Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2214

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 listopada 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 listopada 2017 r.
w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2018 r.

Na podstawie art. 5 ust. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 2047) zarządza się, co następuje:
§  1.  W 2018 r. dopłata do składki z tytułu ubezpieczenia:
1) upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych - wynosi 65% składki do 1 ha uprawy;
2) bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń - wynosi 65% składki do 1 sztuki.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.