Wysokość grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń. - Dz.U.2013.1624 t.j. - OpenLEX

Wysokość grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1624 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 24 listopada 2003 r.
w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń

Na podstawie art. 95 § 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 395, 765 i 1247) zarządza się, co następuje:
1. 
Rozporządzenie określa wysokość grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego za wybrane rodzaje wykroczeń przez uprawnione organy.
2. 
Wysokość grzywien, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 1 .

ZAŁĄCZNIK 2  

WYSOKOŚĆ GRZYWIEN NAKŁADANYCH W DRODZE MANDATU KARNEGO ZA WYBRANE RODZAJE WYKROCZEŃ PRZEZ UPRAWNIONE ORGANY

TABELA A
Lp.Kwalifikacja prawna - ustawa wg opisu pod tabelą*NaruszenieGrzywna w zł
1234
1art. 51 § 1 i 2 k.w.Zakłócenie spokoju, porządku publicznego, spoczynku nocnego albo wywoływanie zgorszenia w miejscu publicznymod 100 do 500
2art. 64 § 1 k.w.Nieumieszczenie przez właściciela, administratora, dozorcę lub użytkownika nieruchomości tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości100
3art. 65 § 1 i 2 k.w.Umyślne wprowadzenie w błąd co do danych osobowych organu państwowego lub instytucji upoważnionej do legitymowaniaod 200 do 500
4art. 67 § 1 k.w.Umyślne uszkodzenie lub usunięcie ogłoszenia wystawionego publicznie przez instytucję państwową, samorządową albo organizację społeczną150
5art. 77 § 1 k.w.Niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęciaod 50 do 250
5aart. 77 § 2 k.w.Niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka500
6art. 78 k.w.Doprowadzenie zwierzęcia poprzez drażnienie lub płoszenie do tego, że staje się niebezpieczneod 250 do 500
7art. 81 k.w.Niszczenie roślinności ochronnej na brzegach wód morskich i śródlądowych100
8Niszczenie płotków faszynowych100
9Zdejmowanie chrustu z wydm100
10Chodzenie lub przebywanie na wydmach50
11Niszczenie ogrodzeń wydm i lasu200
12Biwakowanie na wydmach300
13Niszczenie tablic informacyjno-ostrzegawczych na wydmach i w lasach100
14Niszczenie umocnień brzegowych500
15art. 82 § 1-5 k.w.Naruszenie przepisów o ochronie przeciwpożarowejod 50 do 500
16art. 117 § 1 k.w.Niewykonywanie obowiązku utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości lub niestosowanie się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnychod 100 do 250
16aart. 117 § 2 k.w.Nieutrzymywanie przez przewoźnika obowiązanego do zapewnienia podróżnym odpowiednich warunków higieny, środka transportu we właściwym stanie sanitarnymod 100 do 250
17art. 140 k.w.Publiczne dopuszczenie się nieobyczajnego wybrykuod 50 do 100
18art. 141 k.w.Umieszczenie w miejscu publicznym nieprzyzwoitego ogłoszenia, napisu lub rysunku albo używanie słów nieprzyzwoitychod 50 do 100
19art. 145 k.w.Zanieczyszczanie lub zaśmiecanie miejsca dostępnego dla publicznościod 50 do 500
20art. 10 ust. 2 u.u.c.p.g.Niewyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych100
21Niezbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych100
22Nieuprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości100
23art. 178 u.p.g.g.Wykonywanie prac geologicznych bez posiadania wymaganych kwalifikacji300
24Dozorowanie prac geologicznych bez posiadania wymaganych kwalifikacji300
25Kierowanie pracami geologicznymi bez posiadania wymaganych kwalifikacji300
26art. 179 pkt 1 u.p.g.g.Wykonywanie robót geologicznych w celach innych niż poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin:
1) bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych300
272) z naruszeniem warunków określonych w projekcie robót geologicznych200
283) bez przedłożenia projektu robót geologicznych, który nie podlega zatwierdzeniu300
294) z naruszeniem warunków określonych w projekcie robót geologicznych, który nie podlega zatwierdzeniu200
30art. 179 pkt 2 u.p.g.g.Niezawiadomienie właściwych organów o zamiarze rozpoczęcia wykonywania robót geologicznych300
31art. 181 pkt 1 u.p.g.g.Wykonywanie bez posiadania wymaganych kwalifikacji:
1) czynności kierownictwa ruchu zakładu górniczego300
322) czynności dozoru ruchu zakładu górniczego300
333) innych czynności w ruchu zakładu górniczego300
34art. 181 pkt 2 u.p.g.g.Wykonywanie bez posiadania wymaganych kwalifikacji:
1) czynności kierownictwa w podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym300
352) czynności specjalistów w podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym300
36art. 183 u.p.g.g.Niedopełnienie obowiązków w zakresie:
1) prowadzenia ewidencji zasobów złoża kopaliny300
372) przedkładania informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny300
383) posiadania wymaganej dokumentacji mierniczo-geologicznej300
394) sporządzania wymaganej dokumentacji mierniczo-geologicznej300
405) aktualizowania wymaganej dokumentacji mierniczo-geologicznej250
416) uzupełniania wymaganej dokumentacji mierniczo-geologicznej250
