Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2496

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 grudnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie wysokości jednostkowych stawek opłaty rocznej za użytkowanie gruntów pokrytych wodami 1

Na podstawie art. 262 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa wysokość jednostkowych stawek opłaty rocznej za użytkowanie 1 m2 gruntu pokrytego wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, niezbędnego do prowadzenia przedsięwzięć, o których mowa w art. 261 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.
§  2. 
1.  Jednostkowa stawka opłaty rocznej za użytkowanie 1 m2 gruntu niezbędnego do prowadzenia przedsięwzięć:
1) związanych z energetyką wodną, przeznaczonego pod:
a) obiekty budowlane elektrowni wodnej wraz z przęsłem budowli piętrzącej, w którym znajduje się ujęcie wody dla elektrowni - wynosi 8,90 zł,
b) budowle piętrzące i upustowe, przepławki dla ryb oraz pozostałe obiekty i urządzenia budowlane - wynosi 2,00 zł;
2) związanych z transportem wodnym śródlądowym, przeznaczonego pod:
a) porty, przystanie, zimowiska, awanporty i miejsca postojowe statków - wynosi 0,30 zł,
b) budowle piętrzące, śluzy, pochylnie, nabrzeża, pomosty, kładki, wyciągi dla statków, stałe urządzenia służące do przewozów międzybrzegowych oraz pozostałe obiekty i urządzenia budowlane - wynosi 1,00 zł,
c) akweny związane z obiektami i urządzeniami, o których mowa w lit. b, w wyznaczonych granicach - wynosi 0,30 zł;
3) związanych z wydobywaniem kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów - wynosi 0,50 zł;
4) związanych z wycinaniem roślin z wody - wynosi 0,31 zł;
5) związanych z infrastrukturą transportową, przeznaczonego pod:
a) filary i przyczółki mostów - wynosi 5,00 zł,
b) przepusty, urządzenia służące do odprowadzania wód lub ścieków, brody oraz pozostałe obiekty i urządzenia budowlane - wynosi 2,00 zł;
6) związanych z infrastrukturą przemysłową lub przesyłową, przeznaczonego pod:
a) ujęcia wody, pompownie, urządzenia służące do odprowadzania wód lub ścieków, rurociągi, kable energetyczne oraz fundamenty innych urządzeń prowadzonych przez wody - wynosi 8,90 zł,
b) budowle piętrzące i upustowe oraz pozostałe obiekty i urządzenia budowlane - wynosi 2,00 zł;
7) związanych z infrastrukturą komunalną lub rolną, przeznaczonego pod budowle piętrzące i upustowe, ujęcia wody, pompownie, urządzenia służące do odprowadzania wód lub ścieków, rurociągi, kable energetyczne oraz fundamenty innych urządzeń prowadzonych przez wody, mury oporowe, nabrzeża, bulwary, stałe urządzenia służące do połowu ryb i pozyskiwania innych organizmów wodnych oraz pozostałe obiekty i urządzenia budowlane - wynosi 2,00 zł;
8) związanych z uprawianiem na wodach śródlądowych rekreacji, turystyki, sportów wodnych oraz amatorskiego połowu ryb, przeznaczonego pod:
a) porty, przystanie, zimowiska, nabrzeża, pomosty i wyciągi dla statków, wykorzystywane do przewozów pasażerskich - wynosi 0,89 zł,
b) inne obiekty (stałe lub pływające przycumowane do brzegu) wykorzystywane do prowadzenia usług gastronomicznych lub hotelarskich oraz akweny związane z tymi obiektami - wynosi 5,00 zł,
c) nabrzeża, pomosty inne niż określone w lit. a oraz akweny związane z tymi obiektami - wynosi 5,00 zł,
d) kąpieliska i stałe tory wodne służące do uprawiania sportów wodnych - wynosi 0,01 zł;
9) związanych z działalnością usługową - wynosi 8,90 zł;
10) związanych z infrastrukturą telekomunikacyjną - wynosi 8,90 zł;
11) innych niż wymienione w pkt 1-10 - wynosi 0,50 zł.
2.  Przepis ust. 1 stosuje się do gruntu pokrytego wodą, znajdującego się nad obiektami, o których mowa w ust. 1, jeżeli odrębnymi przepisami są określone strefy ochronne nad tymi obiektami, które powodują ograniczenia w użytkowaniu gruntu pokrytego wodami, a są niezbędne do ich prawidłowego funkcjonowania.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. 2
1 Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 22 grudnia 2017 r. pod numerem 2017/602/PL zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża dyrektywę (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie wysokości opłat rocznych za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami (Dz. U. poz. 90), które traci moc z dniem 1 stycznia 2018 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180).