Wysokość i sposób obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1998.111.705

Akt utracił moc
Wersja od: 26 sierpnia 1998 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 19 sierpnia 1998 r.
w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym.

Na podstawie art. 618 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555) zarządza się, co następuje:
1.
Wysokość wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym oblicza się według faktycznie poniesionych kosztów, chyba że przepisy rozporządzenia ustalają ich wysokość w postaci ryczałtu lub stawki urzędowej.
2.
Jeżeli przepisy szczególne ustalają wysokość innych wydatków w postaci ryczałtu lub stawki urzędowej albo ustalają dla tych wydatków inne zasady ich obliczania, stosuje się te przepisy.
Ryczałt za doręczenie wezwań i innych pism wynosi w postępowaniu przygotowawczym oraz w każdej instancji w postępowaniu sądowym po 6,00 zł, a jeżeli w sprawie występuje więcej niż jeden oskarżony - po 4,00 zł od każdego z nich.
Ryczałt za sprowadzenie i przewóz jednej osoby na żądanie sądu lub organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze wynosi:
1)
w granicach jednej miejscowości:
a)
za konwój zwyczajny - 2,50 zł,
b)
za konwój wzmocniony - 4,00 zł,
2)
z jednej miejscowości do drugiej:
Strefa konwojuKonwój zwyczajnyKonwój wzmocniony
123
do 25 km5,62 zł8,00 zł
do 50 km7,25 zł12,00 zł
do 75 km9,62 zł14,50 zł
do 100 km12,87 zł20,00 zł
do 150 km17,62 zł28,00 zł
do 200 km25,62 zł38,50 zł
do 250 km30,50 zł44,87 zł
do 300 km35,25 zł51,25 zł
do 350 km37,62 zł55,25 zł
do 400 km45,62 zł68,00 zł
do 450 km50,50 zł73,62 zł
do 500 km54,00 zł76,87 zł
do 600 km63,00 zł85,62 zł
do 700 km70,00 zł94,50 zł
do 800 km84,00 zł106,00 zł
do 900 km91,00 zł117,00 zł
do 1.000 km i powyżej97,00 zł125,62 zł
1.
Ryczałt, o którym mowa w § 3, obejmuje również koszty przejazdu konwojentów w obie strony.
2.
Ryczałt za konwój wzmocniony stosuje się, jeżeli na jednego konwojowanego przypada więcej niż jeden konwojent.
3.
Ryczałt, o którym mowa w § 3 pkt 2, zmniejsza się o 1/3 w razie konwojowania osoby tylko w jedną stronę.
1.
Ryczałt za przechowanie przedmiotów zajętych w postępowaniu karnym i złożonych w składnicy organów prowadzących postępowanie wynosi 4,00 zł. Ryczałt ten pobiera się tylko jeden raz w toku całego postępowania.
2.
Jeżeli przechowanie obejmuje przedmioty zajęte u więcej niż jednego oskarżonego, pobiera się od każdego z oskarżonych ryczałt, o którym mowa w ust. 1, zmniejszony o połowę.
1.
W postępowaniu mediacyjnym w zakresie doręczenia wezwań i innych pism stosuje się odpowiednio § 2.
2.
Ryczałt dla instytucji lub osoby przeprowadzającej postępowanie mediacyjne, za przeprowadzenie tego postępowania wynosi 100,00 zł.
3.
Ryczałt, o którym mowa w ust. 2, przyznaje sąd lub prokurator, który skierował sprawę do postępowania mediacyjnego.
Ryczałt dla osoby przybranej do osoby okazywanej, podczas okazania przeprowadzonego na podstawie art. 173 § 1-3 Kodeksu postępowania karnego, za jednorazowy udział w okazaniu wynosi 10,00 zł.
Wydatki za badania lekarskie oskarżonego, przeprowadzone na podstawie art. 74 § 2 i 3 Kodeksu postępowania karnego, oblicza się według stawek ustalonych dla osób nie uprawnionych do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych przez zakłady opieki zdrowotnej.
Wydatki związane z przejazdem sędziów i innych osób z powodu czynności postępowania oblicza się według przepisów w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju.
Traci moc rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Obrony Narodowej z dnia 13 grudnia 1996 r. w sprawie obliczania wydatków w postępowaniu karnym (Dz. U. Nr 149, poz. 709).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 1998 r.