42art. 184 ust. 3 pkt 1 u.p.g.g.Wykonywanie czynności w ruchu zakładu górniczego, w sposób mogący wywołać niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka lub ruchu zakładu górniczego, w warunkach:
1) innych niż warunki zagrożeń pożarowych, tąpaniami, gazowych, pyłowych, klimatycznych, wodnych400
432) niepozostających w związku z jazdą ludzi szybem400
443) niepozostających w związku z przechowywaniem lub używaniem środków strzałowych i sprzętu strzałowego400
45Dopuszczanie do wykonywania czynności w ruchu zakładu górniczego, w sposób mogący wywołać niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka lub ruchu zakładu górniczego, w warunkach:
1) innych niż warunki zagrożeń pożarowych, tąpaniami, gazowych, pyłowych, klimatycznych, wodnych500
462) niepozostających w związku z jazdą ludzi szybem500
473) niepozostających w związku z przechowywaniem lub używaniem środków strzałowych i sprzętu strzałowego500
48art. 184 ust. 3 pkt 2 u.p.g.g.Niedopełnienie obowiązku w zakresie:
1) rozpoznawania zagrożeń związanych z ruchem zakładu górniczego i podejmowania środków zmierzających do zapobiegania i usuwania tych zagrożeń400
492) posiadania odpowiednich środków materialnych i technicznych oraz służb ruchu zapewniających bezpieczeństwo pracowników i ruchu zakładu górniczego300
503) prowadzenia ewidencji osób przebywających w zakładzie górniczym, przez wskazanie imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego300
514) oceniania i dokumentowania ryzyka zawodowego oraz stosowania niezbędnych rozwiązań zmniejszających to ryzyko, w tym przez sporządzenie dokumentu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia400
525) posiadania i odpowiedniego przechowywania dokumentacji prowadzenia ruchu zakładu górniczego300
536) posiadania dowodu sprawdzenia rozwiązań technicznych przez rzeczoznawcę do spraw ruchu zakładu górniczego300
547) prowadzenia dokumentacji w zakresie ratownictwa górniczego300
558) przeprowadzania specjalistycznych badań lekarskich, specjalistycznych badań psychologicznych oraz specjalistycznych szkoleń400
569) posiadania własnych służb ratownictwa górniczego albo powierzenia realizacji tego obowiązku w całości lub w części innym podmiotom500
5710) sporządzania, posiadania, zatwierdzania i aktualizowania odpowiedniego planu ratownictwa górniczego300
5811) organizowania drużyny ratowniczej oraz odpowiednio wyposażonej kopalnianej stacji ratownictwa górniczego albo utrzymywania zakładowej stacji ratownictwa górniczego500
5912) zatwierdzania dokumentacji prac profilaktycznych300
6013) podejmowania decyzji o podjęciu, wykonywania oraz podejmowania decyzji o zakończeniu prac profilaktycznych400
6114) podejmowania i prowadzenia akcji ratowniczej500
6215) likwidacji zakładu górniczego lub jego części, polegającego na:
a) zabezpieczeniu lub zlikwidowaniu wyrobisk górniczych oraz urządzeń, instalacji i obiektów zakładu górniczego350
63b) zabezpieczeniu niewykorzystanej części złoża kopaliny350
64c) zabezpieczeniu sąsiednich złóż kopalin350
65d) przedsięwzięciu niezbędnych środków chroniących wyrobiska sąsiednich zakładów górniczych350
66e) przedsięwzięciu niezbędnych środków w celu ochrony środowiska oraz rekultywacji gruntów po działalności górniczej350
67art. 184 ust. 3 pkt 3 u.p.g.g.Niedopełnienie obowiązku szkolenia osób wykonujących czynności w ruchu zakładu górniczego w zakresie znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym bezpiecznego wykonywania powierzonych im czynności400
68Dopuszczenie do pracy w ruchu zakładu górniczego osób, które nie wykażą się dostateczną znajomością przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym bezpiecznego wykonywania powierzonych im czynności300
69art. 184 ust. 3 pkt 4 u.p.g.g.Dopuszczenie do wykonywania czynności w ruchu zakładu górniczego osób, które nie posiadają wymaganych do tego kwalifikacji300
70art. 187 u.p.g.g.Niedopełnienie obowiązku w zakresie:
1) tworzenia funduszu likwidacji zakładu górniczego200
712) gromadzenia środków na funduszu likwidacji zakładu górniczego200
723) przedstawiania na żądanie właściwych organów aktualnych wyciągów z rachunku bankowego, na którym podmiot gromadzi środki funduszu likwidacji zakładu górniczego200
734) przedstawiania na żądanie właściwych organów informacji o sposobie wykorzystania środków gromadzonych na funduszu likwidacji zakładu górniczego200
74art. 188 u.p.g.g.Niewykonywanie decyzji organu nadzoru górniczego dotyczącej:
1) zakazu wykonywania określonych czynności przez osoby, które wykonują te czynności z rażącym niedbalstwem, z naruszeniem ustawy lub rażącym naruszeniem wydanych na jej podstawie przepisów300
752) nakazu niezwłocznego sporządzenia lub poprawy operatu ewidencyjnego300
763) nakazu wstrzymania działalności wykonywanej bez wymaganej koncesji300
77art. 431 ust. 1 u.w.t.p.a.Spożywanie napojów alkoholowych w miejscach objętych zakazem spożywania napojów alkoholowych100
78art. 45 pkt 2 u.w.t.p.a.Nieuwidacznianie informacji o szkodliwości spożywania alkoholu w punkcie sprzedaży150
79art. 13 ust. 1

