§ 2. - Wysokość i sposób ustalania opłat za wykonywanie czynności kontrolnych i przeprowadzanie badań laboratoryjnych nawozów i środków wspomagających uprawę roślin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.888

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 maja 2023 r.
§  2. 
Wysokość opłaty, o której mowa w § 1, za:
1)
wykonanie czynności kontrolnych, w tym:
a)
pobranie próbki nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin do badań laboratoryjnych,
b)
kontrolę oznakowania nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin,
c)
kontrolę dokumentów nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin

- wynosi 55 zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy osoby przeprowadzającej kontrolę,

d)
dostarczenie próbki nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin do badań laboratoryjnych wynosi 25 zł;
2)
przeprowadzenie badań laboratoryjnych nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin jest określona w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za zadania wykonywane przez okręgowe stacje chemiczno-rolnicze (Dz. U. poz. 174 oraz z 2014 r. poz. 1210).