zł - jeżeli masa produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych poddanych co najmniej jednej z czynności wymienionych w art. 24 ust. 1 rozporządzenia nr 1069/2009 wykonywanych w ramach działalności nadzorowanej przekracza 100 kg i nie przekracza 1000 kg,
27.400 zł - jeżeli masa produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych poddanych co najmniej jednej z czynności wymienionych w art. 24 ust. 1 rozporządzenia nr 1069/2009 wykonywanych w ramach działalności nadzorowanej przekracza 1000 kg;
2)
prowadząc działalność nadzorowaną w zakresie określonym w art. 23 ust. 1 lit. a lub art. 24 ust. 1 rozporządzenia nr 1069/2009:
a)
usuwa lub stosuje materiał kategorii 1 lub produkt pochodny pochodzący z takiego materiału niezgodnie z wymaganiami określonymi w art. 12 rozporządzenia nr 1069/2009 lub art. 24 ust. 1 rozporządzenia nr 142/2011, lub art. 9 rozporządzenia nr 142/2011, w zakresie wymagań dla tego materiału lub produktu określonych w załączniku IV w rozdziale IV w sekcji 3 rozporządzenia nr 142/2011, wynosi:
13.100 zł - jeżeli masa tego materiału i produktu nie przekracza 10 kg,
21.800 zł - jeżeli masa tego materiału i produktu przekracza 10 kg i nie przekracza 100 kg,
35.000 zł - jeżeli masa tego materiału i produktu przekracza 100 kg i nie przekracza 1000 kg,
48.200 zł - jeżeli masa tego materiału i produktu przekracza 1000 kg,
b)
usuwa lub stosuje materiał kategorii 2 lub produkt pochodny pochodzący z takiego materiału niezgodnie z wymaganiami określonymi w art. 13 rozporządzenia nr 1069/2009 lub art. 9 rozporządzenia nr 142/2011, w zakresie wymagań dla tego materiału lub produktu określonych w załączniku IV w rozdziale IV w sekcji 3 rozporządzenia nr 142/2011, wynosi, z zastrzeżeniem lit. d i f:
3.000 zł - jeżeli masa tego materiału i produktu nie przekracza 10 kg,
5.000 zł - jeżeli masa tego materiału i produktu przekracza 10 kg i nie przekracza 100 kg,
8.000 zł - jeżeli masa tego materiału i produktu przekracza 100 kg i nie przekracza 1000 kg,
11.000 zł - jeżeli masa tego materiału i produktu przekracza 1000 kg,
c)
usuwa lub stosuje materiał kategorii 3 lub produkt pochodny pochodzący z takiego materiału niezgodnie z wymaganiami określonymi w art. 14 rozporządzenia nr 1069/2009 lub art. 9 rozporządzenia nr 142/2011, w zakresie wymagań dla tego materiału lub produktu określonych w załączniku IV w rozdziale IV w sekcji 3 rozporządzenia nr 142/2011, wynosi, z zastrzeżeniem lit. d-f:
1.400 zł - jeżeli masa tego materiału i produktu nie przekracza 10 kg,
2.400 zł - jeżeli masa tego materiału i produktu przekracza 10 kg i nie przekracza 100 kg,
4.000 zł - jeżeli masa tego materiału i produktu przekracza 100 kg i nie przekracza 1000 kg,
5.400 zł - jeżeli masa tego materiału i produktu przekracza 1000 kg,
d)
stosuje materiał kategorii 2 lub kategorii 3 lub produkt pochodny pochodzący z takiego materiału niezgodnie z wymaganiami określonymi w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia nr 1069/2009 dotyczącymi kompostowania lub kiszenia, wynosi:
1.400 zł - jeżeli masa tych materiałów i produktów nie przekracza 10 kg,
2.400 zł - jeżeli masa tych materiałów i produktów przekracza 10 kg i nie przekracza 100 kg,
4.000 zł - jeżeli masa tych materiałów i produktów przekracza 100 kg i nie przekracza 1000 kg,
5.400 zł - jeżeli masa tych materiałów i produktów przekracza 1000 kg,
e)
usuwa materiał kategorii 3 lub produkt pochodny pochodzący z takiego materiału na zatwierdzonym składowisku odpadów niezgodnie z wymaganiami określonymi w art. 14 lit. c rozporządzenia nr 1069/2009, wynosi:
3.000 zł - jeżeli masa tego materiału i produktu nie przekracza 10 kg,
5.000 zł - jeżeli masa tego materiału i produktu przekracza 10 kg i nie przekracza 100 kg,
8.000 zł - jeżeli masa tego materiału i produktu przekracza 100 kg i nie przekracza 1000 kg,
11.000 zł - jeżeli masa tego materiału i produktu przekracza 1000 kg,
f)
usuwa materiał kategorii 2 lub kategorii 3 lub produkt pochodny pochodzący z takiego materiału poza zatwierdzonym składowiskiem odpadów, o którym mowa w art. 13 lit. c lub art. 14 lit. c rozporządzenia nr 1069/2009, wynosi:
4.400 zł - jeżeli masa tych materiałów i produktów nie przekracza 10 kg,
7.400 zł - jeżeli masa tych materiałów i produktów przekracza 10 kg i nie przekracza 100 kg,
12.000 zł - jeżeli masa tych materiałów i produktów przekracza 100 kg i nie przekracza 1000 kg,
16.400 zł - jeżeli masa tych materiałów i produktów przekracza 1000 kg,
g)
stosuje lub wysyła produkt pośredni w rozumieniu pkt 35 załącznika I do rozporządzenia nr 142/2011 niezgodnie z wymaganiami określonymi w art. 23 ust. 3 rozporządzenia nr 142/2011, wynosi:
1.400 zł - jeżeli masa tego produktu nie przekracza 10 kg,
2.400 zł - jeżeli masa tego produktu przekracza 10 kg i nie przekracza 100 kg,
