§ 9. - Wysokość i warunki wypłacania świadczeń urzędnikom państwowym przeniesionym do pracy w innej miejscowości. - Dz.U.2002.66.597 - OpenLEX

§ 9. - Wysokość i warunki wypłacania świadczeń urzędnikom państwowym przeniesionym do pracy w innej miejscowości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.66.597

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 maja 2002 r.
§  9. 
1. 
Wysokość dodatku za rozłąkę, przysługującego urzędnikowi przesiedlającemu się wraz z rodziną, któremu urząd nie zapewnił samodzielnego lokalu mieszkalnego, a jedynie pomieszczenie zastępcze do zamieszkania bez rodziny, do czasu wynajmu lub zapewnienia samodzielnego lokalu mieszkalnego, określa się w ten sposób, że za każdy dzień rozłąki wynosi on 95% stawki diety określonej w przepisach w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. Stawkę dodatku zaokrągla się do 1 grosza w górę.
2. 
Przy obliczaniu wysokości dodatku za rozłąkę nie uwzględnia się:
1)
nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,
2)
zwolnień od pracy bez prawa do wynagrodzenia lub do zasiłku,
3)
urlopu wypoczynkowego i bezpłatnego,
4)
delegowania do stałego miejsca zamieszkania,
5)
podróży służbowej, z tytułu której urzędnik otrzymywał diety w pełnej wysokości,
6)
pobytu u rodziny w miejscu stałego zamieszkania w ramach odwiedzin,
7)
pobytu w szpitalu.