pkt 1 u.o.z.t.

Udostępnianie wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych osobom do lat 18500
80Wprowadzanie do obrotu wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych na terenie podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych500
81Sprzedawanie papierosów w opakowaniach zawierających mniej niż dwadzieścia sztuk oraz luzem bez opakowania100
82Wprowadzanie do obrotu wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych oraz ich części w systemie samoobsługowym, z wyjątkiem sklepów wolnocłowych100
83art. 13 ust. 1

pkt 1 u.o.z.t.

Nieumieszczenie w punkcie detalicznym widocznej i czytelnej informacji o treści: "Zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych osobom do lat 18 (art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych)"150
84art. 13 ust. 1

pkt 2 u.o.z.t.

Nieumieszczenie przez właściciela lub zarządzającego obiektem lub środkiem transportu informacji o zakazie palenia150

* Użyte w tabeli skróty oznaczają:

k.w. - ustawę z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021 r. poz. 281).

u.u.c.p.g. - ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i 1593).

u.p.g.g. - ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 oraz z 2013 r. poz. 21 i 1238).

u.w.t.p.a. - ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 oraz z 2013 r. poz. 1563).

u.o.z.t. - ustawę z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 276).

TABELA B

Lp.Kwalifikacja prawna - ustawa- Kodeks wykroczeńNaruszenieGrzywna w zł*Naruszone przepisy ruchu drogowego z aktów prawnych wg opisu pod tabelą**
12345
I. Przepisy o ruchu pieszych oraz osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch
1art. 97Naruszenie obowiązku korzystania przez pieszego z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku - z pobocza50art. 11 ust. 1
2Naruszenie przez pieszego idącego po poboczu lub jezdni obowiązku poruszania się po lewej stronie drogi50art. 11 ust. 2
3Naruszenie przez pieszych obowiązku poruszania się po jezdni jeden za drugim50art. 11 ust. 3
4Naruszenie przepisów dotyczących ruchu pieszych na drogach dla rowerów50art. 11 ust. 4
5Niestosowanie się do obowiązku używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego przez pieszego poruszającego się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku100art. 11 ust. 4a
6Naruszenie obowiązku korzystania z przejść dla pieszych przy wchodzeniu na jezdnię lub torowisko oraz podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko50art. 13
7Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd:150art. 14 pkt 1 lit. a
1) na przejściach dla pieszych
82) w miejscach innych niż przejścia dla pieszych200
9Wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi200art. 14 pkt 1 lit. b
10Przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi:50art. 14 pkt 2
1) na obszarze zabudowanym
112) na obszarze niezabudowanym100
12Zwalnianie kroku lub zatrzymywanie się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko50art. 14 pkt 3
13Przebieganie przez jezdnię50art. 14 pkt 4
14Chodzenie po torowisku50art. 14 pkt 5
15Wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie2000art. 14 pkt 6
16art. 97a pkt 1Naruszenie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu zakazu wejścia na przejazd kolejowy za sygnalizator lub za inne urządzenie nadające sygnały, przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, przez kierującego kolumną pieszych lub poganiacza2000§ 100 [1]
17art. 97Przechodzenie przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenia zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni50art. 14 pkt 7
18Korzystanie przez pieszego z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych - w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych300art. 14 pkt 8
19art. 92 § 1Niestosowanie się do znaków drogowych dotyczących ruchu pieszych50§ 30 lub § 39 w zw. z § 40 [1]
20art. 97Naruszenie przez osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch obowiązku:100art. 15a ust. 1
1) korzystania z chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów
212) przestrzegania zasady ruchu prawostronnego na drodze dla rowerów50art. 15a ust. 1
22art. 86a3) na chodniku lub drodze dla pieszych:200art. 15a ust. 3
a) poruszania się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego
23b) ustąpienia pierwszeństwa pieszemu200
24art. 90 § 1c) nieutrudnienia ruchu pieszemu200
25art. 974) korzystania, przy przekraczaniu jezdni, z przejazdu dla rowerzystów albo przejścia dla pieszych50art. 15a ust. 4
265) przekraczania torowiska wyodrębnionego z jezdni tylko w miej scu do tego wyznaczonym50art. 15a ust. 5
27art. 90 § 16) ustąpienia pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu200art. 15a ust. 6 pkt 5
28art. 97Niestosowanie się przez osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch do zakazu:200art. 15a ust. 7 pkt 1
1) poruszania się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu
292) przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku50art. 15a ust. 7 pkt 2
303) ciągnięcia pojazdu lub ładunku50art. 15a ust. 7 pkt 3
314) czepiania się pojazdów100art. 15a ust. 7 pkt 4
325) poruszania się tyłem50art. 15a ust. 7 pkt 5
33Korzystanie z dróg lub ich części, w sposób niezgodny z przeznaczeniem, przez pieszego lub osobę poruszającą się przy użyciu urządzeń wspomagających ruch50art. 45 ust. 1 pkt 4
II. Przepisy o bezpieczeństwie pieszych na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu
A. Naruszenie przepisów o bezpieczeństwie pieszych przez kierującego pojazdem mechanicznym
34art. 86b

§ 1 pkt 1

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście1500 / 3000art. 26 ust. 1 albo ust. 1a
35Nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża1500 / 3000art. 26 ust. 2
36Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni1500 / 3000art. 26 ust. 4 albo ust. 5
37Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem podczas włączania się do ruchu1500 / 3000art. 17 ust. 2
38Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy cofaniu pojazdem1500 / 3000art. 23 ust. 1 pkt 3
39Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem w strefie zamieszkania1500 / 3000art. 11 ust. 5
40art. 86b

§ 1 pkt 2

Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej1500 / 3000art. 26 ust. 7
41art. 86b

§ 1 pkt 3

Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem1500 / 3000art. 26 ust. 3 pkt 1
42art. 86b

§ 1 pkt 4

Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu1500 / 3000art. 26 ust. 3 pkt 2
43art. 86b

§ 1 pkt 5

Naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych1500 / 3000art. 26 ust. 3 pkt 3
44art. 97Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej - w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku300art. 26 ust. 6
B. Naruszenie przepisów o bezpieczeństwie pieszych przez kierującego pojazdem innym niż mechaniczny
45art. 86b § 2

w zw. z

§ 1 pkt 1

Nieustąpienie, wbrew obowiązkowi, pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście50-500art. 26 ust. 1
46Nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża50-300art. 26 ust. 2
47Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni50-300art. 26 ust. 4 albo ust. 5
48Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem podczas włączania się do ruchu50-200art. 17 ust. 2
49Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem w strefie zamieszkania50-100art. 11 ust. 5
50art. 86b § 2 w zw. z

§ 1 pkt 2

Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej50-500art. 26 ust. 7
51art. 86b § 2 w zw. z

§ 1 pkt 3

Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem50-500art. 26 ust. 3 pkt 1
52art. 86b § 2 w zw.

z § 1 pkt 4

Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu50-500art. 26 ust. 3 pkt 2
53art. 86b § 2 w zw. z

§ 1 pkt 5

Naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych50-100art. 26 ust. 3 pkt 3
54art. 97Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej - w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku50art. 26 ust. 6
III. Przepisy dotyczące ruchu pojazdów
A. Zasady ogólne i przepisy porządkowe
55art. 97Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu korzystania z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego utworzonej przez kierujących innymi pojazdami w warunkach zwiększonego natężenia ruchu utrudniającego swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego w celu umożliwienia swobodnego przejazdu tego pojazdu500-2500art. 9 ust. 3
56Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu150art. 16 ust. 4
57Naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, rowerem, wózkiem rowerowym, motorowerem, wózkiem ręcznym albo osobę prowadzącą pojazd napędzany silnikiem100art. 16 ust. 5
58Przewożenie w pojeździe kategorii M1 N1, N2 i N3, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, wyposażonym w pasy bezpieczeństwa lub urządzenia przytrzymujące dla dzieci, dziecka mającego mniej niż 150 cm wzrostu poza fotelikiem bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniem przytrzymującym dla dzieci, zgodnym z masą i wzrostem dziecka, oraz właściwymi warunkami technicznymi określonymi w przepisach Unii Europejskiej lub w regulaminach EKG ONZ dotyczących urządzeń przytrzymujących dla dzieci w pojeździe, z wyjątkiem przewożenia:

1) na tylnym siedzeniu takiego pojazdu dziecka mającego co najmniej 135 cm wzrostu, przytrzymywanego za pomocą pasów bezpieczeństwa w przypadkach, kiedy ze względu na masę i wzrost dziecka nie jest możliwe zapewnienie fotelika bezpieczeństwa dla dziecka lub innego urządzenia przytrzymującego dla dzieci zgodnego z wymaganymi warunkami;

2) w pojeździe kategorii M1 i N1 na tylnym siedzeniu pojazdu trzeciego dziecka w wieku co najmniej 3 lat, przytrzymywanego za pomocą pasów bezpieczeństwa, w przypadku gdy dwoje dzieci jest przewożonych w fotelikach bezpieczeństwa dla dziecka lub innych urządzeniach przytrzymujących dla dzieci, zainstalowanych na tylnych siedzeniach pojazdu i nie ma możliwości zainstalowania trzeciego fotelika bezpieczeństwa dla dziecka lub innego urządzenia przytrzymującego dla dzieci