4.000 zł - jeżeli masa tego produktu przekracza 100 kg i nie przekracza 1000 kg,
5.400 zł - jeżeli masa tego produktu przekracza 1000 kg,
h)
przetwarza materiał kategorii 1 lub produkt pochodny pochodzący z takiego materiału niezgodnie z wymaganiami określonymi w art. 8 ust. 1 lub art. 9 rozporządzenia nr 142/2011, wynosi:
4.400 zł - jeżeli masa tego materiału i produktu nie przekracza 10 kg,
7.400 zł - jeżeli masa tego materiału i produktu przekracza 10 kg i nie przekracza 100 kg,
12.000 zł - jeżeli masa tego materiału i produktu przekracza 100 kg i nie przekracza 1000 kg,
16.400 zł - jeżeli masa tego materiału i produktu przekracza 1000 kg,
i)
stosuje lub przetwarza materiał kategorii 2 lub produkt pochodny pochodzący z takiego materiału niezgodnie z wymaganiami określonymi w art. 8 ust. 1, art. 9 lub art. 10 ust. 1 lub 3 rozporządzenia nr 142/2011, wynosi:
3.000 zł - jeżeli masa tego materiału i produktu nie przekracza 10 kg,
5.000 zł - jeżeli masa tego materiału i produktu przekracza 10 kg i nie przekracza 100 kg,
8.000 zł - jeżeli masa tego materiału i produktu przekracza 100 kg i nie przekracza 1000 kg,
11.000 zł - jeżeli masa tego materiału i produktu przekracza 1000 kg,
j)
stosuje lub przetwarza materiał kategorii 3 lub produkt pochodny pochodzący z takiego materiału niezgodnie z wymaganiami określonymi w art. 8 ust. 1, art. 9 lub art. 10 ust. 1 lub 3 rozporządzenia nr 142/2011, wynosi:
1.400 zł - jeżeli masa tego materiału i produktu nie przekracza 10 kg,
2.400 zł - jeżeli masa tego materiału i produktu przekracza 10 kg i nie przekracza 100 kg,
4.000 zł - jeżeli masa tego materiału i produktu przekracza 100 kg i nie przekracza 1000 kg,
5.400 zł - jeżeli masa tego materiału i produktu przekracza 1000 kg,
k)
usuwa, stosuje, przetwarza lub wysyła materiał kategorii 1 lub produkt pochodny pochodzący z takiego materiału niezgodnie z wymaganiami określonymi w art. 25, art. 26, art. 28 lub art. 29 rozporządzenia nr 1069/2009, wynosi:
4.400 zł - jeżeli masa tego materiału i produktu nie przekracza 10 kg,
7.400 zł - jeżeli masa tego materiału i produktu przekracza 10 kg i nie przekracza 100 kg,
12.000 zł - jeżeli masa tego materiału i produktu przekracza 100 kg i nie przekracza 1000 kg,
16.400 zł - jeżeli masa tego materiału i produktu przekracza 1000 kg,
l)
usuwa, stosuje, przetwarza lub wysyła materiał kategorii 2 lub produkt pochodny pochodzący z takiego materiału niezgodnie z wymaganiami określonymi w art. 25, art. 26, art. 28 lub art. 29 rozporządzenia nr 1069/2009, wynosi:
-
3.000 zł - jeżeli masa tego materiału i produktu nie przekracza 10 kg,
-
5.000 zł - jeżeli masa tego materiału i produktu przekracza 10 kg i nie przekracza 100 kg,
-
8.000 zł - jeżeli masa tego materiału i produktu przekracza 100 kg i nie przekracza 1000 kg,
-
11.000 zł - jeżeli masa tego materiału i produktu przekracza 1000 kg,
m)
usuwa, stosuje, przetwarza lub wysyła materiał kategorii 3 lub produkt pochodny pochodzący z takiego materiału niezgodnie z wymaganiami określonymi w art. 25, art. 26, art. 28 lub art. 29 rozporządzenia nr 1069/2009, wynosi:
1.400 zł - jeżeli masa tego materiału i produktu nie przekracza 10 kg,
2.400 zł - jeżeli masa tego materiału i produktu przekracza 10 kg i nie przekracza 100 kg,
4.000 zł - jeżeli masa tego materiału i produktu przekracza 100 kg i nie przekracza 1000 kg,
5.400 zł - jeżeli masa tego materiału i produktu przekracza 1000 kg,
n)
gromadzi lub przewozi produkt uboczny pochodzenia zwierzęcego niezgodnie z wymaganiami określonymi w art. 21 ust. 1 rozporządzenia nr 1069/2009 lub art. 17 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 142/2011, w zakresie wymagań określonych w załączniku VIII w rozdziale I rozporządzenia nr 142/2011, wynosi:
1.400 zł - jeżeli masa tego produktu nie przekracza 10 kg,
2.400 zł - jeżeli masa tego produktu przekracza 10 kg i nie przekracza 100 kg,
4.000 zł - jeżeli masa tego produktu przekracza 100 kg i nie przekracza 1000 kg,
5.400 zł - jeżeli masa tego produktu przekracza 1000 kg,
o)
identyfikuje produkt uboczny pochodzenia zwierzęcego lub produkt pochodny niezgodnie z wymaganiami określonymi w art. 21 ust. 1 rozporządzenia nr 1069/2009 lub art. 17 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 142/2011, w zakresie wymagań określonych w załączniku VIII w rozdziale II rozporządzenia nr 142/2011, wynosi, z zastrzeżeniem lit. p:
700 zł - jeżeli masa tych produktów nie przekracza 10 kg,
1.200 zł - jeżeli masa tych produktów przekracza 10 kg i nie przekracza 100 kg,
2.000 zł - jeżeli masa tych produktów przekracza 100 kg i nie przekracza 1000 kg,
2.700 zł - jeżeli masa tych produktów przekracza 1000 kg,
p)
identyfikuje produkt uboczny pochodzenia zwierzęcego lub produkt pochodny niezgodnie z wymaganiami określonymi w art. 17 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 142/2011, w zakresie wymagań określonych w załączniku VIII w rozdziale II w ust. 2 rozporządzenia nr 142/2011, lub art. 26b ustawy, wynosi:
