Wysokość funduszu na nagrody roczne i uznaniowe oraz zapomogi dla policjantów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.35.305

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 30 stycznia 2003 r.
w sprawie wysokości funduszu na nagrody roczne i uznaniowe oraz zapomogi dla policjantów

Na podstawie art. 110 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688) zarządza się, co następuje:
1.
Fundusz na nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi dla policjantów, zwany dalej "funduszem", tworzy się w:
1)
Komendzie Głównej Policji;
2)
komendach wojewódzkich Policji;
3)
Komendzie Stołecznej Policji;
4)
Wyższej Szkole Policji i szkołach policyjnych.
2.
Wysokość funduszu, o którym mowa w ust. 1, wynosi - w ramach środków na uposażenia policjantów - 9,1% planowanych na dany rok kalendarzowy środków na uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym, w tym środki do wysokości wynikającej z iloczynu stawki stanowiącej 0,1% przeciętnego uposażenia policjantów i łącznej liczby etatów Policji, pozostające w dyspozycji ministra właściwego do spraw wewnętrznych, z przeznaczeniem na nagrody uznaniowe i zapomogi dla policjantów, uzasadnione szczególnymi okolicznościami.
3.
W ramach funduszu utworzonego w jednostkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wyodrębnia się środki do dyspozycji właściwych miejscowo komendantów powiatowych (miejskich, rejonowych) Policji, z przeznaczeniem na nagrody i zapomogi dla policjantów pełniących służbę w podległych im jednostkach. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
Wysokość funduszu pozostającego w dyspozycji Komendanta Głównego Policji oraz komendanta wojewódzkiego Policji (Komendanta Stołecznego Policji) zwiększa się z przeznaczeniem na nagrody:
1)
w Komendzie Głównej Policji - o kwotę wynikającą z iloczynu stawki stanowiącej 1,2% przeciętnego uposażenia policjantów i łącznej liczby etatów Policji;
2)
w komendzie wojewódzkiej Policji (Komendzie Stołecznej Policji) - o kwotę wynikającą z iloczynu stawki stanowiącej 5% przeciętnego uposażenia policjantów i liczby etatów policjantów, których przełożonym na terenie swojego działania jest komendant wojewódzki Policji (Komendant Stołeczny Policji).
Przez przeciętne uposażenie policjantów, o którym mowa w § 1 ust. 2 i w § 2, należy rozumieć przeciętne miesięczne uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym za czerwiec roku ubiegłego, ogłoszone przez Komendanta Głównego Policji w Dzienniku Urzędowym Komendy Głównej Policji.
1.
Wysokość funduszu może być podwyższana przez jego dysponenta, z zastrzeżeniem ust. 2, w ramach łącznej sumy posiadanych środków na uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym.
2.
Środki wyodrębnione w trybie określonym w § 1 ust. 3 mogą być podwyższane, na warunkach określonych w ust. 1, przez właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego Policji (Komendanta Stołecznego Policji).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2003 r.2)
______

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

2) Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia utraciło moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 sierpnia 1999 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody i zapomogi policjantów (Dz. U. Nr 70, poz. 791 oraz z 2000 r. Nr 16, poz. 212) zachowane w mocy na podstawie art. 15 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Milicji Obywatelskiej, ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o uposażeniu żołnierzy, ustawy o Policji, ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o kontroli skarbowej, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o Służbie Więziennej oraz ustawy o Inspekcji Celnej (Dz. U. Nr 81, poz. 877).