300art. 45 ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 39 ust. 3, 3a-3c
59Przewożenie w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci dziecka siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera, która jest aktywna podczas przewożenia dziecka300art. 45 ust. 2 pkt 4
60Przewożenie dziecka w wieku poniżej 3 lat w pojeździe kategorii M1, N1, N2 i N3, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, niewyposażonym w pasy bezpieczeństwa i fotelik bezpieczeństwa dla dziecka lub w pasy bezpieczeństwa i inne urządzenie przytrzymujące dla dzieci300art. 45 ust. 2 pkt 5
61Przewożenie na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego, poza fotelikiem bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniem przytrzymującym dla dzieci, dziecka mającego mniej niż 150 cm wzrostu300art. 45 ust. 2 pkt 6
62Przewożenie dziecka w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci zainstalowanym niezgodnie z zaleceniami producenta urządzenia, wskazującymi, w jaki sposób urządzenie może być bezpiecznie stosowane300art. 45 ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 39 ust. 3a
63Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy100art. 39 ust. 1
64Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa100art. 45 ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 39 ust. 1
65Nieużywanie kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym podczas jazdy motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem100art. 40 ust. 1
66Kierowanie motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem przewożącym pasażera nieużywającego kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym100art. 45 ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 40 ust. 1
67Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem500art. 45 ust. 2 pkt 1
68Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem500art. 45 ust. 2 pkt 2
69Wjeżdżanie na pas między jezdniami100art. 45 ust. 1 pkt 5
70Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitego lub rannego150art. 44 ust. 1 pkt 3

lub ust. 3

71Nieużywanie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu przez osobę wykonującą roboty lub inne czynności na drodze150art. 41
B. Prędkość i hamowanie
72art. 92a § 1Przekroczenie dopuszczalnej prędkości:50art. 20 lub art. 31 ust. 1 pkt 1 albo

§ 27, § 31 lub § 81 ust. 1 i 2 [1]

do 10 km/h
73o 11-15 km/h100
74o 16-20 km/h200
75o 21-25 km/h300
76o 26-30 km/h400
77art. 92a § 2o 31-40 km/h800 / 1600
78o 41-50 km/h1000 / 2000
79o 51-60 km/h1500 / 3000
80o 61-70 km/h2000 / 4000
81o 71 km/h i więcej2500 / 5000
82art. 97Niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długości większej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nimi200art. 19 ust. 3
83Niezachowanie przez kierującego pojazdem wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem poza obszarem zabudowanym w tunelu o długości przekraczającej 500 m300-500art. 19 ust. 4 lub 5
84Przekroczenie indywidualnie określonej dopuszczalnej prędkości dla danego pojazduzgodna z lp. 72-81art. 21 ust. 4 lub art. 63 ust. 2 pkt 4 lub ust. 3 pkt 2 lit. d
C. Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu
85art. 97Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić200-400art. 22 ust. 6 pkt 4
86Zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych200art. 22 ust. 6 pkt 1
87Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru200art. 22 ust. 5
88Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem150art. 22 ust. 2
D. Wymijanie, omijanie i cofanie
89art. 97Omijanie pojazdu sygnalizującego zamiar skręcenia w lewo z jego lewej strony100art. 23 ust. 1 pkt 2
90art. 97Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach200art. 23 ust. 2
E. Wyprzedzanie
91art. 97Wyprzedzanie bez zachowania bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu300art. 24 ust. 2
92Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym350art. 24 ust. 6
93Niestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku zjechania jak najbardziej na prawo w celu ułatwienia wyprzedzenia100
94art. 92bNaruszenie przez kierującego pojazdem mechanicznym zakazu wyprzedzania pojazdu:1000 / 2000art. 24 ust. 7 pkt 1
1) silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia
952) silnikowego na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi1000 / 2000art. 24 ust. 7 pkt 2
963) silnikowego na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany1000 / 2000art. 24 ust. 7 pkt 3
974) uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym1000 / 2000art. 24 ust. 11
985) na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany1000 / 2000art. 27 ust. 4
996) na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim1000 / 2000art. 28 ust. 3 pkt 3
1007) przy przejeżdżaniu przez tory tramwajowe lub bezpośrednio przed nimi, z wyjątkiem skrzyżowania lub przejazdu tramwajowego, na którym ruch jest kierowany1000 / 2000art. 28 ust. 6
1018) określonego znakiem drogowym1000 / 2000§ 23 ust. 1-3 [1]
102Wyprzedzanie pojazdu z niewłaściwej strony1000 / 2000art. 24 ust. 3-5
F. Przecinanie się kierunków ruchu
103art. 97Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy300art. 25 ust. 4 pkt 1
104art. 97a pkt 1Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone2000 / 4000art. 28 ust. 3 pkt 1
105Naruszenie przez kierującego pojazdem na przejeździe kolejowym zakazu wjazdu za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały2000 / 4000§ 98 ust. 5 [1]
106art. 97a pkt 2Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy2000 / 4000art. 28 ust. 3 pkt 2
art. 97Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd tramwajowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy, przezart. 28 ust. 6 w zw.
107kierującego pojazdem:500z ust. 3 pkt 2
1) kierującego pojazdem mechanicznym
1082) kierującego innym pojazdem niż mechaniczny100
109Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy (tramwajowy) w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu250art. 28 ust. 3 pkt 4

lub ust. 6

110Naruszenie obowiązku usunięcia pojazdu unieruchomionego na przejeździe kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania kierujących pojazdami szynowymi w sytuacji, w której usunięcie pojazdu nie było możliwe300art. 28 ust. 4 lub ust. 6
G. Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza
111art. 88Niewłączenie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza200art. 30 ust. 1 pkt 1

