Wysokość i zasady dokonywania wpłat przez powszechne towarzystwa emerytalne do Funduszu Gwarancyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.75.838

Akt utracił moc
Wersja od: 17 września 1999 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 7 września 1999 r.
w sprawie wysokości i zasad dokonywania wpłat przez powszechne towarzystwa emerytalne do Funduszu Gwarancyjnego.

Na podstawie art. 185 ust. 3 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 139, poz. 934 oraz z 1998 r. Nr 98, poz. 610, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118) zarządza się, co następuje:
1.
Wysokość wpłat dokonywanych przez powszechne towarzystwa emerytalne do Funduszu Gwarancyjnego jest ustalana w każdym kolejnym kwartale kalendarzowym, z zastrzeżeniem § 4.
2.
Wysokość wpłat do Funduszu Gwarancyjnego wynosi dla każdego powszechnego towarzystwa emerytalnego 0,1% wartości aktywów netto otwartego funduszu zarządzanego przez to towarzystwo, według stanu na ostatni dzień wyceny w danym kwartale kalendarzowym, chyba że wartość zobowiązań Funduszu Gwarancyjnego przekracza całkowitą wartość jego środków, z uwzględnieniem ust. 3.
3.
Na poczet każdej kolejnej wpłaty, o której mowa w ust. 2, zalicza się wpłatę dokonaną przez powszechne towarzystwo emerytalne w ubiegłym kwartale, powiększoną o pożytki z jej lokowania i pomniejszoną o wynagrodzenie należne Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna, zwanemu dalej "Krajowym Depozytem".
1.
Wpłaty, o której mowa w § 1, powszechne towarzystwo emerytalne dokonuje w terminie 10 dni roboczych, licząc od ostatniego dnia poprzedniego kwartału kalendarzowego, na podstawie udostępnionego przez Krajowy Depozyt dokumentu zawierającego rozliczenie wpłat do Funduszu Gwarancyjnego.
2.
Przekazanie przez Krajowy Depozyt dokumentu, zawierającego rozliczenie wpłat dokonanych do Funduszu Gwarancyjnego, następuje nie później niż na 3 dni robocze przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.
W przypadku gdy rozliczenie za poprzedni kwartał kalendarzowy wykaże nadpłatę po stronie powszechnego towarzystwa emerytalnego, kwota tej nadpłaty jest rozliczana z powszechnym towarzystwem emerytalnym w terminie określonym w § 2, chyba że przed dokonaniem zwrotu powstanie obowiązek wniesienia wpłat uzupełniających, o których mowa w § 4 ust. 1 i 3. W tych przypadkach kwota nadpłaty jest zaliczana na poczet należnej wpłaty uzupełniającej.
1.
Wpłaty uzupełniające powszechne towarzystwa emerytalne wnoszą każdorazowo w razie dokonania wypłaty ze środków Funduszu Gwarancyjnego w terminie 7 dni roboczych od dnia powiadomienia przez Krajowy Depozyt o wysokości tej wpłaty.
2.
Wysokość wpłat uzupełniających, o których mowa w ust. 1, ustala się dla każdego powszechnego towarzystwa emerytalnego jako iloczyn liczby wyrażającej stosunek udziału wartości aktywów netto otwartego funduszu emerytalnego, zarządzanego przez to towarzystwo, do wartości aktywów netto wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, zarządzanych przez powszechne towarzystwa emerytalne, według stanu na ostatni dzień wyceny w poprzednim kwartale kalendarzowym, i kwoty dokonanej wypłaty ze środków Funduszu Gwarancyjnego.
3.
Przepis ust. 1 nie ma zastosowania w przypadku wystąpienia niedoboru, którego pokrycie ma nastąpić ze środków Funduszu Gwarancyjnego, a wysokość tego niedoboru przewyższa całkowitą wartość środków Funduszu Gwarancyjnego. W takim wypadku powszechne towarzystwa emerytalne wnoszą wpłaty uzupełniające w terminie 3 dni roboczych od poinformowania przez Krajowy Depozyt o wysokości wpłat uzupełniających.
1.
W przypadku niedokonania należnych wpłat w terminach, o których mowa w § 2 i 4, powszechne towarzystwo emerytalne jest obowiązane do zapłaty odsetek za zwłokę w wysokości odsetek ustawowych.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku, o którym mowa w § 3.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1998 r. w sprawie wysokości i zasad dokonywania wpłat do Funduszu Gwarancyjnego (Dz. U. Nr 63, poz. 406).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.