§ 9. - Wysokość i szczegółowe zasady przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.649 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 sierpnia 2023 r.
§  9. 
1. 
Organami właściwymi do wydawania decyzji w sprawach przyznawania, odmowy przyznania, cofania albo żądania zwrotu równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego są:
1)
minister właściwy do spraw wewnętrznych dla Komendanta Głównego Policji i zastępców Komendanta Głównego Policji;
2)
Komendant Główny Policji dla:
a)
policjantów pełniących służbę w Komendzie Głównej Policji oraz w Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji "BOA",
b)
Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji,
ba)
Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji,
bb)
Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości,
bc)
Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji,
c)
komendantów wojewódzkich Policji,
d)
Komendanta Stołecznego Policji,
e) 2
 Komendanta-Rektora Akademii Policji w Szczytnie, Komendanta Szkoły Policji w Pile, Komendanta Szkoły Policji w Słupsku, Komendanta Szkoły Policji w Katowicach i Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie;
f)
(uchylona);
3)
Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji dla policjantów pełniących służbę w Centralnym Biurze Śledczym Policji;
3a)
Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji dla policjantów pełniących służbę w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji;
3b)
Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości dla policjantów pełniących służbę w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości;
3c)
Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji dla policjantów pełniących służbę w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji;
4)
komendanci wojewódzcy Policji dla komendantów powiatowych (miejskich) Policji oraz policjantów pełniących służbę w komendzie wojewódzkiej Policji;
5)
Komendant Stołeczny Policji dla komendantów rejonowych Policji na obszarze m.st. Warszawy, komendantów powiatowych Policji na obszarze powiatów, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, oraz policjantów pełniących służbę w Komendzie Stołecznej Policji;
6) 3
 Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie oraz komendanci szkół, o których mowa w pkt 2 lit. e, dla podległych im policjantów;
7)
komendanci powiatowi (rejonowi, miejscy) Policji dla policjantów pełniących służbę w komendzie powiatowej (rejonowej, miejskiej) Policji, komisariatach Policji i innych podległych im jednostkach organizacyjnych Policji;
8)
(uchylony).
2. 
Decyzje w sprawach przyznawania, odmowy przyznania, cofania albo zwrotu równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego wydają:
1)
w stosunku do emerytów i rencistów policyjnych - organy, o których mowa w ust. 1, właściwe ze względu na miejsce zamieszkania emeryta i rencisty;
2)
w stosunku do emerytów i rencistów policyjnych, których ostatnim miejscem pełnienia służby było Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji lub Komenda Główna Policji, zamieszkałych w Warszawie - Komendant Główny Policji.
2 § 9 ust. 1 pkt 2 lit. e zmieniona przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 1 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1517) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 sierpnia 2023 r.
3 § 9 ust. 1 pkt 6 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 1 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1517) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 sierpnia 2023 r.