Wysokość i sposób obliczania wpłat powszechnych towarzystw emerytalnych na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością funduszy... - Dz.U.2002.31.294 - OpenLEX

Wysokość i sposób obliczania wpłat powszechnych towarzystw emerytalnych na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością funduszy emerytalnych oraz kosztów funkcjonowania działalności Rzecznika Ubezpieczonych, terminy uiszczania tych wpłat i wysokość odsetek za ich nieuiszczanie w terminie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.31.294

Akt utracił moc
Wersja od: 29 marca 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 27 marca 2002 r.
w sprawie wysokości i sposobu obliczania wpłat powszechnych towarzystw emerytalnych na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością funduszy emerytalnych oraz kosztów funkcjonowania działalności Rzecznika Ubezpieczonych, terminów uiszczania tych wpłat i wysokości odsetek za ich nieuiszczenie w terminie.

Na podstawie art. 203 ust. 4 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 139, poz. 934, z 1998 r. Nr 98, poz. 610, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 60, poz. 702, z 2001 r. Nr 8, poz. 64 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253) zarządza się, co następuje:
1. 
Wysokość wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością funduszy emerytalnych oraz kosztów funkcjonowania działalności Rzecznika Ubezpieczonych za dany rok oblicza się, mnożąc procentowy udział składki wpłaconej do zarządzanego przez dane powszechne towarzystwo emerytalne otwartego funduszu emerytalnego w składkach wpłaconych do wszystkich otwartych funduszy w danym roku przez wysokość poniesionych w danym roku kosztów.
2. 
Wysokość składek wpłaconych do wszystkich otwartych funduszy emerytalnych oraz wysokość kosztów nadzoru nad działalnością funduszy emerytalnych określa się na podstawie informacji uzyskanych od Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych.
3. 
Wysokość kosztów funkcjonowania Rzecznika Ubezpieczonych określa się na podstawie informacji uzyskanych od Rzecznika Ubezpieczonych.
1. 
Powszechne towarzystwa emerytalne wpłacają co miesiąc oddzielnie na rachunek bieżący - subkonto dochodów - Urzędu Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych oraz na rachunek Rzecznika Ubezpieczonych zaliczkę na poczet kosztów:
1)
nadzoru nad działalnością funduszy emerytalnych - w wysokości 0,12% sumy składek wpłaconych w danym miesiącu do otwartego funduszu emerytalnego zarządzanego przez to towarzystwo,
2)
funkcjonowania działalności Rzecznika Ubezpieczonych - w wysokości 0,0066% sumy składek wpłaconych w danym miesiącu do otwartego funduszu emerytalnego zarządzanego przez to towarzystwo.
2. 
Zaliczkę za każdy miesiąc wpłaca się najpóźniej do końca następnego miesiąca.
3. 
Sumę składek wpłaconych w danym miesiącu do otwartego funduszu emerytalnego ustala się według daty wpływu składek na rachunek funduszu.
1. 
Nadpłata - gdy suma zaliczek, o których mowa w § 2, jest wyższa niż obliczona na podstawie § 1 wysokość wpłat - zaliczana jest na poczet zaliczek za rok następny.
2. 
Ustalenie wysokości nadpłaty, o której mowa w ust. 1, następuje w terminie do dnia 31 sierpnia następnego roku.
3. 
Na pisemny wniosek powszechnego towarzystwa emerytalnego nadpłata podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.
W przypadku gdy suma zaliczek, o których mowa w § 2, jest niższa niż, obliczona na podstawie § 1, wysokość wpłat, powszechne towarzystwa emerytalne dokonują wpłaty różnicy odpowiednio na rachunki, o których mowa w § 2 ust. 1, w terminie 30 dni po otrzymaniu od Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych i Rzecznika Ubezpieczonych informacji, o których mowa odpowiednio w § 1 ust. 2 i 3.
W przypadku niedotrzymania terminów płatności, o których mowa w § 2 i § 4, pobiera się odsetki za zwłokę w wysokości odsetek ustawowych.
1. 
Do ustalenia wysokości wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością funduszy emerytalnych oraz kosztów funkcjonowania działalności Rzecznika Ubezpieczonych w roku 2002 przyjmuje się, iż rok rozpoczął się dnia 1 kwietnia 2002 r.
2. 
Do ustalenia wysokości wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością funduszy emerytalnych od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 marca 2002 r., stosuje się zasady dotychczasowe.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2002 r.