1.400 zł - jeżeli masa tych produktów nie przekracza 10 kg,
2.400 zł - jeżeli masa tych produktów przekracza 10 kg i nie przekracza 100 kg,
4.000 zł - jeżeli masa tych produktów przekracza 100 kg i nie przekracza 1000 kg,
5.400 zł - jeżeli masa tych produktów przekracza 1000 kg,
q)
znakuje produkt pochodny niezgodnie z wymaganiami określonymi w art. 17 ust. 3 rozporządzenia nr 142/2011, wynosi:
1.400 zł - jeżeli masa tego produktu nie przekracza 10 kg,
2.400 zł - jeżeli masa tego produktu przekracza 10 kg i nie przekracza 100 kg,
4.000 zł - jeżeli masa tego produktu przekracza 100 kg i nie przekracza 1000 kg,
5.400 zł - jeżeli masa tego produktu przekracza 1000 kg,
r)
nie posiada dokumentu handlowego towarzyszącego przesyłce materiału kategorii 1 lub produktu pochodnego pochodzącego z takiego materiału, spełniającego wymagania określone w art. 21 ust. 2 akapit pierwszy i ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia nr 1069/2009 lub art. 17 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 142/2011, lub w przepisach wydanych na podstawie art. 26d ust. 2 ustawy, wynosi:
4.400 zł - jeżeli masa tego materiału i produktu nie przekracza 10 kg,
7.400 zł - jeżeli masa tego materiału i produktu przekracza 10 kg i nie przekracza 100 kg,
12.000 zł - jeżeli masa tego materiału i produktu przekracza 100 kg i nie przekracza 1000 kg,
16.400 zł - jeżeli masa tego materiału i produktu przekracza 1000 kg,
s)
nie posiada dokumentu handlowego towarzyszącego przesyłce materiału kategorii 2 lub produktu pochodnego pochodzącego z takiego materiału, spełniającego wymagania określone w art. 21 ust. 2 akapit pierwszy i ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia nr 1069/2009 lub art. 17 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 142/2011, lub w przepisach wydanych na podstawie art. 26d ust. 2 ustawy, wynosi:
3.000 zł - jeżeli masa tego materiału i produktu nie przekracza 10 kg,
5.000 zł - jeżeli masa tego materiału i produktu przekracza 10 kg i nie przekracza 100 kg,
8.000 zł - jeżeli masa tego materiału i produktu przekracza 100 kg i nie przekracza 1000 kg,
11.000 zł - jeżeli masa tego materiału i produktu przekracza 1000 kg,
t)
nie posiada dokumentu handlowego towarzyszącego przesyłce materiału kategorii 3 lub produktu pochodnego pochodzącego z takiego materiału, spełniającego wymagania określone w art. 21 ust. 2 akapit pierwszy i ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia nr 1069/2009 lub art. 17 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 142/2011, lub w przepisach wydanych na podstawie art. 26d ust. 2 ustawy, wynosi:
1.400 zł - jeżeli masa tego materiału i produktu nie przekracza 10 kg,
2.400 zł - jeżeli masa tego materiału i produktu przekracza 10 kg i nie przekracza 100 kg,
4.000 zł - jeżeli masa tego materiału i produktu przekracza 100 kg i nie przekracza 1000 kg,
5.400 zł - jeżeli masa tego materiału i produktu przekracza 1000 kg,
u)
nie posiada świadectwa zdrowia towarzyszącego przesyłce produktu ubocznego pochodzenia zwierzęcego lub produktu pochodnego, spełniającego wymagania określone w art. 21 ust. 2 akapit pierwszy i ust. 3 akapit pierwszy lub art. 48 ust. 5 rozporządzenia nr 1069/2009 lub art. 17 ust. 1 lit. b lub art. 31 rozporządzenia nr 142/2011, wynosi:
1.400 zł - jeżeli masa tych produktów nie przekracza 10 kg,
2.400 zł - jeżeli masa tych produktów przekracza 10 kg i nie przekracza 100 kg,
4.000 zł - jeżeli masa tych produktów przekracza 100 kg i nie przekracza 1000 kg,
5.400 zł - jeżeli masa tych produktów przekracza 1000 kg,
v)
nie pieczętuje przesyłki materiału kategorii 1 lub produktu pochodnego pochodzącego z takiego materiału lub pieczętuje taką przesyłkę niezgodnie z wymaganiami określonymi w art. 48 ust. 5 rozporządzenia nr 1069/2009, wynosi:
4.400 zł - jeżeli masa tego materiału i produktu nie przekracza 10 kg,
7.400 zł - jeżeli masa tego materiału i produktu przekracza 10 kg i nie przekracza 100 kg,
12.000 zł - jeżeli masa tego materiału i produktu przekracza 100 kg i nie przekracza 1000 kg,
16.400 zł - jeżeli masa tego materiału i produktu przekracza 1000 kg,
w)
nie pieczętuje przesyłki materiału kategorii 2 lub produktu pochodnego pochodzącego z takiego materiału lub pieczętuje taką przesyłkę niezgodnie z wymaganiami określonymi w art. 48 ust. 5 rozporządzenia nr 1069/2009, wynosi:
3.000 zł - jeżeli masa tego materiału i produktu nie przekracza 10 kg,
5.000 zł - jeżeli masa tego materiału i produktu przekracza 10 kg i nie przekracza 100 kg,
8.000 zł - jeżeli masa tego materiału i produktu przekracza 100 kg i nie przekracza 1000 kg,
11.000 zł - jeżeli masa tego materiału i produktu przekracza 1000 kg,
x)
