Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1177 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 czerwca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 12 sierpnia 2008 r.
w sprawie wysokości funduszu na nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Straży Granicznej

Na podstawie art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1643, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Fundusz na nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Straży Granicznej, zwanych dalej "funkcjonariuszami", wynosi 10,8% środków planowanych na uposażenia zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym na dany rok kalendarzowy, zwanych dalej "podstawą wymiaru", z tego:
1) 8,1% podstawy wymiaru na nagrody roczne;
2) 2,7% podstawy wymiaru na nagrody uznaniowe i zapomogi, w tym środki do wysokości wynikającej z iloczynu stawki stanowiącej 0,1% przeciętnego uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej i łącznej liczby etatów funkcjonariuszy Straży Granicznej, pozostające w dyspozycji ministra właściwego do spraw wewnętrznych i przeznaczone na nagrody uznaniowe oraz zapomogi przyznawane w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
2.  Fundusz na nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy tworzy się w oddziałach Straży Granicznej, Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej, Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej, ośrodkach Straży Granicznej i Komendzie Głównej Straży Granicznej.
§  2. 
1.  Wysokość środków finansowych przeznaczonych na nagrody uznaniowe i zapomogi ujmuje się w ramach planu wydatków na pozostałe należności funkcjonariuszy będących w dyspozycji odpowiednio Komendanta Głównego Straży Granicznej, komendantów oddziałów Straży Granicznej, Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej, Komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej i komendantów ośrodków Straży Granicznej.
2.  Środki finansowe przeznaczone na nagrody uznaniowe i zapomogi na dany rok kalendarzowy ustala się w oddziałach Straży Granicznej, Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej, Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej, ośrodkach Straży Granicznej i w Komendzie Głównej Straży Granicznej w wysokości 2,70% podstawy wymiaru, z tym że środki finansowe w wysokości 0,70% podstawy wymiaru pozostają w dyspozycji Komendanta Głównego Straży Granicznej.
§  3.  Wysokość środków finansowych na nagrody uznaniowe i zapomogi może być podwyższana przez Komendanta Głównego Straży Granicznej o niewykorzystane w danym roku kalendarzowym środki na uposażenia zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym i nagrody roczne, będące w jego dyspozycji.
§  4.  Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do ustalenia wysokości funduszu na nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy od dnia 1 stycznia 2008 r.
§  5.  Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. poz. 904).
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U.2015.1897).