lit. a lub pkt 2 lit. a

112art. 97Naruszenie przez kierującego pojazdem innym niż silnikowy zakazu wyprzedzania innych pojazdów w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza oraz obowiązku korzystania z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe - to jazdy jak najbliżej krawędzi jezdni100art. 30 ust. 1 pkt 2 lit. b
113Nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych100art. 29 ust. 2 pkt 1
114Używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym100art. 29 ust. 2 pkt 2
115Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrza100art. 30 ust. 3
H. Holowanie
116art. 97Holowanie pojazdu, w którym znajduje się kierujący niemający wymaganych uprawnień do kierowania tym pojazdem250art. 31 ust. 1 pkt 3
117Holowanie pojazdu na połączeniu sztywnym, jeżeli nie jest sprawny co najmniej jeden układ hamulcowy, albo na połączeniu giętkim, jeżeli nie są sprawne dwa układy hamulcowe250art. 31 ust. 1 pkt 6
118Holowanie pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach250art. 31 ust. 2 pkt 1
119Holowanie pojazdu na połączeniu giętkim, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony250art. 31 ust. 2 pkt 2
120Holowanie więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego250art. 31 ust. 2 pkt 3
121Holowanie pojazdem z przyczepą (naczepą)250art. 31 ust. 2 pkt 4
122Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez:100art. 31 ust. 1 pkt 2
1) niewłączenie w pojeździe holującym świateł mijania
1232) nieprawidłowe połączenie pojazdu holowanego z holującym150art. 31 ust. 1 pkt 4
1243) brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdu holowanego150art. 31 ust. 1 pkt 5
1254) niezachowanie właściwej odległości między pojazdami holowanym a holującym100art. 31 ust. 1 pkt 7
1265) niewłaściwe oznakowanie połączenia między pojazdami (holu) albo brak takiego oznakowania50
I. Przepisy dodatkowe o ruchu rowerów, hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego, motorowerów oraz pojazdów zaprzęgowych
127art. 97Naruszenie przez kierującego rowerem lub hulajnogą elektryczną obowiązku korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić100art. 33 ust. 1
128art. 90 § 1Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego rowerem lub hulajnogą elektryczną korzystającego z drogi dla rowerów i pieszych100art. 33 ust. 1
129Nieopuszczenie przez kierującego rowerem lub hulajnogą elektryczną śluzy rowerowej, kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku100art. 33 ust. 1a
130art. 97Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku przewożenia dziecka do lat 7 na dodatkowym siodełku50art. 33 ust. 2
131Naruszenie przez kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną lub motorowerem zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu, z zastrzeżeniem lp. 13250art. 33 ust. 3 pkt 1
132art. 90 § 1Utrudnianie poruszania się innym uczestnikom ruchu przez kierującego rowerem jadącego po jezdni obok innego roweru lub motoroweru200art. 33 ust. 3 pkt 1 w zw. z ust. 3a
133art. 97Naruszenie przez kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną lub motorowerem zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach50art. 33 ust. 3 pkt 2
134Naruszenie przez kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną lub motorowerem zakazu czepiania się pojazdów100art. 33 ust. 3 pkt 3
135Naruszenie przez kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego przepisów o korzystaniu z chodnika lub drogi dla pieszych200art. 33 ust. 5 lub art. 33a ust. 2 lub art. 33b ust. 2
136art. 86aNaruszenie przez kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, korzystającego z chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów i pieszych, obowiązku:300art. 33 ust. 6 albo art. 33c
1) poruszania się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego
1372) ustąpienia pierwszeństwa pieszemu300
138art. 90 § 13) nieutrudnienia ruchu pieszemu300
139art. 97Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu jazdy obok innego uczestnika ruchu na jezdni100art. 34 ust. 5 pkt 2
140Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu pozostawiania pojazdu niezabezpieczonego przed ruszeniem100art. 34 ust. 5 pkt 3
141Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu jazdy pojazdami na płozach bez dzwonków lub grzechotek50art. 34 ust. 5 pkt 4
142Naruszenie przez jeźdźca lub poganiacza obowiązku korzystania z określonej drogi lub części drogi100art. 35 ust. 1
143Pędzenie zwierząt płochliwych, niesprawnych fizycznie lub niedających sobą kierować50art. 35 ust. 2
144Pędzenie zwierząt bez odpowiedniego nadzoru, a pojedynczych bez uwięzi50art. 37 ust. 1
145Naruszenie przez poganiacza obowiązku poruszania się po lewej stronie pędzonych zwierząt50art. 37 ust. 2 pkt 1
146Naruszenie przez poganiacza obowiązku używania, w okresie niedostatecznej widoczności, odpowiedniego oświetlenia50art. 37 ust. 2 pkt 2
147Naruszenie przez poganiacza zakazu pędzenia zwierząt po określonych drogach50art. 37 ust. 4 pkt 1
148Naruszenie przez poganiacza zakazu przepędzania zwierząt w poprzek drogi w miejscu niewidocznym na dostateczną odległość50art. 37 ust. 4 pkt 3
149Naruszenie przez poganiacza zakazu zatrzymywania zwierząt na jezdni50art. 37 ust. 4 pkt 4
150Naruszenie wprowadzonych przez radę powiatu zakazów pędzenia zwierząt50art. 37 ust. 5
151Naruszenie nakazu, aby w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd zaprzęgowy znajdował się poza jezdnią50art. 46 ust. 3
152art. 91Pozostawienie pojazdu zaprzęgowego na postoju bez zachowania środków ostrożności niezbędnych do uniknięcia wypadku50art. 46 ust. 5
J. Autostrady i drogi ekspresowe
153art. 97Niezachowanie przez kierującego pojazdem wymaganego minimalnego odstępu między pojazdem, którym kieruje, a pojazdem jadącym przed nim na tym samym pasie ruchu300-500art. 19 ust. 3a
154art. 97 lub art. 92 § 1Jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych2000art. 16 ust. 2, art. 22 ust. 6 pkt 2 lub 3 lub § 17 ust. 1 [1]
155art. 97Cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej300art. 23 ust. 2
156Wjazd na autostradę lub drogę ekspresową pojazdem, dla ruchu którego drogi te nie są przeznaczone250art. 45 ust. 1 pkt 4
157Zatrzymanie lub postój pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innych miejscach niż wyznaczone w tym celu300art. 49 ust. 3
158Nieusunięcie z jezdni pojazdu unieruchomionego z przyczyn technicznych oraz nieostrzeganie innych uczestników ruchu300art. 49 ust. 3
159Niesygnalizowanie lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu silnikowego z powodu uszkodzenia lub wypadku na autostradzie lub drodze ekspresowej300art. 50 ust. 1 pkt 1

lub ust. 2 pkt 1

K. Zatrzymanie i postój
160art. 97Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu100-300art. 46 ust. 1
161Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej100art. 46 ust. 2
162Naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym150-300art. 46 ust. 3
163Naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku100art. 47
164Niezachowanie wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem przez kierującego pojazdem w tunelu, podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego100art. 47a
165Zatrzymywanie pojazdu:300art. 49 ust. 1 pkt 1
1) na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania
1662) na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu - także za nimi100-300art. 49 ust. 1 pkt 2
1673) w tunelu, na moście lub na wiadukcie200art. 49 ust. 1 pkt 3
1684) na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli kierujący pojazdami wielośladowymi są zmuszeni do najeżdżania na tę linię100art. 49 ust. 1 pkt 4
1695) na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni lub na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni100art. 49 ust. 1 pkt 5
1706) w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli pojazd je zasłania100art. 49 ust. 1 pkt 6
1717) przy lewej krawędzi jezdni100art. 49 ust. 1 pkt 7
1728) na pasie między jezdniami100art. 49 ust. 1 pkt 8
1739) w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką - na całej jej długości100art. 49 ust. 1 pkt 9
17410) w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu100art. 49 ust. 1 pkt 10
17511) na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów lub w śluzie rowerowej, z wyjątkiem roweru100art. 49 ust. 1 pkt 11
176Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd100art. 49 ust. 2 pkt 1
177Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu100art. 49 ust. 2 pkt 2
178Naruszenie zakazu postoju przed lub za przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do słupka wskaźnikowego z jedną kreską100art. 49 ust. 2 pkt 3
179Naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone100art. 49 ust. 2 pkt 4
180Naruszenie zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton lub o długości przekraczającej 12 m200-300art. 49 ust. 2 pkt 5
181art. 84 lub art. 91Brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku150art. 50 ust. 1 pkt 2