nie pieczętuje przesyłki materiału kategorii 3 lub produktu pochodnego pochodzącego z takiego materiału lub pieczętuje taką przesyłkę niezgodnie z wymaganiami określonymi w art. 48 ust. 5 rozporządzenia nr 1069/2009, wynosi:
1.400 zł - jeżeli masa tego materiału i produktu nie przekracza 10 kg,
2.400 zł - jeżeli masa tego materiału i produktu przekracza 10 kg i nie przekracza 100 kg,
4.000 zł - jeżeli masa tego materiału i produktu przekracza 100 kg i nie przekracza 1000 kg,
5.400 zł - jeżeli masa tego materiału i produktu przekracza 1000 kg,
y)
nie prowadzi rej estru, o którym mowa w art. 22 ust. 1 rozporządzenia nr 1069/2009 lub art. 17 ust. 2 rozporządzenia nr 142/2011, wynosi 5.000 zł, z zastrzeżeniem lit. z,
z)
nie prowadzi rejestru, o którym mowa w art. 22 ust. 1 rozporządzenia nr 1069/2009 lub art. 17 ust. 2 rozporządzenia nr 142/2011, w zakresie określonym w załączniku VIII w rozdziale IV w sekcji 4 rozporządzenia nr 142/2011, wynosi 1.500 zł,
za)
prowadzi rejestr, o którym mowa w art. 22 ust. 1 rozporządzenia nr 1069/2009 lub art. 17 ust. 2 rozporządzenia nr 142/2011, w zakresie określonym w załączniku VIII w rozdziale IV w sekcji 1 w ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 142/2011, niezgodnie z wymaganiami określonymi w tych przepisach, wynosi 2.500 zł,
zb)
prowadzi rejestr, o którym mowa w art. 22 ust. 1 rozporządzenia nr 1069/2009 lub art. 17 ust. 2 rozporządzenia nr 142/2011, w zakresie określonym w załączniku VIII w rozdziale IV w sekcji 1 w ust. 3 rozporządzenia nr 142/2011, niezgodnie z wymaganiami określonymi w tych przepisach, wynosi 5.000 zł,
zc)
prowadzi rejestr, o którym mowa w art. 22 ust. 1 rozporządzenia nr 1069/2009 lub art. 17 ust. 2 rozporządzenia nr 142/2011, w zakresie określonym w załączniku VIII w rozdziale IV w sekcjach 2-7 rozporządzenia nr 142/2011, niezgodnie z wymaganiami określonymi w tych przepisach, wynosi 1.500 zł,
zd)
nie prowadzi rejestru, o którym mowa w załączniku VI w rozdziale I w sekcji 1 w ust. 5 rozporządzenia nr 142/2011, lub prowadzi ten rejestr niezgodnie z wymaganiami określonymi w tym przepisie, wynosi 600 zł,
ze)
przywozi na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej produkt uboczny pochodzenia zwierzęcego lub produkt pochodny niespełniające wymagań określonych w art. 41 ust. 1 lub 2 rozporządzenia nr 1069/2009 lub dokonuje tranzytu przez to terytorium takiego produktu, wynosi, z zastrzeżeniem lit. zf-zp:
1.400 zł - jeżeli masa tych produktów nie przekracza 10 kg,
2.400 zł - jeżeli masa tych produktów przekracza 10 kg i nie przekracza 100 kg,
4.000 zł - jeżeli masa tych produktów przekracza 100 kg i nie przekracza 1000 kg,
5.400 zł - jeżeli masa tych produktów przekracza 1000 kg,
zf)
przywozi na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej produkt uboczny pochodzenia zwierzęcego lub produkt pochodny objęte zakazem określonym w art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 999/2001 lub dokonuje tranzytu przez to terytorium takiego produktu, wynosi:
4.400 zł - jeżeli masa tych produktów nie przekracza 10 kg,
7.400 zł - jeżeli masa tych produktów przekracza 10 kg i nie przekracza 100 kg,
12.000 zł - jeżeli masa tych produktów przekracza 100 kg i nie przekracza 1000 kg,
16.400 zł - jeżeli masa tych produktów przekracza 1000 kg,
zg)
przywozi na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej produkt, o którym mowa w art. 25 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 142/2011, lub dokonuje tranzytu przez to terytorium takiego produktu, wynosi:
3.000 zł - jeżeli masa tego produktu nie przekracza 10 kg,
5.000 zł - jeżeli masa tego produktu przekracza 10 kg i nie przekracza 100 kg,
8.000 zł - jeżeli masa tego produktu przekracza 100 kg i nie przekracza 1000 kg,
11.000 zł - jeżeli masa tego produktu przekracza 1000 kg,
zh)
przywozi na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej produkty, o których mowa w art. 25 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 142/2011, lub dokonuje tranzytu przez to terytorium takich produktów, wynosi:
1.400 zł - jeżeli masa tych produktów nie przekracza 10 kg,
2.400 zł - jeżeli masa tych produktów przekracza 10 kg i nie przekracza 100 kg,
4.000 zł - jeżeli masa tych produktów przekracza 100 kg i nie przekracza 1000 kg,
5.400 zł - jeżeli masa tych produktów przekracza 1000 kg,
zi)
przywozi na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej produkt, o którym mowa w art. 25 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 142/2011, lub dokonuje tranzytu przez to terytorium takiego produktu, wynosi:
700 zł - jeżeli masa tego produktu nie przekracza 10 kg,
1.200 zł - jeżeli masa tego produktu przekracza 10 kg i nie przekracza 100 kg,
2.000 zł - jeżeli masa tego produktu przekracza 100 kg i nie przekracza 1000 kg,
2.700 zł - jeżeli masa tego produktu przekracza 1000 kg,
