Wysokość dodatku za zwłokę oraz rozciągnięcie przepisów dekretu o zobowiązaniach podatkowych na należności z tytułu funduszu gromadzkiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1963.1.5

Akt utracił moc
Wersja od: 21 stycznia 1963 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 20 grudnia 1962 r.
w sprawie wysokości dodatku za zwłokę oraz rozciągnięcia przepisów dekretu o zobowiązaniach podatkowych na należności z tytułu funduszu gromadzkiego.

Na podstawie art. 13 ust. 4 i art. 36 ust. 2 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1950 r. Nr 49, poz. 452, z 1959 r. Nr 11, poz. 61, z 1960 r. Nr 51, poz. 300 i z 1961 r. Nr 33, poz. 166) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 września 1951 r. w sprawie wykonania dekretu o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1951 r. Nr 50, poz. 362, z 1952 r. Nr 32, poz. 225, z 1953 r. Nr 30, poz. 116, z 1954 r. Nr 15, poz. 57 i Nr 27, poz. 108, z 1955 r. Nr 5, poz. 29 i Nr 32, poz. 193, z 1956 r. Nr 57, poz. 265 oraz z 1957 r. Nr 39, poz. 177) § 52 otrzymuje brzmienie:

"§ 52. 1. Od zaległości należnych od podatników (płatników) gospodarki nie uspołecznionej pobiera się dodatek za zwłokę, począwszy od dnia następnego po upływie terminu płatności.

2. Dodatek za zwłokę od zaległości we wszystkich podatkach z wyjątkiem podatków obrotowego i dochodowego oraz od zaległości w innych należnościach, do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, wynosi:

1) przy zwłoce nie dłuższej niż 1 miesiąc - 5% od zaległości,

2) przy zwłoce ponad 1 miesiąc do 2 miesięcy - 10% od zaległości,

3) przy zwłoce ponad 2 miesiące do 3 miesięcy - 15% od zaległości,

4) przy zwłoce ponad 3 miesiące - 20% od zaległości.

3. Dodatek za zwłokę od zaległości w podatkach obrotowym i dochodowym przy zwłoce do 3 miesięcy oblicza się według przepisów ust. 2, przy zwłoce zaś ponad 3 miesiące dodatek za zwłokę wynosi:

1) przy zwłoce ponad 3 miesiące do 4 miesięcy - 20% od zaległości,

2) przy zwłoce ponad 4 miesiące - 25% od zaległości.

Przepisy dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 49, poz. 452 z późniejszymi zmianami) rozciąga się na należności z tytułu funduszu gromadzkiego, przewidzianego ustawą z dnia 12 marca 1958 r. o funduszu gromadzkim na niektóre cele miejscowe (Dz. U. Nr 17, poz. 73).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.