lub ust. 2 pkt 2

L. Używanie świateł zewnętrznych
182art. 88Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu300art. 51 ust. 1
183Jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu100art. 51 ust. 1 lub 2
184Jazda bez wymaganych świateł pojazdami niewyposażonymi w światła mijania, drogowe lub do jazdy dziennej100art. 51 ust. 6
185Jazda bez wymaganych świateł w tunelu, niezależnie od pory doby200art. 51 ust. 1 lub ust. 6
186Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności150-300art. 52 ust. 1 lub ust. 2 lub art. 30 ust. 2
187art. 97Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami200art. 51 ust. 3
188Naruszenie warunków dopuszczalności używania przednich świateł przeciwmgłowych100art. 51 ust. 5
189Używanie "szperacza" podczas jazdy100art. 52 ust. 3
M. Używanie pojazdów w ruchu drogowym
190art. 97Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym300art. 53 ust. 2
191Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych200art. 54 ust. 1 lub ust. 3
192Bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego100art. 54 ust. 4
193Brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdów do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego300art. 55 ust. 1
194Nieoznaczenie pojazdu zarejestrowanego za granicą znakiem określającym państwo rejestracji100art. 59 ust. 2
195Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim200art. 60 ust. 1 pkt 1
196Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych300art. 60 ust. 1 pkt 2
197Zakrywanie tablic rejestracyjnych500
198Zakrywanie innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne100
199Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic500art. 60 ust. 1 pkt 3
200Umieszczanie na pojeździe tablic rejestracyjnych w innym miejscu niż konstrukcyjnie do tego przeznaczone500art. 60 ust. 1 pkt 3a
201Umieszczanie na pojeździe jednorzędowych zmniejszonych tablic rejestracyjnych, jeżeli pojazd nie posiada zmniejszonych wymiarów miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczania tablicy rejestracyjnej300art. 60 ust. 1 pkt 3b
202Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany100art. 60 ust. 1 pkt 4
203Niedopełnienie przez kierującego pojazdem obowiązku utrzymywania tablic (tablicy) rejestracyjnych i innych wymaganych oznaczeń pojazdu w należytym stanie oraz zapewnienia ich czytelności100art. 60 ust. 1a
204Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu50art. 60 ust. 2 pkt 1
205Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasemnie wyższa niż 300art. 60 ust. 2 pkt 2
206Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym, z wyjątkiem pojazdu wykonującego czynności na drodze100art. 60 ust. 2 pkt 3
207Ciągnięcie za pojazdem kierującego hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, osoby poruszającej przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, osoby na sankach lub innym podobnym urządzeniu, zwierzęcia lub ładunku300art. 60 ust. 2 pkt 4
208Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi100art. 60 ust. 2 pkt 5
209Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem100art. 60 ust. 3
210Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery, wózki rowerowe lub hulajnogi elektryczne200art. 32 ust. 6
211Naruszenie przepisów przez kierującego pojazdem przewożącym zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat, w tym:200art. 57 ust. 1
1) nieoznaczenie pojazdu tablicami informującymi, że przewożone są nim dzieci lub młodzież
2122) niewłączenie świateł awaryjnych podczas wsiadania lub wysiadania dzieci lub młodzieży200
2133) oznaczenie pojazdu tablicami informującymi, że przewożone są nim dzieci lub młodzież, w czasie gdy dzieci lub młodzież nie są przewożone50art. 57 ust. 3
214Niezachowanie szczególnej ostrożności i niezatrzymanie pojazdu w razie potrzeby przez kierującego pojazdem, który omija pojazd przewożący zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat200art. 57 ust. 2
215Niedopełnienie przez kierującego autobusem szkolnym obowiązku:200art. 57a ust. 1
1) włączenia świateł awaryjnych podczas wsiadania lub wysiadania dzieci
2162) zdjęcia, zasłonięcia lub złożenia tablicy z napisem "autobus szkolny", jeżeli są przewożone inne osoby lub nie przewozi się żadnych osób50art. 57a ust. 3
217Naruszenie przepisów dotyczących przewożenia osób niepełnosprawnych przez kierującego pojazdem przewożącym takie osoby200art. 58 ust. 1
218Niezachowanie szczególnej ostrożności i niezatrzymanie pojazdu w razie potrzeby przez kierującego pojazdem, który omija pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych200art. 58 ust. 2
N. Przewóz ładunków i ciągnięcie przyczep
219art. 97Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający światła lub urządzenia sygnalizacyjne200art. 61 ust. 2 pkt 4
220Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest wyposażony100art. 61 ust. 2 pkt 4
221Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób300art. 61 ust. 8 w zw. z ust. 9
222Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy200art. 61 ust. 4
223Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich150art. 61 ust. 5
224Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego100-300art. 62 ust. 1
O. Przewożenie osób
225art. 97Przewożenie osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu300 za każdą osobę przewożoną w niewłaściwy sposób, nie wyższa niż 3000art. 63 ust. 1
226Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji300 za każdą osobę ponad określoną liczbę, nie wyższa niż 3000
227Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy, z zastrzeżeniem że w przypadku naruszenia warunku dopuszczalnej prędkości stosuje się odpowiednio lp. 72-81100art. 63 ust. 2
228Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach, z zastrzeżeniem że w przypadku naruszenia warunku dopuszczalnej prędkości lub liczby przewożonych osób stosuje się odpowiednio lp.72-81 lub 226100art. 63 ust. 3
229Naruszenie zakazu palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w czasie jazdy50art. 63 ust. 5
IV. Kierujący
230art. 94 § 1aKierowanie pojazdem innym niż mechaniczny na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu przez osobę niemającą do tego uprawnienia200art. 3 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 2 lub 3

[5]