zj)
przywozi na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej produkty, o których mowa w art. 26 rozporządzenia nr 142/2011, niespełniające wymagań określonych w tym przepisie, wynosi:
2.200 zł - jeżeli masa tych produktów nie przekracza 10 kg,
3.700 zł - jeżeli masa tych produktów przekracza 10 kg i nie przekracza 100 kg,
6.000 zł - jeżeli masa tych produktów przekracza 100 kg i nie przekracza 1000 kg,
8.200 zł - jeżeli masa tych produktów przekracza 1000 kg,
zk)
przywozi na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej próbki, o których mowa w art. 27 ust. 1 lub art. 28 ust. 1 rozporządzenia nr 142/2011, niespełniające wymagań określonych odpowiednio w art. 27 lub art. 28 ust. 1 lub 2 rozporządzenia nr 142/2011 lub dokonuje tranzytu przez to terytorium takich próbek, wynosi:
700 zł - jeżeli masa tych próbek nie przekracza 10 kg,
1.200 zł - jeżeli masa tych próbek przekracza 10 kg i nie przekracza 100 kg,
2.000 zł - jeżeli masa tych próbek przekracza 100 kg i nie przekracza 1000 kg,
2.700 zł - jeżeli masa tych próbek przekracza 1000 kg,
zl)
przywozi na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej przedmioty, o których mowa w art. 28 ust. 3 rozporządzenia nr 142/2011, niespełniające wymagań określonych w art. 28 ust. 3 lub 4 rozporządzenia nr 142/2011 lub dokonuje tranzytu przez to terytorium takich przedmiotów, wynosi:
500 zł - jeżeli masa tych przedmiotów nie przekracza 10 kg,
700 zł - jeżeli masa tych przedmiotów przekracza 10 kg i nie przekracza 100 kg,
1.200 zł - jeżeli masa tych przedmiotów przekracza 100 kg i nie przekracza 1000 kg,
1.600 zł - jeżeli masa tych przedmiotów przekracza 1000 kg,
zm)
przywozi na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej materiał kategorii 1 lub produkt pochodny pochodzący z takiego materiału niespełniające wymagań określonych w art. 41 ust. 1 lit. c w związku z art. 36 rozporządzenia nr 1069/2009 lub w art. 41 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1069/2009, lub w art. 25 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 142/2011, w zakresie wymagań określonych w załączniku XIV w rozdziale II rozporządzenia nr 142/2011, lub dokonuje tranzytu przez to terytorium takiego materiału lub produktu, wynosi, z zastrzeżeniem lit. zo i zp:
4.400 zł - jeżeli masa tego materiału i produktu nie przekracza 10 kg,
7.400 zł - jeżeli masa tego materiału i produktu przekracza 10 kg i nie przekracza 100 kg,
12.000 zł - jeżeli masa tego materiału i produktu przekracza 100 kg i nie przekracza 1000 kg,
16.400 zł - jeżeli masa tego materiału i produktu przekracza 1000 kg,
zn)
przywozi na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej materiał kategorii 2 lub materiał kategorii 3 lub produkt pochodny pochodzący z takiego materiału niespełniające wymagań określonych w art. 41 ust. 1 lit. c w związku z art. 36 rozporządzenia nr 1069/2009 lub w art. 41 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1069/2009, lub w art. 25 ust. 3 rozporządzenia nr 142/2011, w zakresie wymagań określonych w załączniku XIV w rozdziale I lub II rozporządzenia nr 142/2011, lub dokonuje tranzytu przez to terytorium takich materiałów lub produktów, wynosi, z zastrzeżeniem lit. zo i zp:
1.400 zł - jeżeli masa tych materiałów i produktów nie przekracza 10 kg,
2.400 zł - jeżeli masa tych materiałów i produktów przekracza 10 kg i nie przekracza 100 kg,
4.000 zł - jeżeli masa tych materiałów i produktów przekracza 100 kg i nie przekracza 1000 kg,
5.400 zł - jeżeli masa tych materiałów i produktów przekracza 1000 kg,
zo)
przywozi na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej karmę dla zwierząt domowych, w tym gryzaki dla psów, niespełniającą wymagań określonych w art. 41 ust. 1 lit. c w związku z art. 35 rozporządzenia nr 1069/2009 lub w art. 25 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 142/2011, w zakresie wymagań określonych w załączniku XIV w rozdziale II w sekcji 1 rozporządzenia nr 142/2011, lub dokonuje tranzytu przez to terytorium takiej karmy, wynosi, z zastrzeżeniem lit. zj:
1.200 zł - jeżeli masa tej karmy nie przekracza 10 kg,
2.000 zł - jeżeli masa tej karmy przekracza 10 kg i nie przekracza 100 kg,
3.200 zł - jeżeli masa tej karmy przekracza 100 kg i nie przekracza 1000 kg,
4.300 zł - jeżeli masa tej karmy przekracza 1000 kg,
zp)
przywozi na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej dodatek smakowy do stosowania w produkcji karmy dla zwierząt domowych, niespełniający wymagań określonych w art. 41 ust. 1 lit. c w związku z art. 36 rozporządzenia nr 1069/2009 lub w art. 25 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 142/2011, w zakresie wymagań określonych w załączniku XIV w rozdziale II w sekcji 1 rozporządzenia nr 142/2011, lub dokonuje tranzytu przez to terytorium takiego dodatku, wynosi:
1.200 zł - jeżeli masa tego dodatku nie przekracza 10 kg,
2.000 zł - jeżeli masa tego dodatku przekracza 10 kg i nie przekracza 100 kg,
3.200 zł - jeżeli masa tego dodatku przekracza 100 kg i nie przekracza 1000 kg,
4.300 zł - jeżeli masa tego dodatku przekracza 1000 kg,
zq)
umieszcza na rynku produkt uboczny pochodzenia zwierzęcego lub produkt pochodny niespełniające wymagań określonych w art. 31 ust. 1, art. 35, art. 36, art. 37 ust. 1 i ust. 2 akapit pierwszy i drugi, art. 38 i art. 39 rozporządzenia nr 1069/2009 lub art. 21 lub art. 24 ust. 2-4 rozporządzenia nr 142/2011, wynosi:
1.400 zł - jeżeli masa tych produktów nie przekracza 10 kg,
2.400 zł - jeżeli masa tych produktów przekracza 10 kg i nie przekracza 100 kg,
4.000 zł - jeżeli masa tych produktów przekracza 100 kg i nie przekracza 1000 kg,
5.400 zł - jeżeli masa tych produktów przekracza 1000 kg,
zr)
umieszcza na rynku produkty, o których mowa w art. 26 rozporządzenia nr 142/2011, niespełniające wymagań określonych w tym przepisie, wynosi:
2.200 zł - jeżeli masa tych produktów nie przekracza 10 kg,
3.700 zł - jeżeli masa tych produktów przekracza 10 kg i nie przekracza 100 kg,
6.000 zł - jeżeli masa tych produktów przekracza 100 kg i nie przekracza 1000 kg,
8.200 zł - jeżeli masa tych produktów przekracza 1000 kg,
zs)
wywozi produkt uboczny pochodzenia zwierzęcego lub produkt pochodny niezgodnie z wymaganiami określonymi w art. 43 rozporządzenia nr 1069/2009, art. 26 rozporządzenia nr 142/2011 lub przepisami zawartymi w załączniku IV w rozdziale V w sekcji E rozporządzenia nr 999/2001, wynosi, z zastrzeżeniem lit. zt:
3.000 zł - jeżeli masa tych produktów nie przekracza 10 kg,
5.000 zł - jeżeli masa tych produktów przekracza 10 kg i nie przekracza 100 kg,
8.000 zł - jeżeli masa tych produktów przekracza 100 kg i nie przekracza 1000 kg,
11.000 zł - jeżeli masa tych produktów przekracza 1000 kg,
zt)
wywozi materiał kategorii 3 lub produkt pochodny pochodzący z takiego materiału niezgodnie z wymaganiami określonymi w art. 43 ust. 4 rozporządzenia nr 1069/2009, wynosi:
1.400 zł - jeżeli masa tego materiału i produktu nie przekracza 10 kg,
2.400 zł - jeżeli masa tego materiału i produktu przekracza 10 kg i nie przekracza 100 kg,
4.000 zł - jeżeli masa tego materiału i produktu przekracza 100 kg i nie przekracza 1000 kg,
5.400 zł - jeżeli masa tego materiału i produktu przekracza 1000 kg,
zu)
dokonuje handlu produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego lub produktami pochodnymi niezgodnie z wymaganiami określonymi w art. 48 ust. 1 i 4 rozporządzenia nr 1069/2009, wynosi:
3.000 zł - jeżeli masa tych produktów nie przekracza 10 kg,
5.000 zł - jeżeli masa tych produktów przekracza 10 kg i nie przekracza 100 kg,
8.000 zł - jeżeli masa tych produktów przekracza 100 kg i nie przekracza 1000 kg,
11.000 zł - jeżeli masa tych produktów przekracza 1000 kg,
zv)
umieszcza na rynku lub stosuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nawóz organiczny lub polepszacz gleby niezgodnie z warunkami określonymi w art. 32 ust. 1 akapit pierwszy lit. a lub d rozporządzenia nr 1069/2009, wynosi:
4.400 zł - jeżeli masa tego nawozu organicznego i polepszacza gleby nie przekracza 10 kg,
7.400 zł - jeżeli masa tego nawozu organicznego i polepszacza gleby przekracza 10 kg i nie przekracza 100 kg,
12.000 zł - jeżeli masa tego nawozu organicznego i polepszacza gleby przekracza 100 kg i nie przekracza 1000 kg,
16.400 zł - jeżeli masa tego nawozu organicznego i polepszacza gleby przekracza 1000 kg,
zw)
umieszcza na rynku lub stosuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nawóz organiczny lub polepszacz gleby niezgodnie z warunkami określonymi w art. 32 ust. 1 akapit pierwszy lit. b lub c rozporządzenia nr 1069/2009 lub art. 22 ust. 1 rozporządzenia nr 142/2011, wynosi:
3.000 zł - jeżeli masa tego nawozu organicznego i polepszacza gleby nie przekracza 10 kg,
5.000 zł - jeżeli masa tego nawozu organicznego i polepszacza gleby przekracza 10 kg i nie przekracza 100 kg,
8.000 zł - jeżeli masa tego nawozu organicznego i polepszacza gleby przekracza 100 kg i nie przekracza 1000 kg,
11.000 zł - jeżeli masa tego nawozu organicznego i polepszacza gleby przekracza 1000 kg,
zx)
nie stosuje się do rozstrzygnięcia wydanego na podstawie art. 8 ust. 1a pkt 1 ustawy, wynosi:
5.600 zł - jeżeli masa produktów będących przedmiotem działalności prowadzonej w okresie zawieszenia zatwierdzenia nie przekracza 10 kg,
11.200 zł - jeżeli masa produktów będących przedmiotem działalności prowadzonej w okresie zawieszenia zatwierdzenia przekracza 10 kg i nie przekracza 100 kg,
20.000 zł - jeżeli masa produktów będących przedmiotem działalności prowadzonej w okresie zawieszenia zatwierdzenia przekracza 100 kg i nie przekracza 1000 kg,
