§ 1. - Wysokość i sposób ustalania opłat za wykonywanie czynności kontrolnych i przeprowadzanie badań laboratoryjnych nawozów i środków wspomagających uprawę roślin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.888

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 maja 2023 r.
§  1. 
Rozporządzenie określa wysokość i sposób ustalania opłat za wykonywanie przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa czynności kontrolnych i przeprowadzanie badań laboratoryjnych, jeżeli w ich wyniku stwierdzono, że nawozy albo środki wspomagające uprawę roślin nie spełniają wymagań jakościowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 10 pkt 5 i 6, art. 11 pkt 5 lub art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu, zwanej dalej "ustawą", lub w pozwoleniu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, lub nie spełniają wymagań określonych w art. 5 ustawy, lub nie spełniają wymagań dodatkowych zadeklarowanych przez producenta, importera lub inny podmiot wprowadzający do obrotu nawóz lub środek wspomagający uprawę roślin.