231art. 95Kierowanie pojazdem przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów50 za brak każdego z wymaganych dokumentów, nie wyższa niż 250art. 38 lub art. 71 ust. 5a
232art. 87 § 1aKierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu2500art. 45 ust. 1 pkt 1
233art. 87 § 2Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka1000art. 45 ust. 1 pkt 1
V. Inne wykroczenia
234art. 85 § 1Samowolne ustawianie, usuwanie, włączanie, wyłączanie, zmiana położenia, zasłanianie lub czynienie niewidocznym znaku, sygnału, urządzenia ostrzegawczego lub zabezpieczającego400art. 45 ust. 1 pkt 8
235art. 100 pkt 2Używanie pojazdu niszczącego nawierzchnię drogi300art. 39 ust. 1 pkt 2 [2]
236art. 96 § 1 pkt 2Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu przez osobę niemającą wymaganych uprawnień300art. 3 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 2 lub 3

[5]

237art. 96 § 1 pkt 5Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do jazdy na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdu:50-200art. 66
1) nienależycie zaopatrzonego w wymagane urządzenia lub przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do spełnienia swojego przeznaczenia
238art. 96 § 1 pkt 42) pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu50art. 71
239art. 96 § 3Niewskazanie wbrew obowiązkowi, na żądanie uprawnionego organu, komu pojazd został powierzony do kierowania lub używania w oznaczonym czasie:nie niższa niż

4000

art. 78 ust. 4 albo ust. 5
1) w postępowaniu w sprawach o przestępstwo
2402) w postępowaniu w sprawach o spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowymnie niższa niż

2000

2413) w sprawach dotyczących przekroczenia dopuszczalnej prędkościdwukrotność wysokości grzywny
przewidzianej za dane wykroczenie, nie niższa niż 800
2424) w postępowaniu w sprawach o pozostałe wykroczenianie niższa niż

500

243art. 91Zaśmiecanie lub zanieczyszczanie drogi publicznej50-200art. 45 ust. 1 pkt 9
244art. 97Samowolne umieszczanie na drodze znaków drogowych lub jakichkolwiek znaków, napisów lub symboli100art. 45 ust. 1 pkt 10
245art. 100 pkt 4Wypasanie zwierzęcia gospodarskiego w pasie drogowym50art. 39 ust. 1 pkt 10 [2]
246art. 102Uchylanie się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości200art. 30 [2]
247art. 101Uchylanie się od obowiązku oczyszczania i usuwania błota, kurzu, śniegu lub lodu z odcinków dróg publicznych o twardej nawierzchni przechodzących przez obszary o zabudowie ciągłej lub skupionej poza miastami lub osiedlami200art. 5 ust. 1 pkt 4, ust. 3, ust. 4 pkt 2 i 3 lub ust. 5 [3]
248art. 97Naruszenie przepisów w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach200-500§ 2 [4]
249art. 96bPosługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym400art. 8 ust. 1 lub 2
250art. 96b w zb. z art. 92 § 1Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, i jednocześnie niestosowanie się do znaków drogowych:650art. 8 ust. 1 lub 2 i § 18 ust. 1-3 [1]
1) B-3 "zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych", B-3a "zakaz wjazdu autobusów", B-4 "zakaz wjazdu motocykli"
2512) B-10 "zakaz wjazdu motorowerów"500art. 8 ust. 1 lub 2 i § 18 ust. 11 [1]
2523) B-35 "zakaz postoju", B-37 lub B-38 "zakaz postoju w dni ... "500art. 8 ust. 1 lub 2 i § 28 ust. 1 albo 6 [1]
2534) B-39 "strefa ograniczonego postoju"500art. 8 ust. 1 lub 2 i § 29 [1]
2545) D-18 "parking" lub D-18b "parking zadaszony", z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a "parking - miejsce zastrzeżone", z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-291200art. 8 ust. 1 lub 2 i § 52 ust. 6 w zw. z § 2 ust. 4 albo § 52 ust. 4 w zw. z § 2 ust. 4 [1]
2556) P-18 "stanowisko postojowe" i P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej" albo P-20 "koperta" i P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej", umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b1200art. 8 ust. 1 lub 2 i § 90 ust. 2 i § 92 albo § 90 ust. 4 i § 92 [1]
VI. Znaki i sygnały drogowe
256art. 92 § 1Niestosowanie się do znaków:250§ 18 ust. 1-3 lub ust. 6-8 [1]
1) B-3 "zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych", B-3a "zakaz wjazdu autobusów", B-4 "zakaz wjazdu motocykli", B6 "zakaz wjazdu ciągników rolniczych" lub B-7 "zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą"
2572) B-13 do B-14 "zakaz wjazdu ..."250§ 19 [1]
2583) C-12 "ruch okrężny"250§ 36 ust. 1 [1]
2594) B-15 "zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad m", B-16 "zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad m" lub B-17 "zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad m"150§ 20 ust. 1-3 [1]
2605) B-5 "zakaz wjazdu samochodów ciężarowych", B-18 "zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad t" lub B-19 "zakaz wjazdu pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej większym niż t"500§ 18 ust. 4 i 5, § 20 ust. 4 lub § 20 ust. 5 i 6 [1]
2616) B-8 do B-12 "zakaz wjazdu ..."100§ 18 ust. 9-13 [1]
2627) B-29 "zakaz używania sygnałów dźwiękowych"100§ 24 ust. 1 [1]
2638) B-31 "pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka"100§ 25 [1]
2649) B-32 "stój - kontrola celna" lub jego odpowiedników200§ 26 [1]
26510) B-35 "zakaz postoju"100§ 28 ust. 1 [1]
26611) B-36 "zakaz zatrzymywania się"100§ 28 ust. 2 [1]
26712) B-37 lub B-38 "zakaz postoju w dni ..."100§ 28 ust. 6 [1]
26813) B-39 "strefa ograniczonego postoju"100§ 29 [1]
26914) C-1 do C-11 "nakaz jazdy ..."250§ 35 [1]
27015) C-13 "droga dla rowerów"100§ 37 ust. 1 [1]
27116) C-14 "prędkość minimalna"100§ 38 ust. 1 [1]
27217) C-17 "nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z towarami niebezpiecznymi"400§ 41 [1]
27318) BT-1 "ograniczenie prędkości"100§ 81 ust. 1 i 2 [1]
27419) BT-3 "blokada zwrotnicy"200§ 81 ust. 3 [1]
27520) P-2 "linia pojedyncza ciągła"100§ 86 ust. 3 [1]
27621) P-3 "linia jednostronnie przekraczalna"200§ 86 ust. 4 [1]
27722) P-4 "linia podwójna ciągła"200§ 86 ust. 5 [1]
27823) P-7b "linia krawędziowa ciągła"100§ 86 ust. 8 pkt 2 [1]
27924) P-17 "linia przystankowa"100§ 90 ust. 1 [1]
28025) C-18 "nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych"200§ 42 [1]
28126) P-21 "powierzchnia wyłączona"100§ 90 ust. 5 [1]
282Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 "stop"300§ 21 ust. 1 pkt 1 lub
ust. 2 albo ust. 4 [1]
283art. 92 § 1Niezatrzymanie pojazdu we właściwym miejscu w związku z nadawanym sygnałem świetlnym100§ 99 [1]

