§ 4. - [Koszty postępowania mediacyjnego] - Wysokość i sposób obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.663 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2023 r.
§  4.  [Koszty postępowania mediacyjnego]
1.  1
 W skład kosztów postępowania mediacyjnego wchodzą:
1)
należność zryczałtowana za przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w wysokości 240 zł;
2)
udokumentowane i niezbędne wydatki mediatora poniesione w związku z postępowaniem mediacyjnym na pokrycie kosztów:
a)
wynajmu pomieszczenia na mediację, w wysokości nieprzekraczającej 70 zł za jedno spotkanie mediacyjne,
b)
przejazdóww wysokości określonej w przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju,
c)
korespondencji, w zryczałtowanej wysokości 30 zł.
2.  2
 (uchylony).
3.  3
 (uchylony).
4. 
Jeżeli podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia mediacji jest podatnik zobowiązany do rozliczenia podatku od towarów i usług, wysokość kosztów postępowania mediacyjnego, o którym mowa w ust. 1, podwyższa się o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług.
1 § 4 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 22 czerwca 2023 r. (Dz.U.2023.1207) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2023 r.
2 § 4 ust. 2 uchylony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 22 czerwca 2023 r. (Dz.U.2023.1207) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2023 r.
3 § 4 ust. 3 uchylony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 22 czerwca 2023 r. (Dz.U.2023.1207) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2023 r.