Wysokość i sposób pobierania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki corocznych opłat wnoszonych przez przedsiębiorstwa... - Dz.U.1998.60.387 - OpenLEX

Wysokość i sposób pobierania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki corocznych opłat wnoszonych przez przedsiębiorstwa energetyczne, którym została udzielona koncesja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1998.60.387

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 5 maja 1998 r.
w sprawie wysokości i sposobu pobierania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki corocznych opłat wnoszonych przez przedsiębiorstwa energetyczne, którym została udzielona koncesja.

Na podstawie art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042) zarządza się, co następuje:
1.
Wysokość corocznej opłaty, wnoszonej przez przedsiębiorstwo energetyczne, któremu została udzielona koncesja, zwanej dalej "opłatą", stanowi iloczyn przychodów przedsiębiorstwa energetycznego, uzyskanych ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług) lub towarów w zakresie jego działalności objętej koncesją, osiągniętych w roku poprzedzającym ustalenie opłaty, oraz współczynników opłat, z zastrzeżeniem § 2.
2.
Współczynniki opłat, o których mowa w ust. 1, określa tabela, stanowiąca załącznik do rozporządzenia.
1. 1
Opłata dla każdego rodzaju działalności objętej koncesją nie może być mniejsza niż 200 zł i nie większa niż 1.000.000 zł.
2.
W przypadku prowadzenia więcej niż jednej działalności podlegającej koncesjonowaniu, opłatę stanowi suma opłat dla poszczególnych rodzajów działalności.
1.
Wysokość opłaty oblicza przedsiębiorstwo energetyczne.
2. 2
Przedsiębiorstwo energetyczne jest obowiązane udokumentować prawidłowość obliczonej opłaty oraz przedstawić Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki dane stanowiące podstawę jej obliczenia.
1. 3
Opłatę wnosi się w terminie do 31 marca każdego roku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2.
Przedsiębiorstwo energetyczne, któremu udzielono koncesji z urzędu, wnosi pierwszą opłatę w terminie do 30 dni od dnia wydania koncesji.
3. 4
W terminie określonym w ust. 2 pierwszą opłatę wnosi także przedsiębiorstwo energetyczne, któremu udzielono koncesji na wniosek, jeżeli w roku poprzedzającym udzielenie koncesji uzyskało przychody ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług) lub towarów w zakresie działalności objętej tą koncesją.
Przedsiębiorstwo energetyczne wnosi opłatę na rachunek Urzędu Regulacji Energetyki podany w zawiadomieniu o udzieleniu koncesji.
1.
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, w razie stwierdzenia, że opłata została obliczona w sposób nieprawidłowy, wzywa przedsiębiorstwo energetyczne do ponownego jej obliczenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
2.
W razie niedotrzymania przez przedsiębiorstwo energetyczne terminu, o którym mowa w ust. 1, lub gdy opłata ponownie została obliczona w sposób nieprawidłowy - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki dokonuje obliczenia opłaty.
3.
Po dokonaniu obliczenia, o którym mowa w ust. 2, przedsiębiorstwo energetyczne wnosi niezwłocznie należną kwotę albo Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zwraca nadpłaconą kwotę.
4. 5
Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio, w razie niewniesienia opłaty w terminie określonym w § 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK  6

TABELA WSPÓŁCZYNNIKÓW OPŁAT

Lp.Rodzaj działalności koncesjonowanejDla energii elektrycznej, ciepła i paliw gazowychDla pozostałych paliw
1Wytwarzanie paliw i energii0,00060,0004
2Magazynowanie paliw0,00060,0004
3Przesyłanie i dystrybucja paliw i energii0,00060,0004
4Obrót paliwami i energią0,00060,0004
1 § 2 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 9 listopada 1999 r. (Dz.U.99.92.1049) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2000 r.
2 § 3 ust. 2 dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 9 listopada 1999 r. (Dz.U.99.92.1049) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2000 r.
3 § 4 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia z dnia 9 listopada 1999 r. (Dz.U.99.92.1049) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2000 r.
4 § 4 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia z dnia 9 listopada 1999 r. (Dz.U.99.92.1049) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 grudnia 1999 r.
5 § 6 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 9 listopada 1999 r. (Dz.U.99.92.1049) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2000 r.
6 Załącznik zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 9 listopada 1999 r. (Dz.U.99.92.1049) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2000 r.