§ 102 ust. 4 [1]

§ 107 [1]

284Niestosowanie się do znaku:100§ 49 ust. 1 lub 2 [1]

§ 91 ust. 1 [1]

1) D-11 "początek pasa ruchu dla autobusów" lub D-12 "pas ruchu dla autobusów" oraz P-22 "BUS"
2852) D-13 "początek pasa ruchu powolnego"100§ 49 ust. 3 [1]
2863) D-18 "parking", D-18a "parking - miejsce zastrzeżone" lub D-18b "parking zadaszony"100§ 52 ust. 1-3, ust. 4 lub ust. 5 [1]
2874) D-18 "parking" lub D-18b "parking zadaszony", z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a "parking - miejsce zastrzeżone", z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29800§ 52 ust. 6 w zw. z

§ 2 ust. 4

albo § 52 ust. 4 w

zw. z § 2 ust. 4 [1]

2885) P-18 "stanowisko postojowe" i P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej" albo P-20 "koperta" i P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej", umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b800§ 90 ust. 2

i § 92 albo § 90 ust. 4

i § 92 [1]

2896) D-19 "postój taksówek"100§ 53 [1]
2907) F-10 "kierunki na pasach ruchu" lub F-11 "kierunki na pasie ruchu" oraz P-8a "strzałka kierunkowa na wprost", P-8b "strzałka kierunkowa do skręcania" lub P-8c "strzałka kierunkowa do zawracania"250§ 72 lub

§ 87 ust. 1-2 [1]

2918) BT-4 "stop - zwrotnica eksploatowana jednostronnie"200§ 81 ust. 4 [1]
2929) P-18 "stanowisko postojowe", P-19 "linia wyznaczająca pas postojowy"100§ 90 ust. 2-3 [1]
29310) P-20 "koperta"100§ 90 ust. 4 [1]
294Niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez:§ 98 ust. 2 pkt 2 [1]
1) wejście na przejście dla pieszych, jeżeli sygnalizator S-5 nadaje sygnał czerwony200
2952) kierującego kolumną pieszych, jeźdźca lub poganiacza, z wyłączeniem lp. 16200§ 100 [1]
2963) kierującego pojazdem, z wyłączeniem lp. 105500§ 95-98, 102, 104 lub 106 [1]
VII. Zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Tamowanie lub utrudnianie ruchu
art. 86 § 1Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez:
2971) kierującego pojazdem mechanicznymkwota mandatu karnego przypisanego za naruszenie stanowiące znamię zagrożenia powiększona o 1000
2982) uczestnika ruchu lub inną osobę znajdującą się na drodze, z wyjątkiem kierującego pojazdem mechanicznymkwota mandatu karnego przypisanego za naruszenie stanowiące znamię zagrożenia powiększona o 500
299art. 86 § 1aNiezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jeżeli następstwem było naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia przez:1500 / 3000
1) kierującego pojazdem mechanicznym
3002) uczestnika ruchu lub inną osobę znajdującą się na drodze, z wyjątkiem kierującego pojazdem mechanicznymkwota mandatu karnego przypisanego za naruszenie stanowiące znamię zagrożenia powiększona o 1000, jednak nie niższa niż

1500

301art. 86 § 2Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka2500
302art. 90 § 2Tamowanie lub utrudnianie ruchu przez kierującego pojazdem mechanicznymnie niższa niż

500

* Wartość wskazana po znaku przełamania pogrubioną czcionką oznacza wysokość mandatu karnego określoną w trybie art. 38 § 2 Kodeksu wykroczeń. Przepis wchodzi w życie z dniem 17 września 2022 r.

** Powołane w kolumnie 5 bez bliższego określenia przepisy oznaczają przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, 463, 694, 720, 1641, 1997, 2165, 2269 i 2328).

[1] Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310 oraz z 2021 r. poz. 433 i 2065).

[2] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 i 1595).

[3] Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, 1648 i 2151).

[4] Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz. U. z 2021 r. poz. 783).

[5] Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212, 1997, 2269 i 2328).

TABELA C (uchylona)

1 Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia utraciły moc:

1) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 października 2002 r. w sprawie wykroczeń, za które policjanci są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz wysokości mandatów karnych nakładanych przez policjantów za poszczególne rodzaje wykroczeń (Dz.U.2002.174.1430),

2) § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 października 2002 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień (Dz.U.2002.174.1431)

- które zostały zachowane w mocy na podstawie art. 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U.2003.109.1031).

2 Załącznik:

- w części Lp. 190 tabeli B został uznany za niezgodny z art. 85 § 1 ustawy - Kodeks wykroczeń, art. 95 § 6 ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz z art. 92 ust. 1 Konstytucji przez pkt 7 wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 września 2014 r. (Dz.U.2014.1374). Zgodnie z tym wyrokiem wymieniona część załącznika traci moc w zakresie w jakim dotyczy ochrony urządzeń kontrolnych z dniem 11 kwietnia 2015 r.

- w części Lp. 241 i lp. 242 tabeli B został uznany za niezgodny z art. 86 § 1 i 2 ustawy - Kodeks wykroczeń, art. 95 § 6 ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz z art. 92 ust. 1 Konstytucji przez pkt 8 wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 września 2014 r. (Dz.U.2014.1374). Zgodnie z tym wyrokiem wymieniona część załącznika traci moc z dniem 11 kwietnia 2015 r.

- w części Lp. 1-10 tabeli C został uznany za niezgodny z art. 92 ust. 1 i 2 ustawy o transporcie drogowym oraz załącznikiem nr 1 do tej ustawy, a także z art. 95 § 6 ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz z art. 92 ust. 1 Konstytucji przez pkt 9 wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 września 2014 r. (Dz.U.2014.1374). Zgodnie z tym wyrokiem wymieniona część załącznika traci moc z dniem 11 kwietnia 2015 r.

- w części Lp. 47 tabeli C został uznany za niezgodny z art. 24 ust. 4 pkt 7 ustawy o systemie tachografów cyfrowych, art. 95 § 6 ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz z art. 92 ust. 1 Konstytucji przez pkt 10 wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 września 2014 r. (Dz.U.2014.1374). Zgodnie z tym wyrokiem wymieniona część załącznika traci moc z dniem 11 kwietnia 2015 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 9 kwietnia 2015 r. (Dz.U.2015.506) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 kwietnia 2015 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 18 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1436) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 sierpnia 2017 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 18 marca 2021 r. (Dz.U.2021.556) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 kwietnia 2021 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2484) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2022 r.