27.400 zł - jeżeli masa produktów będących przedmiotem działalności prowadzonej w okresie zawieszenia zatwierdzenia przekracza 1000 kg,
zy)
nie stosuje się do rozstrzygnięcia wydanego na podstawie art. 8 ust. 1a pkt 3 ustawy, wynosi 5.000 zł,
zz)
nie stosuje się do rozstrzygnięcia wydanego na podstawie art. 8 ust. 1b pkt 1 lit. a lub pkt 2 ustawy, wynosi:
5.600 zł - jeżeli masa produktów będących przedmiotem czynności, których wykonywanie zostało zakazane, nie przekracza 10 kg,
11.200 zł - jeżeli masa produktów będących przedmiotem czynności, których wykonywanie zostało zakazane, przekracza 10 kg i nie przekracza 100 kg,
20.000 zł - jeżeli masa produktów będących przedmiotem czynności, których wykonywanie zostało zakazane, przekracza 100 kg i nie przekracza 1000 kg,
27.400 zł - jeżeli masa produktów będących przedmiotem czynności, których wykonywanie zostało zakazane, przekracza 1000 kg,
zza)
nie stosuje się do nakazów, zakazów lub ograniczeń wydanych na podstawie art. 26h ust. 1 ustawy, wynosi 2.000 zł;
3)
nie stosuje się do zakazu określonego w:
a)
art. 11 ust. 1 lit. a lub d rozporządzenia nr 1069/2009 lub art. 7 rozporządzenia nr 999/2001, wynosi:
2.200 zł - gdy liczba zwierząt, w odniesieniu do których naruszono zakazy określone w tych przepisach, jest nie większa niż liczba zwierząt przypadających na jednostkę przeliczeniową zwierząt, określoną w załączniku do rozporządzenia, zwaną dalej "jednostką przeliczeniową",
3.700 zł - gdy liczba zwierząt, w odniesieniu do których naruszono zakazy określone w tych przepisach, jest większa niż liczba zwierząt przypadających na jednostkę przeliczeniową i nie większa niż liczba zwierząt przypadających na 3 jednostki przeliczeniowe,
6.200 zł - gdy liczba zwierząt, w odniesieniu do których naruszono zakazy określone w tych przepisach, jest większa niż liczba zwierząt przypadających na 3 jednostki przeliczeniowe i nie większa niż liczba zwierząt przypadających na 10 jednostek przeliczeniowych,
20.000 zł - gdy liczba zwierząt, w odniesieniu do których naruszono zakazy określone w tych przepisach, jest większa niż liczba zwierząt przypadających na 10 jednostek przeliczeniowych i nie większa niż liczba zwierząt przypadających na 50 jednostek przeliczeniowych,
45.000 zł - gdy liczba zwierząt, w odniesieniu do których naruszono zakazy określone w tych przepisach, jest większa niż liczba zwierząt przypadających na 50 jednostek przeliczeniowych i nie większa niż liczba zwierząt przypadających na 100 jednostek przeliczeniowych,
92.500 zł - gdy liczba zwierząt, w odniesieniu do których naruszono zakazy określone w tych przepisach, jest większa niż liczba zwierząt przypadających na 100 jednostek przeliczeniowych,
2.200 zł - gdy zakazy określone w tych przepisach zostały naruszone w odniesieniu do zwierząt innych gatunków, niż wymienione w załączniku do rozporządzenia,
b)
art. 11 ust. 1 lit. b lub c rozporządzenia nr 1069/2009 lub art. 5 ust. 2 rozporządzenia nr 142/2011, wynosi:
900 zł - gdy liczba zwierząt, w odniesieniu do których naruszono zakazy określone w tych przepisach, jest nie większa niż liczba zwierząt przypadających na jednostkę przeliczeniową,
1.500 zł - gdy liczba zwierząt, w odniesieniu do których naruszono zakazy określone w tych przepisach, jest większa niż liczba zwierząt przypadających na jednostkę przeliczeniową i nie większa niż liczba zwierząt przypadających na 3 jednostki przeliczeniowe,
2.500 zł - gdy liczba zwierząt, w odniesieniu do których naruszono zakazy określone w tych przepisach, jest większa niż liczba zwierząt przypadających na 3 jednostki przeliczeniowe i nie większa niż liczba zwierząt przypadających na 10 jednostek przeliczeniowych,
8.000 zł - gdy liczba zwierząt, w odniesieniu do których naruszono zakazy określone w tych przepisach, jest większa niż liczba zwierząt przypadających na 10 jednostek przeliczeniowych i nie większa niż liczba zwierząt przypadających na 50 jednostek przeliczeniowych,
15.000 zł - gdy liczba zwierząt, w odniesieniu do których naruszono zakazy określone w tych przepisach, jest większa niż liczba zwierząt przypadających na 50 jednostek przeliczeniowych i nie większa niż liczba zwierząt przypadających na 100 jednostek przeliczeniowych,
23.000 zł - gdy liczba zwierząt, w odniesieniu do których naruszono zakazy określone w tych przepisach, jest większa niż liczba zwierząt przypadających na 100 jednostek przeliczeniowych,
900 zł - gdy zakazy określone w tych przepisach zostały naruszone w odniesieniu do zwierząt innych gatunków, niż wymienione w załączniku do rozporządzenia;
4)
dopuszcza do zanieczyszczenia mączką mięsno-kostną lub przetworzonym białkiem zwierzęcym paszy przeznaczonej dla zwierząt, w żywieniu których stosowanie takiej mączki mięsno-kostnej lub takiego przetworzonego białka zwierzęcego jest niedozwolone, wynosi:
a)
1.200 zł - jeżeli masa tej paszy nie przekracza 10 kg,
b)
