Wysokość jednostkowych stawek opłaty rocznej za użytkowanie gruntów pokrytych wodami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2496

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie wysokości jednostkowych stawek opłaty rocznej za użytkowanie gruntów pokrytych wodami 1

Na podstawie art. 262 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa wysokość jednostkowych stawek opłaty rocznej za użytkowanie 1 m2 gruntu pokrytego wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, niezbędnego do prowadzenia przedsięwzięć, o których mowa w art. 261 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.
1. 
Jednostkowa stawka opłaty rocznej za użytkowanie 1 m2 gruntu niezbędnego do prowadzenia przedsięwzięć:
1)
związanych z energetyką wodną, przeznaczonego pod:
a)
obiekty budowlane elektrowni wodnej wraz z przęsłem budowli piętrzącej, w którym znajduje się ujęcie wody dla elektrowni - wynosi 8,90 zł,
b)
budowle piętrzące i upustowe, przepławki dla ryb oraz pozostałe obiekty i urządzenia budowlane - wynosi 2,00 zł;
2)
związanych z transportem wodnym śródlądowym, przeznaczonego pod:
a)
porty, przystanie, zimowiska, awanporty i miejsca postojowe statków - wynosi 0,30 zł,
b)
budowle piętrzące, śluzy, pochylnie, nabrzeża, pomosty, kładki, wyciągi dla statków, stałe urządzenia służące do przewozów międzybrzegowych oraz pozostałe obiekty i urządzenia budowlane - wynosi 1,00 zł,
c)
akweny związane z obiektami i urządzeniami, o których mowa w lit. b, w wyznaczonych granicach - wynosi 0,30 zł;
2a) 2
 związanych z morskim transportem wodnym, w tym transportem morskim na wodach przybrzeżnych, przeznaczonego pod:
a)
budowle morskie, w szczególności: śluzy, pochylnie, nabrzeża, pomosty, kładki, wyciągi dla statków, stałe urządzenia służące do przewozów międzybrzegowych, oraz pozostałe obiekty i urządzenia budowlane -wynosi 1,00 zł,
b)
określone zgodnie z przepisami dotyczącymi morskich budowli hydrotechnicznych wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z późn. zm.) akweny związane funkcjonalnie z obiektami i urządzeniami, o których mowa w lit. a, w wyznaczonych granicach - wynosi 0,30 zł;
3)
związanych z wydobywaniem kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów - wynosi 0,50 zł;
4)
związanych z wycinaniem roślin z wody - wynosi 0,31 zł;
5)
związanych z infrastrukturą transportową, przeznaczonego pod:
a)
filary i przyczółki mostów - wynosi 5,00 zł,
b)
przepusty, urządzenia służące do odprowadzania wód lub ścieków, brody oraz pozostałe obiekty i urządzenia budowlane - wynosi 2,00 zł;
6)
związanych z infrastrukturą przemysłową lub przesyłową, przeznaczonego pod:
a)
ujęcia wody, pompownie, urządzenia służące do odprowadzania wód lub ścieków, rurociągi, kable energetyczne oraz fundamenty innych urządzeń prowadzonych przez wody - wynosi 8,90 zł,
aa) 3
 układanie i utrzymywanie kabli na obszarach morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego stanowiących zespół urządzeń służących do wyprowadzenia mocy w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1385, 1681 i 1762) lub część tego zespołu - wynosi 0,02 zł za 1 m2 powierzchni gruntu stanowiącej rzut akwenu przeznaczonego na realizację i eksploatację przedsięwzięcia określonego w pozwoleniu, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 960, 1688 i 2029), albo 1 m2 powierzchni gruntu stanowiącej rzut akwenu wyznaczonego przez lokalizację, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1680, 1688 i 2029), oraz powierzchni gruntu objętego strefą ochronną przedsięwzięcia, która powoduje ograniczenie w użytkowaniu gruntu pokrytego wodami, inną niż strefa ochronna, o której mowa w ust. 2,
b)
budowle piętrzące i upustowe oraz pozostałe obiekty i urządzenia budowlane - wynosi 2,00 zł;
7)
związanych z infrastrukturą komunalną lub rolną, przeznaczonego pod budowle piętrzące i upustowe, ujęcia wody, pompownie, urządzenia służące do odprowadzania wód lub ścieków, rurociągi, kable energetyczne oraz fundamenty innych urządzeń prowadzonych przez wody, mury oporowe, nabrzeża, bulwary, stałe urządzenia służące do połowu ryb i pozyskiwania innych organizmów wodnych oraz pozostałe obiekty i urządzenia budowlane - wynosi 2,00 zł;
8) 4
 związanych z uprawianiem na wodach śródlądowych, morskich wodach wewnętrznych oraz wodach morza terytorialnego rekreacji, turystyki, sportów wodnych oraz amatorskiego połowu ryb, przeznaczonego pod:
a)
porty, przystanie, zimowiska, nabrzeża, pomosty i wyciągi dla statków, wykorzystywane do przewozów pasażerskich - wynosi 0,89 zł,
b)
inne obiekty (stałe lub pływające przycumowane do brzegu) wykorzystywane do prowadzenia usług gastronomicznych lub hotelarskich oraz akweny związane z tymi obiektami - wynosi 5,00 zł,
c)
nabrzeża, pomosty inne niż określone w lit. a oraz akweny związane z tymi obiektami - wynosi 5,00 zł,
d)
kąpieliska i stałe tory wodne służące do uprawiania sportów wodnych - wynosi 0,01 zł;
9) 5
 związanych z działalnością usługową, w tym akweny i tory podejściowe związane z tą działalnością - wynosi 8,90 zł;
10)
związanych z infrastrukturą telekomunikacyjną - wynosi 8,90 zł;
10a) 6
 związanych z łączami teletechnicznymi lub telekomunikacyjnymi wykorzystywanymi na potrzeby morskich farm wiatrowych, o ile łącza te przebiegają winnej lokalizacji niż kable, o których mowa w§ 2 ust. 1 pkt 6 lit. aa - wynosi 0,02 zł;
11) 7
 innych niż wymienione w pkt 1-10a - wynosi 0,50 zł.
2. 
Przepis ust. 1 stosuje się do gruntu pokrytego wodą, znajdującego się nad obiektami, o których mowa w ust. 1, jeżeli odrębnymi przepisami są określone strefy ochronne nad tymi obiektami, które powodują ograniczenia w użytkowaniu gruntu pokrytego wodami, a są niezbędne do ich prawidłowego funkcjonowania.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. 8
1 Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 22 grudnia 2017 r. pod numerem 2017/602/PL zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża dyrektywę (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).
2 § 2 ust. 1 pkt 2a dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 24 listopada 2023 r. (Dz.U.2023.2566) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2024 r.
3 § 2 ust. 1 pkt 6 lit. aa dodana przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 24 listopada 2023 r. (Dz.U.2023.2566) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2024 r.
4 § 2 ust. 1 pkt 8 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 24 listopada 2023 r. (Dz.U.2023.2566) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2024 r.
5 § 2 ust. 1 pkt 9 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 24 listopada 2023 r. (Dz.U.2023.2566) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2024 r.
6 § 2 ust. 1 pkt 10a dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 24 listopada 2023 r. (Dz.U.2023.2566) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2024 r.
7 § 2 ust. 1 pkt 11 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 24 listopada 2023 r. (Dz.U.2023.2566) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2024 r.
8 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie wysokości opłat rocznych za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami (Dz. U. poz. 90), które traci moc z dniem 1 stycznia 2018 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180).