3.300 zł - jeżeli masa tej paszy przekracza 10 kg i nie przekracza 100 kg,
c)
5.800 zł - jeżeli masa tej paszy przekracza 100 kg i nie przekracza 1000 kg,
d)
8.800 zł - jeżeli masa tej paszy przekracza 1000 kg;
5)
będąc posiadaczem:
a)
zwierząt gospodarskich, nie stosuje się do nakazów lub zakazów, wydanych na podstawie art. 26e ust. 1 lub 5 ustawy, wynosi:
2.300 zł - gdy liczba zwierząt, w odniesieniu do których naruszono nakazy lub zakazy określone w tych przepisach, jest nie większa niż liczba zwierząt przypadających na jednostkę przeliczeniową,
5.200 zł - gdy liczba zwierząt, w odniesieniu do których naruszono nakazy lub zakazy określone w tych przepisach, jest większa niż liczba zwierząt przypadających na jednostkę przeliczeniową i nie większa niż liczba zwierząt przypadających na 3 jednostki przeliczeniowe,
14.000 zł - gdy liczba zwierząt, w odniesieniu do których naruszono nakazy lub zakazy określone w tych przepisach, jest większa niż liczba zwierząt przypadających na 3 jednostki przeliczeniowe i nie większa niż liczba zwierząt przypadających na 10 jednostek przeliczeniowych,
28.000 zł - gdy liczba zwierząt, w odniesieniu do których naruszono nakazy lub zakazy określone w tych przepisach, jest większa niż liczba zwierząt przypadających na 10 jednostek przeliczeniowych i nie większa niż liczba zwierząt przypadających na 50 jednostek przeliczeniowych,
43.700 zł - gdy liczba zwierząt, w odniesieniu do których naruszono nakazy lub zakazy określone w tych przepisach, jest większa niż liczba zwierząt przypadających na 50 jednostek przeliczeniowych i nie większa niż liczba zwierząt przypadających na 100 jednostek przeliczeniowych,
58.000 zł - gdy liczba zwierząt, w odniesieniu do których naruszono nakazy lub zakazy określone w tych przepisach, jest większa niż liczba zwierząt przypadających na 100 jednostek przeliczeniowych,
2.300 zł - gdy nakazy lub zakazy określone w tych przepisach zostały naruszone w odniesieniu do zwierząt innych gatunków, niż wymienione w załączniku do rozporządzenia,
b)
zwierząt gospodarskich, wbrew obowiązkowi określonemu w art. 26e ust. 2 ustawy, nie informuje powiatowego lekarza weterynarii, który wydał decyzję określoną w art. 26e ust. 1 ustawy, o lokalizacji rzeźni, do której zostaną przemieszczone zwierzęta, wynosi:
1.200 zł - gdy liczba tych zwierząt jest nie większa niż liczba zwierząt przypadających na jednostkę przeliczeniową,
2.600 zł - gdy liczba tych zwierząt jest większa niż liczba zwierząt przypadających na jednostkę przeliczeniową i nie większa niż liczba zwierząt przypadających na 3 jednostki przeliczeniowe,
7.000 zł - gdy liczba tych zwierząt jest większa niż liczba zwierząt przypadających na 3 jednostki przeliczeniowe i nie większa niż liczba zwierząt przypadających na 10 jednostek przeliczeniowych,
14.000 zł - gdy liczba tych zwierząt jest większa niż liczba zwierząt przypadających na 10 jednostek przeliczeniowych i nie większa niż liczba zwierząt przypadających na 50 jednostek przeliczeniowych,
21.800 zł - gdy liczba tych zwierząt jest większa niż liczba zwierząt przypadających na 50 jednostek przeliczeniowych i nie większa niż liczba zwierząt przypadających na 100 jednostek przeliczeniowych,
29.000 zł - gdy liczba tych zwierząt jest większa niż liczba zwierząt przypadających na 100 jednostek przeliczeniowych,
1.200 zł - gdy przemieszczone do rzeźni zostaną zwierzęta innych gatunków, niż wymienione w załączniku do rozporządzenia,
c)
produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych lub produktów zawierających produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego lub produkty pochodne, lub wytworzonych z produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub z produktów pochodnych, nie stosuje się do decyzji powiatowego lekarza weterynarii dotyczącej tych produktów, wydanej na podstawie art. 26f ust. 1 lub 2 ustawy, wynosi:
14.900 zł - jeżeli masa produktów przemieszczonych, zbytych lub udostępnionych z naruszeniem tych decyzji nie przekracza 10 kg,
24.900 zł - jeżeli masa produktów przemieszczonych, zbytych lub udostępnionych z naruszeniem tych decyzji przekracza 10 kg i nie przekracza 100 kg,
39.500 zł - jeżeli masa produktów przemieszczonych, zbytych lub udostępnionych z naruszeniem tych decyzji przekracza 100 kg i nie przekracza 1000 kg,
58.000 zł - jeżeli masa produktów przemieszczonych, zbytych lub udostępnionych z naruszeniem tych decyzji przekracza 1000 kg.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

JEDNOSTKA PRZELICZENIOWA ZWIERZĄT

Lp.Nazwa zwierzątLiczba zwierząt przypadających na jedną jednostkę przeliczeniową
1Bydło1
2Konie1
3Świnie7
4Osły2
5Jelenie4
6Strusie5
7Kozy7
8Daniele8
9Owce10
10Króliki143
11Nutrie143
12Drób250
13Ryby250
14Zwierzęta futerkowe inne niż króliki i nutrie100
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).